Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Instituţia asistenţei sociale din Republica Moldova în contextul integrării europene


Autor: Sacara Ana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Nicolae Romandaş
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.00 Mb / în română
Adobe PDF document0.95 Mb / în engleză

Teza

CZU 364.4(478):341.232(043.3)

Adobe PDF document 2.72 Mb / în română
203 pagini


Cuvinte Cheie

protecţia socială, asistenţă socială, risc social, bunăstare socială, coeziune socială, categorii sociale vulnerabile, prestaţii sociale, servicii sociale, alocaţii, compensaţii, indemnizaţii, Uniunea Europeană

Adnotare

Structura tezei: lucrarea ştiinţifică a fost elaborată în anii de studii 2018-2021, având următoarea structură: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, 171 pagini de text de bază, bibliografie din 198 de titluri şi anexe. Rezultatele ştiinţifice obţinute au fost prezentate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: specialitatea 553.05 – Dreptul muncii şi protecţiei sociale

Scopul şi obiectivele tezei: Cercetarea doctorală efectuată are drept scop analiza complexă, critică şi multidimensională a instituţiei asistenţă socială în Republica Moldova prin prisma izvoarelor juridice naţionale și internaţionale şi a opiniilor doctrinare pentru a identifica gradul de compatibilitate a legislației naționale cu standardele sociale stabilite în Uniunea Europeana. Cele mai importante obiective propuse sunt: identificarea gradului de cercetare a instituţiei asistenţă socială în cadrul doctrinei naţionale şi internaţionale; analiza dreptului la asistenţă socială prin prisma mecanismelor naţionale, europene şi internaţionale; examinarea evoluţiei reglementărilor cu privire la constituirea şi dezvoltarea asistenţei sociale în Moldova; definirea „instituţiei asistenţă socială”, stabilirea scopului și obiectivelor şi conturarea particularităţilor juridice care delimitează instituţia menţionată de alte instituţii de drept; analiza formelor asistenţei sociale şi evidențierea problemelor de ordin legal, instituţional şi financiar care afectează procesul de acordare a asistenţei sociale; analiza reglementărilor juridice privind furnizarea asistenţei sociale de către statele membre al Uniunii Europene; caracterizarea recomandărilor UE furnizate statelor membre în vederea stabilirii unui venit minim adecvat, echitabil şi combinat cu măsurile active de reintegrare în societate.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute: Cercetarea noastră în materia asistenței sociale reprezintă una dintre primele lucrări ştiinţifice care analizează exhaustiv şi complex formele asistenţei sociale prin prisma unei analize juridico-comparate a legislaţiei naţionale cu legislaţia socială a Uniunii Europene, identificând cele mai bune practici sociale aplicabile în spaţiul european. De asemenea au fost formulate mai multe recomandări în vederea completării cadrului normativ care reglementează asistenţa socială şi propuneri de lege ferenda care, în opinia noastră, au un caracter pertinent şi argumentat şi, totodată, pot contribui la perfecționarea şi modernizarea legislaţiei sociale autohtone astfel încât cadrul normativ al acestei instituţii să răspundă provocărilor care stau în faţa domeniului social din țara noastră.

Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în analiza instituției asistență socială prin prisma instrumentelor juridice naționale și europene, cu scopul de a determina gradul de compatibilitate a cadrului legislativ în domeniul asistenţei sociale, fapt care ne-a permis să evidențiem perspectivele de modernizare şi eficientizare a legislației sociale naționale în conformitate cu standardele și tendințele sociale europene și internaționale.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în examinarea impactului politicilor sociale asupra nivelului de trai al beneficiarilor de asistenţă socială, precum şi stabilirea perspectivelor de ameliorare a acestora în baza practicilor sociale implementate cu succes de statele membre ale Uniunii Europene.

Valoarea aplicativă a cercetării, demersul ştiinţific elaborat poate servi, cu certitudine, ca material didactic pentru studenții facultăților de drept, administrare publică și de asistență socială, dar şi pentru specialiştii care activează în domeniul asistenţei sociale. În plus, considerăm că această investigație juridică va servi drept bază de pornire în cercetare şi pentru alţi doctoranzi şi specialişti din domeniul protecţiei și asistenței sociale.

Cuprins


1. DIMENSIUNEA DOCTRINAR-LEGISLATIVĂ A INSTITUŢIEI JURIDICE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
 • 1.1 Analiza cadrului teoretic naţional şi străin care abordează locul şi rolul instituţiei juridice asistenţă socială
 • 1.2 Examinarea mecanismelor naţionale şi internaţionale care garantează şi asigură dreptul la asistenţă socială
 • 1.3 Repere istorice privind constituirea şi dezvoltarea asistenţei sociale în Moldova
 • 1.4 Concluzii Capitolul 1

2. REGLEMENTAREA JURIDICĂ A FORMELOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
 • 2.1 Consideraţiuni generale privind instituţia asistenţă socială din Republica Moldova: noţiune, scop şi obiective
 • 2.2 Natura juridică a prestaţiilor de asistenţă socială furnizate persoanelor nevoiaşe
 • 2.3 Tipologia şi perspectivele de dezvoltare a serviciilor sociale din Republica Moldova
 • 2.4 Concluzii Capitolul 2

3. ANALIZA INSTITUŢIEI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PRIN PRISMA INSTRUMENTELOR JURIDICE EUROPENE
 • 3.1 Cadrul juridic european privind instituirea şi funcţionarea instituţiei asistenţă socială în Uniunea Europenă
 • 3.2 Regimul juridic al sistemelor de venit minim din cadrul Uniunii Europene
 • 3.3 Serviciile sociale de interes general - o componentă esențială a modelului social european
 • 3.4 Concluzii Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV AL AUTORULUI