Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Statutul juridic al subiectului de drept la diferite etape de răspundere juridică


Autor: Dobînda Vasile
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Dumitru Baltaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română
Adobe PDF document0.30 Mb / în engleză

Teza

CZU 340.13 (043.3)

Adobe PDF document 1.77 Mb / în română
218 pagini


Cuvinte Cheie

răspundere juridică, subiect al răspunderii juridice, statut juridic, etape a răspunderii juridice

Adnotare

Structura tezei: Introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 275 titluri, 194 pagini text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 17 lucrări științifice, volumul total al publicațiilor la temă este de 14,9 c.a.

Domeniul de studii: Teoria Generală a Dreptului.

Scopul lucrării constă în fundamentarea statutului juridic al subiectului răspunderii juridice, recunoașterea existenței etapelor normative, materiale și procesuale în desfășurarea răspunderii juridice, evoluția statutului juridic special al făptuitorului și problema reglementării normative ale acestuia, necesitatea operării cu aceste sintagme atât la nivel de Teorie Generală a Dreptului, cât și a ramurilor de drept.

Obiectivele cercetării: dezvăluirea conceptului răspunderii juridice peste granițele științelor juridice de ramură, având ca scop elucidarea fundamentală a acestei noțiuni; determinarea sensului și definirea categoriilor de subiect al răspunderii juridice, subiect al faptei ilicite, capacitate delictuală a subiectului de drept în paradigma condițiilor generale ale răspunderii juridice; clasificarea subiectelor răspunderii juridice în baza criteriului formelor răspunderii juridice și a criteriului general de clasificare a subiectelor de drept; identificarea și definirea conceptului de statut juridic al subiectului răspunderii juridice, analizând drepturile și obligațiile specifice în cadrul raportului juridic special de răspundere; elaborarea și analiza complexă a conceptului construcția spațio-temporală și structural-sistemică a fenomenului răspunderii juridice; prezentarea și analiza fazelor dinamice ale evoluției răspunderii juridice și impactul lor asupra modificării statutului juridic al subiectului răspunderii juridice; analiza complexă a construcției liberării de răspundere juridică în procesul evoluției răspunderii juridice; formularea opiniilor, concluziilor și a recomandărilor venite să îmbogățească baza teoretică a răspunderii juridice și detectarea tendințelor actuale în evoluția răspunderii juridice.

Noutatea și originalitatea științifică vine să completeze insuficiența cercetării acestui subiect în știința Teoriei Generale a Dreptului și de necesitatea studierii lui prin prisma unor metode și viziuni de cercetare relevante, care ar permite dintr-o nouă perspectivă și de pe alte niveluri a categoriei răspunderii juridice.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante rezidă în formularea unor concepte noi și oportune, statutul juridic al subiectului răspunderii juridice și etapele materiale și procesuale de evoluție a răspunderii juridice, ca fiind teorii ce verifică autenticitatea și justețea realizării sau nerealizării răspunderii juridice în diferite ramuri ale dreptului, fapt care a condus la elaborarea și includerea în vocabularul Teoriei Generale a Dreptului a conceptului de statutul juridic al subiectului răspunderii juridice și evoluția lui la diferite etape de răspundere juridică, în vederea stabilirii elementelor, trăsăturilor specifice ale acestui statut și fazelor dinamice de evoluție și manifestare, orientării practicienilor ce aplică sancțiuni în diferite forme de răspundere juridică în raporturile juridice de drept material și procesual.

Semnificația teoretică. Lucrarea elucidează diverse abordări doctrinare ale diferitor forme de răspundere în realizarea drepturilor și obligațiilor juridice specifice, anumitor faze de manifestare a ei. Din perspectivă teoretică se urmărește analiza și explicarea diferitor elemente ale statutului juridic al subiectului răspunderii juridice, a etapelor de inițiere, dezvăluire, concretizare și realizare a răspunderii de drept, în așa fel, încât să se poată opera cu aceste categorii introduse în circuitul științific al Teoriei Generale a Dreptului.

Valoarea aplicativă a cercetării. Apariția și evoluția răspunderii juridice este organic legată de drepturile și obligațiile juridice ale subiectului răspunderii juridice la diferite etape, care în totalitatea lor formează statutul juridic special al subiectului de drept bazat pe statutul său juridic general. Rezultatele cercetării acestui subiect au nu doar importanță teoretică, dar și practică pentru legislatori, judecători, avocați, dar și alți participanți la procesul de realizarea a răspunderii juridice.

Implementarea rezultatelor științifice: elementele de noutate, concluziile și recomandările formulate sunt utilizate în procesul de studii la predarea cursului de ”Teoria Generală a Dreptului” la tema ”Teoria răspunderii juridice”, în științele juridice de ramură de drept civil, penal, contravențional, muncii etc. la Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

Cuprins


1. ANALIZA TEORETICĂ ȘI NORMATIVĂ A FENOMENULUI SUBIECTELOR ȘI ETAPELOR MATERIALE ȘI PROCESUALE ALE RĂSPUNDERII JURIDICE
 • 1.1. Analiza teoretico-științifică a statutului juridic al subiectului răspunderii juridice la diferite etape de evoluție a ei
 • 1.2. Reglementarea juridică a evoluției spațio-temporale a răspunderii juridice
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1
2. CALITATEA DE SUBIECT DE DREPT CA PREMISĂ ȘI CONDIȚIE A DECLANȘĂRII RĂSPUNDERII JURIDICE
 • 2.1. Capacitatea subiectului de drept de a răspunde și de a acționa liber – formă specială a capacității juridice
 • 2.2. Clasificarea subiectelor răspunderii juridice
 • 2.3.Subiectele individuale ale răspunderii juridice
 • 2.4. Subiectele colective ale răspunderii juridice
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. STATUTUL JURIDIC AL SUBIECTELOR RĂSPUNDERII JURIDICE
 • 3.1. Conceptul de statut juridic al subiectului răspunderii juridice
 • 3.2. Raportul juridic de răspundere – complex de drepturi și obligații materiale și procesuale
 • 3.3. Sistemul drepturilor și obligațiilor ale subiectelor răspunderii juridice în diferite ramuri de drept
 • 3.4. Drepturile și obligațiile speciale ale subiectelor răspunderii juridice
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. ETAPELE METERIALE ȘI PROCESUALE ALE RĂSPUNDERII JURIDICE
 • 4.1. Construcția spațio-temporală și structural-sistemică în abordarea etapizată a răspunderii juridice
 • 4.2. Fazele dinamice materiale și procesuale ale evoluției răspunderii juridice
 • 4.3. Liberarea de răspundere juridică
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul autorului