Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / mai /

Eficientizarea comunicării interpersonale la copiii de vârstă școlară mică


Autor: Roșca Maria
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.01 - Psihologie generală
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Svetlana Tolstaia
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 mai 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2023

Autoreferat

Adobe PDF document1.26 Mb / în română
Adobe PDF document1.19 Mb / în engleză

Teza

CZU 316.772.4:373.3 (043.3)

Adobe PDF document 3.07 Mb / în română
232 pagini


Cuvinte Cheie

școlarul mic, comunicare, comunicare interpersonală, competențe de comunicare, autocunoaștere, autoapreciere, relații interpersonal

Adnotare

Structura tezei. Teza conţine: introducere‚ trei capitole‚ concluzii generale și recomandări‚ bibliografie (177 titluri), 8 anexe, 35 tabele şi 20 figuri. Volumul tezei este de 236 pagini, din care 141 -text de bază. Rezultatele cercetării sunt publicate în 11 articole științifice.

Domeniul de cercetare: 511.01 – Psihologie generală.

Obiectul cercetării vizează particularităţile de comunicare, autocunoaștere și relaţionare interpersonală la copiii de vârstă școlară mică.

Scopul cercetării constă în identificarea particularităților de comunicare, autocunoaștere şi relaţionare interpersonală a copiilor de vârstă şcolară mică şi în elaborarea unui Program de intervenție psihologică în vederea eficientizării comunicării interpersonale. Obiectivele cercetării: analiza literaturii de specialitate privind problema comunicării, autocunoașterii și a relaţiilor interpersonale la copiii de vârstă școlară mică; stabilirea metodologiei de investigare a comunicării, autocunoașterii și a relaţiilor interpersonale la copiii de vârstă școlară mică; identificarea particularităţilor privind competențele de comunicare, nivelul de autocunoaștere și relațiile interpersonale la copiii de vârstă școlară mică; elaborarea, implementarea și evaluarea eficienței unui Program de intervenție psihologică în vederea eficientizării comunicării interpersonale la copiii de vârstă şcolară mică; formularea concluziilor și a recomandărilor pentru psihologi, educatori, părinţi și copii.

Noutatea și originalitatea științifică. Rezultatele cercetării completează cadrul teoretico-aplicativ al problematicii investigate prin diverse abordări: teoretice - prezentarea informaţiei noi privind particularităţile comunicării, autocunoașterii și a relațiilor interpersonale la copii de vârstă școlară mică; stabilirea profilului psihologic al copilului de vârstă școlară mică cu trăsături manifeste de comunicare eficientă; fundamentarea programului de intervenție psihologică orientat spre eficientizarea comunicării interpersonale la copiii de vârstă școlară mică; aplicative - selectarea şi argumentarea instrumentarului de cercetare; elaborarea și implementarea programului de intervenție psihologică; formularea recomandărilor pentru psihologi, educatori, părinţi și copii.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în identificarea particularităților de comunicare, autocunoaștere și relaționare la vârsta școlară mică, fapt ce a condiţionat elaborarea unui Program de intervenție psihologică, asigurând, astfel, eficientizarea comunicării interpersonale la copiii de vârstă școlară mică. Semnificația teoretică rezidă în: sistematizarea cunoştințelor ştiinţifice privind comunicarea, autocunoașterea și relațiile interpersonale ale copiilor de vârstă școlară mică; identificarea particularităţilor comunicării, autocunoașterii și a relațiilor interpersonale ale copiilor de vârstă școlară mică; fundamentarea Programului de intervenție psihologică orientat spre stimularea abilităților de comunicare, dezvoltare a nivelului de autocunoaștere, ameliorare a relațiilor interpersonale în vederea eficientizării comunicării interpersonale la copiii de vârstă școlară mică.

Valoarea aplicativă constă în: selectarea unui set de instrumente cu ajutorul cărora au fost identificate particularităţile comunicării, autocunoașterii şi ale relațiilor interpersonale la copiii de vârstă școlară mică; elaborarea profilului psihologic al copilului de vârstă școlară mică cu trăsături manifeste de comunicare interpersonală eficientă; validarea programului de intervenţie psihologică privind eficientizarea comunicării interpersonale la copiii de vârstă școlară mică; completarea bazelor de date cu metode psihologice, care pot fi utilizate de psihologi, psihologi școlari, profesori în activitatea de consiliere, în activități de dezvoltare personală și formare a competențelor de comunicare, de autocunoaștere și de ameliorare a relațiilor interpersonale; utilizarea rezultatelor cercetării în procesul de formare inițială și continuă a specialiștilor și în elaborarea cursurilor din diverse domenii ale psihologiei generale, psihologiei personalității, psihologiei vârstelor, psihologiei educaționale.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele teoretice și practice ale cercetării au fost discutate și aprobate în cadrul Departamentului Psihologie al Universității de Stat din Moldova, în cadrul comisiilor metodice pedagogice, în activitatea de consultanță și consiliere psihologică a copiilor de vârstă școlară mică în gimnaziul ,,A.Mateevici” din satul Răuțel.

Cuprins


1. CORELATE ALE COMUNICĂRII INTERPERSONALE LA COPIII DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ
 • 1.1. Abordări teoretice ale comunicării la copiii de vârstă școlară mică
 • 1.2. Precizări conceptuale ale autocunoaşterii la copiii de vârstă școlară mică
 • 1.3. Considerații privind relațiile interpersonale la copiii de vârstă școlară mică
 • 1.4. Conluzii la capitolul 1

2. STUDIUL EMPIRIC AL COMUNICĂRII INTERPERSONALE LA COPIII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ: COORDONATA CONSTATATIVĂ
 • 2.1. Design-ul demersului experimentului constatativ
 • 2.2. Prezentarea, analiza și interpretarea rezultatelor
 • 2.2.1. Particularități ale comunicării la copiii de vârstă școlară mică
 • 2.2.2. Particularități ale autocunoașterii la copiii de vârstă școlară mică
 • 2.2.3. Particularități ale relațiilor interpersonale la copiii de vârstă școlară mică
 • 2.3. Interacțiuni dintre comunicarea verbală, autoaprecierea și relațiile interpersonale la copiii de vârstă școlară mică
 • 2.4. Profilul psihologic al copilului de vârstă școlară mică cu trăsături manifeste de comunicare interpersonală eficientă
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. PROGRAMUL DE EFICIENTIZARE A COMUNICĂRII INTERPERSONALE LA COPIII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ
 • 3.1. Structura și conținutul Programului de eficientizare a comunicării interpersonale la copiii de vârstă școlară mică
 • 3.2. Evaluarea Programului de eficientizare a comunicării interpersonale la copiii de vârstă școlară mică
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
INFORMAȚII PRIVIND VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII
DECLARATIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE