Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / martie /

Garantarea realizării dreptului la proprietate de către autoritățile publice din Republica Moldova


Autor: Ojoga Mariana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Ion Guceac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 martie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.87 Mb / în română

Teza

CZU 347.23:342.5(478)(043.3)

Adobe PDF document 2.51 Mb / în română
233 pagini


Cuvinte Cheie

dreptul la proprietate, natura juridică a dreptului la proprietate, mecanism de garantare a dreptului la proprietate, condițiile restrângerii exercițiului dreptului la proprietate, autoritatea legislativă, autoritatea executivă, autoritatea judecătorească, Curtea Constituțională, Avocatul Poporului

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 591 de titluri, 178 de pagini text de bază, 13 anexe. Rezultatele obţinute au fost publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Scopul și obiectivele lucrării. Scopul: analiza activității autorităţilor publice (legislative, executive, judecătoreşti şi altele), implicate în procesul de garantare a dreptului la proprietate prin identificarea lacunelor legislative, jurisprudenţiale şi administrative, care în final contribuie la violarea dreptului garantat de art. 46 din Constituţie.

Obiectivele:(1) analiza literaturii de specialitate în vederea fundamentării doctrinare a naturii juridice a dreptului la proprietate și a identificării relației puterii de stat cu dreptul în discuție; (2) cercetarea cadrului normativ și studierea jurisprudenței Curții Constituționale pe tărâmul art. 46 din Constituție în vederea: i) evaluării stadiului de implicare a Republicii Moldova în garantarea dreptului la proprietate; ii) identificării elementelor structurale ale mecanismului de garantare a drepturilor fundamentale și evaluării suficienței și eficienței acestora în garantarea dreptului la proprietate; iii) aprecierii sferei de autonomie a autorităților publice în implementarea măsurilor de restrângere a dreptului la proprietate; și iv) depistării mijloacelor de responsabilizare a persoanelor vinovate de încălcarea dreptului la proprietate; (3) examinarea activității autorităților responsabile de aplicarea legii (autoritatea executivă și cea judecătorească) și studierea practicii CtEDO în spețele contra Moldovei în care s-a constatat încălcarea art. 1, Protocolul nr. 1 la Convenție, pentru a identifica cauzele și autoritățile publice responsabile de violarea dreptului la proprietate; (4) formularea unor propuneri de lege ferenda, care vizează consolidarea mecanismului de garantare a dreptului la proprietate și responsabilizarea persoanelor vinovate de încălcarea dreptului respectiv și a unor recomandări în vederea optimizării activității unor autorități publice, care în final vor contribui la reducerea numărului de încălcări ale dreptului la proprietate.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică constă în: sistematizarea abordărilor teoretice și practice referitoare la condițiile restrângerii dreptului fundamental la proprietate; identificarea sferei de autonomie a autorităților publice în instituirea măsurilor de restrângere; depistarea cauzelor și autorităților publice responsabile de încălcarea art. 1, Protocolul nr. 1 la Convenție; identificarea unor noi mijloace de consolidare a mecanismului de garantare a dreptului la proprietate și de responsabilizare a persoanelor vinovate de încălcarea acestui drept.

Rezultatele obținute care pot contribui la soluționarea unei probleme științifice importante constau în formularea unor propuneri de lege ferenda în vederea consolidării mecanismului de garantare a dreptului la proprietate și responsabilizării persoanelor vinovate de încălcarea acestui drept și a unor recomandări pentru optimizarea activității unor autorități publice, ceea ce în final va contribui la reducerea numărului de încălcări a dreptului la proprietate. Semnificaţia teoretică constă în identificarea premiselor constituționalizării dreptului la proprietate, stabilirea naturii juridice a dreptului la proprietate, sistematizarea abordărilor teoretice și practice referitoare la condițiile restrângerii dreptului fundamental la proprietate.

Valoarea aplicativă. Rezultatele obținute pot contribui la aplicarea corectă și unitară de către exponenții autorităților publice a cadrului normativ al proprietății și la evitarea unor noi condamnări a Republicii Moldova pentru violarea art. 1, Protocolul nr. 1 la Convenție.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice poate fi realizată în domeniul științific, educativ, legislativ, jurisprudențial și economic.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL GARANTĂRII DREPTULUI FUNDAMENTAL LA PROPRIETATE
 • 1.1. Dreptul fundamental la proprietate reflectat în cercetările ştiinţifice contemporane
 • 1.2. Evoluţia istorică şi premisele consfinţirii dreptului la proprietate la nivel internațional și național.
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. DREPTUL LA PROPRIETATE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE DREPTURI FUNDAMENTALE ALE OMULUI
 • 2.1. Delimitări conceptuale cu privire la evoluția obiectului, naturii juridice și a definiției dreptului fundamental la proprietate
 • 2.2. Mecanismul de garantare a dreptului fundamental la proprietate
 • 2.3. Condițiile restrângerii exerciţiului dreptului la proprietate
 • 2.4. Forme particulare ale restrângerii exerciţiului dreptului la proprietate
 • 2.5. Compatibilizarea jurisprudenței naţionale cu cea europeană în materia dreptului la proprietate
 • 2.6. Concluzii la Capitolul 2

2. POZIȚIONAREA UNOR AUTORITĂȚI PUBLICE ÎN PROCESUL DE GARANTARE A DREPTULUI FUNDAMENTAL LA PROPRIETATE
 • 3.1. Autoritatea legislativă – prim gardian al dreptului la proprietate
 • 3.2. Contribuția executivului în garantarea dreptului fundamental la proprietate
 • 3.3. Rolul autorităţii judecătoreşti în apărarea dreptului fundamental la proprietate
 • 3.4. Aportul Curţii Constituţionale în garantarea dreptului la proprietate
 • 3.5. Importanța Avocatului Poporului (Ombudsmanului) și a altor instituții în garantarea realizării dreptului fundamental la proprietate
 • 3.6. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM-VITAE