Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evoluția tehnicii interpretative la chitara-bas în muzica de jazz (anii ‘50 ai secolului XX – începutul secolului XXI)


Autor: Vitiuc Alexandr
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Victoria Tcacenco
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română
Adobe PDF document0.41 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.44 Mb / în rusă

Teza

CZU [780.653.1:780.614.131.015.2]:781.68](043.3)

Adobe PDF document 2.72 Mb / în română
160 pagini


Cuvinte Cheie

chitară-bas, bas fără frete, pick-up, tehnică interpretativă, pizzicato, slap, tapping, flajeolete

Adnotare

Structura tezei:componenta artistică: trei programe de concert înregistrate pe DVD; cercetarea teoretică: Introducere, trei capitole, Concluzii generale și recomandări, Bibliografie din 157 de titluri, 4 anexe, 131 pagini ale textului de bază, 17 pagini de anexe. Rezultatele sunt reflectate în 22 de publicații.

Domeniul de cercetare: arta de interpretare a muzicii de jazz la chitara-bas Scopul tezei: cercetarea evoluției tehnicii interpretative la chitara-bas în muzica de jazz (anii 1950 – începutul secolului XXI), în unitatea aspectelor sale tehnologice, istorice și interpretative.

Sarcinile cercetării: a analiza premisele istorice ale apariției chitarei-bas, primele experiențe ale creării acesteia, procesele de perfecționare a particularităților construcției instrumentului; a cerceta tehnicile interpretative și procedeele de interpretare în baza artei celor mai importanți bas-chitariști de la mijlocul secolului XX – începutul secolului XXI; a releva influența modalităților de emitere a sunetului la contrabas, chitara acustică și chitara electrică asupra tehnicii chitarei-bas, cât și a studia formarea unor noi procedee de interpretare; a aprecia rolul muzicii jazz, pop și rock în contextul lărgirii funcțiilor interpretative ale chitarei-bas în toate tipurile de colective contemporane; a studia cercetările științifice și metodice editate, cât și sursele media (materiale audiovizuiale, școli video); a cerceta specificul instruirii contemporane pe internet, în baza lucrului pe canalul personal de YouTtube Alexandr Vitiuc.

Noutatea științifico-practică și originalitatea tezei. Aspectul practic al evoluției tehnicii interpretative la chitara-bas în muzica de jazz constă în faptul, că în procesul evoluărilor scenice ale autorului au fost demonstrate toate modelele contemporane ale tehnicii la chitara-bas. Componenta teoretică conține o cercetare complexă inedită în Republica Moldova a evoluțiilor tehnicilor interpretative la chitara-bas, tratate ca o îmbinare a aspectelor istorice, tehnologice, interpretative și didactico-metodice. În teză sunt abordate și probleme actuale ale metodicii instruirii online la chitara-bas, prin intermediul canalului YouTube. În procesul de studierea tehnicii interpretative pizzicato, autorul a introdus în circuitul științific un termen nou – pizzicato dinspre corpul instrumentului.

Importanța practică a tezei este determinată de utilizarea acesteia în cadrul disciplinelor Instrument și Improvizație, Metodica predării specialității, Practica artistică, Instrumentul adăugător, Practica pedagogică, Istoria muzicii de estradă și jazz ș.a. Astfel, rezultatele cercetării por fi utilizate în pregătirea interpreților profesioniști pentru evoluările scenice și înregistrările în studio, în activitatea pedagogilor ce predau chitara-bas.

Aprobarea rezultatelor cercetării. Aprobarea practică a fost realizată în cadrul a trei evoluări scenice în Sala mică a AMTAP și Sala mare a Institutului de Arte A. G. Rubinștein din or. Tiraspol.

Rezultatele cercetărilor teoretice sunt reflectate în 14 publicații, inclusiv în 11 articole științifice și 3 teze ale comunicărilor la conferințe științifice. Materialele tezei au fost prezentate la 8 foruri științifice, inclusiv la 5 conferințe internaționale și 3 seminare științificometodologice.

Cuprins


1. ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ БАС-ГИТАРЫ
 • 1.1. Бас-гитара как один их этапов эволюции семейства хордофонных инструментов
 • 1.1.1. Контрабас
 • 1.1.2. Классическая гитара и её разновидности
 • 1.1.3. Электрогитара
 • 1.2. Первые опыты создания бас-гитары (1920-е-1940-е годы)
 • 1.3. Совершенствование конструктивных особенностей бас-гитары (1950-е-по настоящий день)
 • 1.4. Конструктивные особенности звукоснимателей
 • 1.5. Выводы по 1-й главе

2. ЭВОЛЮЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ПРИЕМОВ НА БАС-ГИТАРЕ В ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКЕ
 • 2.1. Формирование исполнительской техники на бас-гитаре (середина 1950-х-середина 1980-х)
 • 2.1.1. Пиццикатная техника (1955-1965)
 • 2.1.2. Безладовый бас (1960-1975)
 • 2.2. Формирование новых приёмов звукоизвлечения (середина 1960-х середина 1980-х)
 • 2.2.1. Слэп
 • 2.2.2. Тэппинг
 • 2.2.3. Флажолеты
 • 2.3. Синтез техник игры на бас-гитаре в современной исполнительской практике
 • 2.4. Выводы по 2-й главе

3. ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА БАС-ГИТАРЕ
 • 3.1. Обзор доступной методической литературы (книги, пособия, нотные сборники)
 • 3.2. Аудиошколы с нотными приложениями
 • 3.3. Видеошколы
 • 3.4. Авторский канал на YouTube: структура, методические принципы, нотный материал
 • 3.5. Выводы по 3-й главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 5