Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Asigurarea dreptului omului la un trai decent


Autor: Vlăescu George
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Andrei Smochină
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 octombrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.54 Mb / în română
Adobe PDF document0.68 Mb / în engleză

Teza

CZU 342.7 (043.3)

Adobe PDF document 1.62 Mb / în română
193 pagini


Cuvinte Cheie

Asigurare, trai decent, bunăstare, calitatea vieții, nivel de trai, echitate, protecție/securitate socială, putere de stat, garanții juridice, distanța față de putere, democrație participativă

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea este împărțită sintetic în introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, încheindu-se cu referințele bibliografice ce ilustrează un număr de 370 de izvoare. Ea se desfășoară pe un număr total de 160 de pagini cu texte de bază, iar rezultatele obținute se oglindesc în 12 articole și comunicări științifice. Domeniul de studiu. Drept Constituțional. Teza aprofundează cercetarea asigurării dreptului omului la un trai decent în regim democratic și prin caleidoscopul raporturilor juridice dintre omul de rând, pe de o parte iar, pe de altă parte, din perspectiva educației, legislației și a modului de exercitare a puterii executive a statelor, cu precădere pe teritoriile României și Republicii Moldova.

Scopul și obiectivele cercetării. Scopul cercetării are în vedere analiza aprofundată a asigurării dreptului omului la un trai decent și elucidarea particularităților legate de structura și conținutul acestui drept în vederea valorificării gradului de reglementare juridică și a transpunerii reglementării în viața omului de rând, mai exact în identificarea acelor cauze din sfera puterii publice care obnubilează finalitatea urmărită de acest drept, în vederea găsirii unor soluții, sperăm noi, apte să ranforseze statul de drept și democrația participativă și, totodată, să ofere alternative capabile să răspundă exigențelor traiului decent. În realizarea acestui scop vom avea în vedere următoarele obiective: stabilirea rolului educației în asigurarea dreptului omului la un trai decent, analizarea influențelor raporturilor dintre individ și stat/autorități publice și impactul economiei și modul de distribuire a resurselor.

Noutatea și originalitatea științifică. Lucrarea înțelege să-și esențializeze noutatea și originalitatea cercetării asigurării dreptului omului la un trai decent prin supunerea analizei acestui drept fundamental provocărilor antemenționate - venite din partea educației, legislației și a guvernărilor (inclusiv, economiei) -, precum și prin modalitățile inedite de depășire a dificultăților prin formula micșorării distanței față de putere (democrație participativă) care se reflectă în recomandările noastre de îmbunătățire a calității educației, de modificare a legislației și a modului de exercitare a puterii publice.

Problema științifică soluționată vizează elucidarea, în cadrul raportului dintre individ și stat, a dreptului omului la un trai decent, ca drept de sine stătător, dar mai ales ca drept complex care ia naștere prin interacțiunea cu alte drepturi fundamentale sau nefundamentale, lucru ce contribuie la eficientizarea reglementării și a garantării asigurării acestui drept în România și în Republica Moldova, astfel încât să răspundă nevoilor și aspirațiilor umane, în general, și a stării de prindoare, a liberei dezvoltări a omului și a siguranței individului uman, în special.

Importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Recomandările și concluziile lucrării vin în întâmpinarea actualelor deficiențe de sistem (educative, legislative și executive) și, prin măsurile practice pe care le recomandăm, urmărim nu doar detensionarea relațiilor dintre stat și organismul social ci propunem reașezarea acestor relații într-un cadru normativ suplu și relaxat care să orienteze mersul societății pe făgașul unei civilizații cât mai autentice și orientate spre propriile interese fundamentate pe demnitate și pe libera dezvoltare a personalității umane. Ori, tocmai acest lucru presupune ocrotirea și garantarea sustenabilă a acelor valori de maximă importanță pentru societate care își au piatra de temelie în asigurarea dreptului omului la un trai decent.

Implementarea rezultatelor științifice. Recomandările și concluziile cercetării nu sunt lipsite de conținut practic. Dimpotrivă, pornind de la o analiză îndeaproape a realităților sociale și juridice, recomandările includ instrumentele și modalitățile concrete de îndeplinire a obiectivelor și finalității cercetării.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIUL DE CERCETARE A ASIGURĂRII DREPTULUI OMULUI LA UN TRAI DECENT ȘI IDENTIFICAREA PROBLEMELOR DE CERCETARE
 • 1.1. Cercetări și studii privind asigurarea dreptului omului la un trai decent
 • 1.2. Reglementările juridice internaționale și naționale privind asigurarea dreptului omului la un trai decent
 • 1.2.1. Reglementările în tratatele internaționale
 • 1.2.2. Reglementările în legislația României și a Republicii Moldova
 • 1.3. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curților Constituționale
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. EVOLUȚIA, DETERMINANȚII ȘI EFECTELE NE/RESPECTĂRII DREPTULUI OMULUI LA UN TRAI DECENT
 • 2.1. Evoluția noțiunilor și factorilor premergători dreptului la un trai decent
 • 2.1.1. Corelația dintre educație, echitate și bunăstare în relațiile cu statul și dreptul
 • 2.1.2. Puterea publică și încrederea/așteptările indivizilor
 • 2.1.2.1. Dimensiunea juridico-socială a puterii
 • 2.1.2.2. Puterea versus încrederea și așteptările indivizilor
 • 2.2. Drepturile omului, determinanții, garanțiile și efectele ne/respectării dreptului la un trai decent în România și Republica Moldova
 • 2.2.1. Drepturile omului, evoluție, conceptualizare, clasificări
 • 2.2.1.1. Conceptualizare, teorii și clasificări
 • 2.2.1.2. Demnitatea umană – conținut, dinamică și legături cu alte valori și drepturi
 • 2.2.2. Principiul proporționalității, determinanții, garanțiile și efectele ne/respectării dreptului la un trai decent
 • 2.2.2.1. Principiul proporționalității și restrângerea exercițiului drepturilor și libertăților
 • 2.2.2.2. Determinanții, garanțiile și efectele ne/respectării dreptului la un trai decent
 • 2.2.2.2.1. Determinanții dreptului la un trai decent
 • 2.2.2.2.2. Garanțiile și efectele ne/respectării dreptului la un trai decent
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. DIFICULTĂȚILE ASIGURĂRII DREPTULUI OMULUI LA UN TRAI DECENT, INSTRUMENTE ȘI MODALITĂȚI DE DEPĂȘIRE
 • 3.1. Dificultățile asigurării dreptului omului la un trai decent din perspectiva drepturilor încălcate
 • 3.2. Modalități și instrumente de depășire a dificultăților în asigurarea dreptului la un trai decent
 • 3.2.1. Îmbunătățirea calității educației
 • 3.2.2. Reformarea relațiilor dintre individ și stat/autorități
 • 3.2.3. Dezvoltarea economiei și distribuirea echitabilă a resurselor
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFIE DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII CV al autorului