Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reconfigurarea sistemului financiar al Republicii Moldova în contextul noii arhitecturi a sistemului monetar financiar internațional


Autor: LOPOTENCO Viorica
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2022
Consultant ştiinţific: Angela Secrieru
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.08 Mb / în română
Adobe PDF document1.02 Mb / în engleză

Teza

CZU 336(478):336.7(100) (043)

Adobe PDF document 9.29 Mb / în română
417 pagini


Cuvinte Cheie

sistem financiar, infrastructura financiară; sistem monetar financiar internațional, teoria sistemelor complexe, arhitectura financiară internațională, Fintech, monede digitale, eficiența sistemului bancar, indicele perspectivei dezvoltării financiare, metoda nonparametrică DEA

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 477 de titluri, 5 anexe, 288 de pagini de text de bază, 93 figuri și 21 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 29 de lucrări științifice.

Scopul cercetării constă în elucidarea zonelor potențiale de valorificat pentru sistemul financiar al Republicii Moldova, prin fundamentarea teoretico-metodologică a dominantelor dezvoltării arhitecturii sistemului monetar financiar internațional și determinarea impactului acestora asupra configurației sistemului financiar național.

Obiectivele studiului: argumentarea naturii sistemice a funcționării sistemului monetar financiar internațional; elaborarea configurației arhitecturii financiare naționale; analiza particularităților arhitecturii financiare a Republicii Moldova; elaborarea cadrului metodologic pentru evaluarea perspectivei dezvoltării sistemului financiar național; analiza sistemului financiar al Republicii Moldova din perspectiva arhitecturii financiare internaționale; realizarea benchmarking-ului eficienței sistemelor bancare; elucidarea provocărilor globale ale sistemului monetar financiar internațional; determinarea poziției externe a Republicii Moldova în fața provocărilor sistemului monetar financiar internațional; investigarea impactului modificărilor sistemului monetar financiar internațional asupra arhitecturii financiare a Republicii Moldova; argumentarea priorităților dezvoltării sistemului financiar din Republica Moldova sub impactul provocărilor globale.

Noutatea și originalitatea științifică constă în fundamentarea unui set de prevederi teoretice privind sistemul monetar financiar internațional din perspectiva teoriei sistemelor complexe, care catalizează schimbările sistemice, semnificative la scară largă și durabile și vine cu un impuls integrat pentru replicare și adaptare către sistemele financiare naționale.

Rezultatele principale: cercetarea sistemului monetar financiar internațional din perspectiva teoriei sistemelor complexe și, prin urmare, crearea unei platforme metodologice pentru cercetarea sistemului monetar financiar internațional; elucidarea căilor de propagare a semnalelor sistemului monetar financiar internațional în sistemele financiare internaționale; elaborarea unui algoritm de analiză a evoluției sistemului monetar financiar internațional sub incidența crizelor sistemului; redefinirea structurii noii arhitecturi financiare internaționale; întocmirea configurației arhitecturii financiare naționale; elaborarea cadrului metodologic pentru evaluarea perspectivei dezvoltării sistemelor financiare naționale; compararea sistemelor bancare a țărilor semnatare ale Acordurilor de Asociere cu Uniunea Europeană prin intermediul metodei nonparametrice DEA; identificarea provocărilor din sistemul monetar financiar internațional; determinarea impactului a provocărilor din sistemul monetar financiar internațional asupra sistemului financiar al Republicii Moldova.

Semnificația teoretică a cercetării rezidă în dovada existenței unor fenomene neregulate de natură sinergică în sistemul monetar financiar internațional, care, ulterior, se reflectă în funcționarea sistemelor financiare naționale. Pentru a sistematiza informația privind interacțiunile din cadrul sistemului monetar financiar internațional, a fost elaborat un cadru de cercetare, care înglobează cercetări din diverse științe. În așa mod, a fost pusă baza unor cercetări interdisciplinare ulterioare. Neliniaritatea și complexitatea ce caracterizează sistemul monetar financiar internațional, dar și prezența unui număr mare de feedback-uri cauzează natura sistemică a fenomenului mondo- financiar și generează numeroase efecte sinergice, modificând aspectele calitative ale funcționării sistemelor financiare naționale. În consecință, fără o atenție adecvată la astfel de efecte, studiul sistemelor financiare duce la o înțelegere incompletă sau incorectă a legilor obiective ale dezvoltării sistemelor financiare naționale și a gestionării lor ineficiente. Pe baza acestor argumente, a fost elaborată configurația arhitecturii financiare naționale, care reunește legăturile dintre arhitectura financiară internațională și arhitectura financiară națională, prezentând modul în care interacțiunile lor pot afecta structura, conduita și guvernanța sectorului financiar intern.

Valoarea aplicativă: soluțiile dezvoltate pentru reconfigurarea sistemului financiar al Republicii Moldova, care reflectă particularitățile noii arhitecturi financiare internaționale sunt axate pe: aplicarea analizei factoriale pentru a identifica factorii esențiali, ce pot influența nivelul dezvoltării infrastructurii financiare și care permit determinarea zonelor potențiale de valorificat; argumentarea necesității de monitorizare a nivelului complexității financiare, care convențional, poate fi determinat prin intermediul indicelui deschiderii financiare; justificarea determinării canalelor prin intermediul cărora sunt transmise vulnerabilitățile externe în sistemul financiar național; implementarea metodelor nonparametrice pentru evaluarea eficienței sistemului bancar sau a unei entități bancare recomandarea ajustării procedurii determinării cursului valutar oficial, în condițiile tranziției spre un sistem monetar financiar internațional multipolar.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele obținute în activitatea de cercetare au fost reflectate în: 1 monografie editată în străinătate; 2 monografii colective editate în țară; 11 publicații în reviste științifice editate peste hotare; 4 articole în reviste din Registrul Național al revistelor de profil; 4 publicații în materiale ale conferințelor internaționale; 7 articole în lucrările manifestărilor științifice incluse în Registrul materialelor publicate în baza manifestărilor științifice organizate din Republica Moldova. Diseminarea rezultatelor cercetării s-a realizat în cadrul a 10 foruri științifice internaționale și al unei mese rotunde internaționale.

Cuprins


1.CONCEPTUALIZAREA SISTEMULUI MONETAR FINANCIAR INTERNAȚIONAL ÎN RAPORT CU SISTEMELE FINANCIARE NAȚIONALE
 • 1.1. Orientări de cercetare a efectelor teoriei sistemelor complexe în economie
 • 1.2.Opinii științifice despre fenomenul mondo-financiar
 • 1.3.Repere conceptuale privind incidența arhitecturii financiare internaționale asupra sistemelor financiare naționale.
 • 1.4. Viziuni teoretice specifice dezvoltării sistemelor financiare
 • 1.5.Concluzii la capitolul 1

2.ABORDAREA COMPLEXĂ A SISTEMULUI MONETAR FINANCIAR INTERNAȚIONAL DIN PERSPECTIVA IMPACTULUI ASUPRA SISTEMELOR FINANCIARE NAȚIONALE
 • 2.1. Cercetarea sistemului monetar financiar internațional în contextul teoriei sistemelor complexe
 • 2.2. Mecanismul de propagare a impulsurilor sistemului monetar financiar internațional asupra sistemelor financiare naționale
 • 2.3. Șocurile sistemului monetar financiar internațional generate către sistemele financiare naționale
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3.TRANSPUNEREA NOII ARHITECTURI FINANCIARE INTERNAȚIONALE ASUPRA SISTEMELOR FINANCIARE NAȚIONALE 3.1. Mecanismul funcționării arhitecturii financiare internaționale
 • 3.2. Impactul noii arhitecturi financiare internaționale asupra configurației sistemului financiar național
 • 3.3. Ajustarea arhitecturii financiare din Republica Moldova la contururile arhitecturii financiare internaționale
 • 3.4.Concluzii la capitolul 3

4. DEZVOLTAREA SISTEMULUI FINANCIAR AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN CADRUL NOII ARHITECTURI FINANCIARE INTERNAȚIONALE
 • 4.1. Cadrul metodologic al conceptului dezvoltării sistemului financiar
 • 4.2. Evaluarea perspectivei dezvoltării sistemelor financiare naționale
 • 4.3. Sistemul financiar al Republicii Moldova între consolidare și eficiență în contextul noii arhitecturi a sistemului monetar financiar internațional
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. RACORDAREA SISTEMULUI FINANCIAR AL REPUBLICII MOLDOVA LA PROVOCĂRILE SISTEMULUI MONETAR FINANCIAR INTERNAȚIONAL
 • 5.1.Funcționarea sistemului monetar financiar internațional sub incidența metamorfozelor economice globale
 • 5.2.Poziția externă a Republicii Moldova în fața provocărilor sistemului monetar financiar internațional
 • 5.3.Impactul modificărilor sistemului monetar financiar internațional asupra arhitecturii financiare a Republicii Moldova
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE