Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Formarea culturii artistice a liceenilor prin artele plastice (învățământ vocațional academic)


Autor: Clapatiuc Alexandra
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Teodora Hubenco
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.77 Mb / în română
Adobe PDF document1.75 Mb / în engleză

Teza

CZU 373.5.015:73/76(043.3)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
298 pagini


Cuvinte Cheie

cultură, cultură artistică, arte plastice, învățământ vocațional academic, educație artistico-plastică, Școală academică, percepție artistică, gândire artistică, atitudini artistice, desen, pictură, compoziție, plein-air

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 175 de titluri, 53 de tabele, 51 de figuri, 18 anexe, 159 de pagini de text de bază, publicații la tema tezei – 13 lucrări științifice, 4.5 c.a.

Domeniul de cercetare: didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ în arte plastice.

Scopul cercetării: rezidă în conceptualizarea culturii artistice și fundamentarea metodologică (teoretico-filosofică, conceptuală, disciplinară, didactică) a formării culturii artistice a liceenilor în cadrul învățământului vocațional academic în artele plastice la disciplinele Desen, Pictură, Compoziție.

Obiectivele cercetării: examinarea dimensiunilor conceptuale și a evoluției termenilor de cultură, cultură artistică; analiza structurii și conținutului culturii artistice prin elementele de bază: percepția artistică, gândirea artistică și atitudinile artistice; elaborarea Modelului teoretic al culturii artistice (componentelor, valorilor, indicatorilor, descriptorilor); elaborarea Metodologiei de formare a culturii artistice a liceenilor în cadrul învățământului vocațional academic în artele plastice la nivel teoretico-filosofic, conceptual, disciplinar și didactic; aplicarea și validarea experimentală a Metodologiei de formare, analiza calitativă și cantitativă a parcursului și rezultatelor cercetării experimentale (constatare, formare, validare).

Noutatea și originalitatea cercetării: evidențierea și determinarea fenomenelor/proceselor/relațiilor inerente și sistematizarea elementelor de bază ale culturii artistice: percepția artistică, gândirea artistică și atitudinile artistice; conceptualizarea Modelului teoretic al culturii artistice (componentelor, valorilor, indicatorilor și descriptorilor) și a unor precizări noționale inerente modelului; generalizarea, precizarea și sistematizarea conceptelor și practicilor pedagogice de bază, elaborarea reperelor teoretico-filosofice și a esenței pedagogice ale conceptului de Școală academică; elaborarea și validarea experimentală a Metodologiei de formare a culturii artistice a liceenilor în cadrul învățământului vocațional academic în artele plastice la nivel teoretico-filosofic, conceptual (forme ale cunoașterii artistice, metode și practici ale cunoașterii artistice, conținuturi ale educației artistico-plastice, principii ale cunoașterii artistice), disciplinar (Desen, Pictură, Compoziție) și didactic (șase strategii didactice relaționale formării percepției, gândirii și atitudinilor artistice); elaborarea nivelurilor de formare și a instrumentelor de evaluare a culturii artistice.

Rezultate obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante rezidă în conceptualizarea Modelului teoretic al culturii artistice (valorilor, indicatorilor, descriptorilor), elaborarea nivelurilor de formare și a instrumentarului de evaluare a culturii artistice a liceenilor; elaborarea esenței pedagogice și a reperelor teoretico-filosofice ale conceptului de Școală academică; elaborarea, fundamentarea științifică și validarea experimentală a Metodologiei de formare a culturii artistice a liceenilor în cadrul învățământului vocațional academic în artele plastice la nivel teoretico-filosofic, conceptual, disciplinar și didactic, ce a condus la o avansare semnificativă a formării culturii artistice a liceenilor și validarea experimentală a metodologiei sub aspect cantitativ și calitativ, actualizarea, eficientizarea și sporirea calității învățământului vocațional academic în arte plastice, orientând aplicarea acesteia în cadrul învățământului vocațional în arte plastice și alte instituții de învățământ la disciplinele Desen, Pictură, Compoziție.

Semnificația teoretică a cercetării: conceptualizarea Modelului teoretic al culturii artistice ca finalitate a educației artistice, esențializarea reperelor teoretico-filosofice și a esenței pedagogice a conceptului de Școală academică, elaborarea Metodologiei de formare a culturii artistice a liceenilor în cadrul învățământului vocațional academic în artele plastice la nivel teoretico-filosofic, conceptual, disciplinar și didactic, nivelurilor de formare și instrumentelor de evaluare a culturii artistice.

Valoarea aplicativă a lucrării: aplicarea și validarea Metodologiei de formare și a instrumentarului de evaluare (chestionare, probe practice) a culturii artistice în cadrul procesului de studiu a treptei liceale la disciplinele Desen, Pictură, Compoziție au condus la rezultate concludente pentru activitatea artistico-practică și pentru avansarea nivelului de formare a culturii artistice a liceenilor, fiind susținute de o analiză cantitativă (statistico-matematică) și calitativă (hermeneutică, pedagogică) relevabilă a rezultatelor obținute, formularea concluziilor științifice și recomandărilor privind aplicabilitatea în practica educației artistico-plastice și în cadrul curricular al disciplinelor Desen, Pictură, Compoziție a fundamentelor teoretico-metodologice și praxiologice elaborate în perspectiva formării-dezvoltării culturii artistice a educabililor.

Implementarea rezultatelor științifice: a fost realizată prin cercetări experimentale de formare-evaluare la disciplinele Desen, Pictură, Compoziție cu participarea a 20 de liceeni din cadrul învățământului vocațional cu profil în arte plastice (Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”) și prin diagnostic de constatare cu participarea a 147 de liceeni din cadrul învățământului general fără profil în arte plastice (Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Liceul Teoretic ,,Pro Succes” și Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”); publicarea materialelor cercetării, participarea la conferințe științifice naționale și internaționale, practica pedagogică în cadrul treptei liceale a LAAP „Igor Vieru”.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND CULTURA ARTISTICĂ
 • șșș
 • 1.1. Evoluția termenului de cultură și cultură artistică
 • 1.2. Structura și conținutul culturii artistice
 • 1.3. Prioritatea fenomenului cultural și a educației artistice
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1
2. REPERE METODOLOGICE ALE FORMĂRII CULTURII ARTISTICE A LICEENILOR PRIN ARTELE PLASTICE (ÎNVĂȚĂMÂNT VOCAȚIONAL ACADEMIC)
 • 2.1. Modelul teoretic al culturii artistice
 • 2.2. Particularități psihologice ale dezvoltării elevilor de liceu
 • 2.3. Școala academică ca model de educație artistico-plastică
 • 2.4. Metodologia de formare a culturii artistice a liceenilor în cadrul învățământului vocațional academic în arte plastice
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. ARGUMENTE EXPERIMENTALE PRIVIND EFICIENȚA METODOLOGIEI DE FORMARE A CULTURII ARTISTICE A LICEENILOR PRIN ARTELE PLASTICE
 • 3.1. Demersul constatativ al evaluării nivelului de formare a culturii artistice a liceenilor
 • 3.2. Contextul referențial al formării culturii artistice a liceenilor
 • 3.3. Valori experimentale comparate ale culturii artistice a liceenilor
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE 5