Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reprezentarea succesului social în mediul studențesc


Autor: Așevschi Ioana
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Svetlana Rusnac
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 octombrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.01 Mb / în română

Teza

CZU 316.6:378(043.3)

Adobe PDF document 3.25 Mb / în română
235 pagini


Cuvinte Cheie

autoeficiență, elementul periferic al reprezentării sociale, inteligența emoțională, locul controlului, motivația succesului, nucleul central al reprezentării sociale, reprezentare socială, succes social, termeni asociativi, zonă mută

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 276 de titluri, 4 anexe, 137 de pagini de text de bază, 21 de figuri, 24 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: identificarea reprezentării sociale a succesului social la tinerii din mediul studențesc și a factorilor psihosociali care determină conținutul acesteia, precum și validarea unui program formativ de afirmare a motivației pentru succes social.

Obiectivele lucrării: sistematizarea abordărilor teoretice și a cercetărilor aplicate din literatura de specialitate în vederea identificării raportului dintre reprezentarea socială a succesului social, și componenta identitară a acesteia – motivația pentru succes; construirea unui model al factorilor psihosociali care influențează reprezentarea socială a succesului social împărtășită de tinerii din mediul studențesc; identificarea conținutului reprezentării sociale a succesului social, a motivației pentru succes și factorilor care o determină, precum și raportul dintre aceștia și termenii asociativi calculați pentru reprezentarea socială împărtășită de tinerii din mediul studențesc; alcătuirea și realizarea unui program psihosocial de dezvoltare a capacităților care pulsionează motivația pentru succes social – inteligența emoțională și credințelor privind autoeficiența; verificarea eficienței acestui program în cadrul experimentului de control; elaborarea recomandărilor în vederea dezvoltării motivației pentru succes social a tinerilor din mediul studențesc universitar.

Noutatea și originalitatea științifică: în lucrarea de față pentru prima dată în Republica Moldova și România a fost cercetată reprezentarea socială a succesului social, a fost identificat caracterul mutual al relațiilor dintre reprezentarea socială și motivația pentru succes sau pentru evitarea eșecului, au fost delimitați factorii psihosociali ai reprezentării sociale și orientării motivaționale, care pot fi interpretați, reieșind din rezultatele experimentale, ca factori ai succesului social – credințele pozitive privind autoeficiența, locul controlului intern și inteligența emoțională. S-a constatat experimental prin implementarea programului psihosocial de dezvoltare a motivației pentru succes social că educarea acesteia, deci și crearea condițiilor de dezvoltare a personalității de succes, solicită cunoștințe, capacități și atitudini, transformate în competențe de viață, privind abordarea constructivă, pozitivă a sarcinilor și evenimentelor curente, transformarea problemelor în scopuri, planificarea activității în vederea realizării obiectivelor, dar și consolidarea credințelor privind autoeficiența, a gândirii pozitive și competențelor emoționale.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei științifice importante s-au materializat prin elaborarea modelului factorilor psihosociali care determină conținutul reprezentării sociale a succesului social a tinerilor din mediul studențesc și componenta ei identitară – motivația pentru succes; prin evaluarea și determinarea impactului credințelor privind autoeficiența, locul controlului și inteligența emoțională asupra motivației pentru succes, întocmirea și implementarea programului psihosocial de dezvoltare a motivației pentru succes social cu impact în dezvoltarea capacităților de realizare a succesului social.

Semnificația teoretică: această cercetare aduce completări la domeniu distinct al psihologiei sociale „Psihologia cunoașterii sociale”, prin complinirea cadrului teoretic privind reprezentarea socială cu înțelegerea rolului acesteia în transformarea raționamentelor și comportamentelor individuale și colective, în cazul lucrării de față, cu identificarea raportului mutual dintre reprezentarea socială a succesului social și motivația pentru succes; aprofundează cunoștințele despre factorii psihosociali care influențează conținutul reprezentării sociale a succesului social și componenta identitară a acesteia – motivația pentru succes, credințele privind autoeficiența, inteligența emoțională și locul controlului; oferă o definiție a succesului social, ținând cont de influențele externe și pulsiunile interne ale persoanei.

Valoarea aplicativă a cercetării: modelul factorilor psihosociali poate fi utilizat în cercetarea orientării motivaționale ca și condiție a succesului social în diverse contexte și pentru diverse categorii sociale: atât a adolescenților și tinerilor aflați în proces de afirmare personală și profesională, cât și a personalului organizațiilor, instituțiilor, întreprinderilor în vederea consolidării capacității de succes organizațional, a liderilor de diverse nivele și în diferite tipuri de activitate (economică, socială, politică etc.) pentru dezvoltarea potențialului managerial, a staff-ului organizațiilor non-guvernamentale în scop de sporire a potențialului social al acestui sector, metodele folosite în cercetarea de față pot fi utilizate de către psihologii școlari, organizaționali, consilieri etc.; informația obținută în cercetare privind raportul mutual dintre reprezentarea socială a succesului social și motivația pentru succes, precum și factorii care influențează formarea personalității de succes – credințele privind autoeficiența, locul controlului, inteligența emoțională, poate fi aplicată ca bază pentru elaborarea de programe pentru activități de consiliere școlară și organizațională; programul validat în cercetare, programul psihosocial de dezvoltare a motivației pentru succes social, poate fi folosit în mediul școlar, universitar, organizațional prin replicare sau ca model de activități în vederea dezvoltării conștiinței și motivației pentru succes social de specialiștii-psihologi, cadrele didactice, coach, alți specialiști din domeniu.

Aprobarea și implementarea rezultatelor: rezultatele obținute au fost utilizate și prezentate în activitățile desfășurate cu studenții din cadrul USPEE „Constantin Stere”, cu psihologii practicieni, participanți la atelierele de lucru, desfășurate în cadrul mai multor ediții ale Conferinței Științifice Internaționale anuale „Preocupări contemporane ale stiințelor socioumane”, în predarea cursului „Cultura comunicării interpersonale, organizaționale și interculturale”, planificat pentru toate programele de licență de la facultățile ULIM.

Cuprins


1. REPERE TEORETICE ÎN CERCETAREA SUCCESULUI ȘI REPREZENTĂRII SUCCESULUI SOCIAL
 • 1.1. Fenomenul succesului și manifestarea lui în relațiile sociale
 • 1.2. Factorii și conținutul social al succesului
 • 1.3. Reprezentarea socială ca formă de cunoaștere a realității obiective
 • 1.4. Motivația pentru succes a personalității în sistemul de relații și reprezentări sociale
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CONȚINUTUL ȘI FACTORII REPREZENTĂRII SOCIALE A SUCCESULUI SOCIAL ÎN MEDIUL STUDENȚESC DIN REPUBLICA MOLDOVA: REZULTATELE CERCETĂRII EXPERIMENTAL-CONSTATATIVE.
 • 2.1. Design metodologic și metode utilizate în cercetarea experimentală de constatare
 • 2.2. Conținutul RS a succesului social la tinerii din mediul studențesc
 • 2.3. Motivația pentru succes a tinerilor din mediul studențesc și factorii psihosociali care o determină
 • 2.4. Analiza corelațională a factorilor determinanți ai motivației pentru succes și conținutului reprezentării succesului social
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. DEZVOLTAREA MOTIVAȚIEI PENTRU SUCCES SOCIAL A TINERILOR DIN MEDIUL STUDENȚESC ÎN CADRUL PROGRAMULUI PSIHOSOCIAL FORMATIV
 • 3.1. Programul psihosocial de dezvoltare a motivației pentru succes social (PPS-DMSS)
 • 3.2. Organizarea PPS-DMSS
 • 3.3. Dinamica pozitivă a motivației pentru succes în cadrul PPS-DMSS
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV EUROPASS