Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reconfigurarea sistemului energetic (fluxurilor energetice) zona marea Neagră – marea Baltică, consecinţele asupra Republicii Moldova. Aspecte juridico-politice


Autor: Robu-Cepoi Alexandrina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2022
Consultant ştiinţific: Vitalie Gamurari
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Studii Europene din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.75 Mb / în română
Adobe PDF document0.52 Mb / în engleză

Teza

CZU 34:620.9(043.3)

Adobe PDF document 2.73 Mb / în română
193 pagini


Cuvinte Cheie

securitate energetică, pachetul energetic III, principiile dreptului energetic, piaţa energetică, cooperarea regională, geopolitică, Republica Moldova, Ucraina, România, Uniunea Europeană, Federaţia Rusă, independenţă energetică, aquisul comunitar, legea energiei

Adnotare

Teză de doctor în drept la specialitatea 552.08 – drept internațional și european public. Şcoala doctorală Ştiinţe Juridice a Universităţii de Studii Europene din Moldova. Chişinău, 2021.

Structura tezei: Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 310 titluri, 167 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 7 lucrări.

Domeniul de studiu: Lucrarea elaborată ţine de domeniul dreptului internațional și european public, de dreptul energetic precum şi de ştiinţele politice şi relaţiile internaţionale.

Scopul şi obiectivele lucrării: Scopul prezentei teze de doctorat constă în realizarea unei cercetări ample a securităţii energetice naţionale, identificarea lacunelor şi imperfecţiunilor existente în legislaţia şi diplomaţia energetică a Republicii Moldova, evaluarea gradului de cooperare energetică regională, în vederea elaborării unor măsuri eficiente pentru perfecţionarea cadrului legal şi practic în domeniul de cercetare care va duce la sporirea securităţii energetice a Republicii Moldova. Pentru a realiza scopul lucrării, propunem următoarele obiective: definirea noţiunii de securitate energetică, identificarea principiilor şi izvoarelor dreptului energetic; analiza sectoarelor energetice a Uniunii Europene şi a Federaţiei Ruse şi mecanismelor de cooperare a acestor mari actori regionali cu ţările din vecinătate; identificarea caracteristicilor reconfigurării sistemului energetic şi al securităţii energetice a Republicii Moldova şi a Ucrainei din perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste; studierea gradului de armonizare a legislaţiei naţionale la aquis-ul comunitar. Implimentarea Pachetelui Energetice III şi al compartimentului energetic din Acordului de Asociere; propunerea argumentată a remediilor legislative care vor contribui la îmbunătăţirea legislaţiei energetice naţionale.

Noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute se concretizează în:
1. Efectuarea unei analize comparative a gradului de racordare a legislaţiei energetice naţionale la acqui-ul comunitar al Republicii Moldova şi al Ucrainei şi sublinierea lecţiilor învăţate din parcursul României în procesul de integrare energetică europeană;
2. Studierea gradului de pregătire a sistemului energetic al Republicii Moldova şi al Ucrainei de a se integra pe piaţa energetică europeană. Acest grad a fost analizat din punct de vedere legal şi anume adoptarea şi implementarea acqui-ului energetic, precum şi din punct de vedere a condiţiilor tehnice şi anume a gradului de pregătire a reţelelor naţionale să se cupleze cu cele europene precum şi punctele de interconexiune energetice cu Uniunea Europeană;
3. Analiza marilor subiecţi regionali care provoacă modificări ale fluxurilor energetice zonale, astfel, afectând direct, nivelul securităţii energetice al Republicii Moldova, Ucrainei, al României şi al Ţărilor Baltice;
4. Definirea noţiunii de securitate energetică, definitivarea izvoarelor şi a principiilor specifice dreptului energetic.

Semnificaţia teoretică a lucrării: constă în completarea bazei teoretice a obiectului de studiu prin intermediul concluziilor şi recomandărilor privind cadrul legal energetic, elaborarea strategiilor de sporire a securităţii energetice a Republicii Moldova, sistematizarea abordărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale ale noţiunii de securitate energetică şi concretizarea a acesteia, identificarea şi analiza mecanismului de funcţionare al pieţelor energetice precum și argumentarea necesității utilizării triunghiului energetic în evaluarea nivelului securității energetice.

Valoarea aplicativă a cercetării: Prezenta lucrare poate fi utilizată ca şi material ştiinţifico-didactic în instituțiile superioare de învățământ, poate servi drept lucrare de referinţă pentru alţi cercetători din domeniul securităţii energetice şi poate fi folosită ca şi sursă de informare pentru autorităţile publice responsabile de adoptarea şi implementarea politicilor publice din acest domeniu.

Cuprins


Capitolul I. SECURITATEA ENERGETICĂ ÎN CONTEXTUL CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE ȘI A UNOR REGLEMENTĂRI INTERNAȚIONALE
 • 1.1 Aspecte teoretice ale cooperării regionale şi securităţii. Definirea securităţii energetice
 • 1.2 Identificarea şi analiza izvoarelor și principiilor caracteristice dreptului energetic
 • 1.3 Concluzii la capitolul 1

Capitolul II. STRATEGIA ENERGETICĂ EUROPEANĂ ŞI STRATEGIA ENERGETICĂ RUSĂ FAŢĂ DE ŢĂRILE DIN VECINĂTATE
 • 2.1. Politicile și cadrul normativ ale Uniunii Europene faţă de ţările din UE și a celor din Parteneriatul Estic
 • 2.2. Rolul şi importanţa geostrategică a Federaţiei Ruse ca şi actor regional bogat în energie şi efectele asupra procesului de reglementare juridică în materie de strategie energetică
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

Capitolul III. EVOLUŢIA SISTEMULUI ENERGETIC AL REPUBLICII MOLDOVA, ROMÂNIEI ŞI AL UCRAINEI DIN PUNCT DE VEDERE JURIDIC ŞI TEHNIC
 • 3.1. Caracteristicile generale ale sistemelor energetice din Republica Moldova, România şi Ucraina
 • 3.2. Implementarea acquis-ului comunitar energetic în legislaţia naţională a Republicii Moldova şi a Ucrainei, aspect comparat
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

Capitolul IV. TENDINŢE ŞI EVOLUŢII ALE SECURITĂŢII ENERGETICE DIN ZONA MAREA NEAGRĂ – MAREA BALTICĂ
 • 4.1. Reglementarea juridică a cooperării regionale în domeniul energetic în regiunea Europei Centrale și de Est. Studiu de caz – Ţările Baltice
 • 4.2. Cadrul normativ ce stă la baza procesului de creare a pieţei regionale de energie între Republica Moldova, Ucraina şi România. Evoluții şi perspective
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
CV-UL AUTORULUI