Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Principiul separarea puterilor: evoluție și stare actuală


Autor: Malearciuc Oхana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Valentina Coptileţ
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 noiembrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2023

Autoreferat

Adobe PDF document0.79 Mb / în română
Adobe PDF document0.85 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.91 Mb / în rusă

Teza

CZU 342.5 (043.3)

Adobe PDF document 2.47 Mb / în rusă
208 pagini


Cuvinte Cheie

separarea puterilor, concept, teorie, ramurialeputerii, puterea legislativă, puterea executivă, puterea judecătorească, echilibrul puterilor, „verificări și balanțe”, puterea „neutră”

Adnotare

https://us02web.zoom.us/j/87892614859?pwd=OW9yT0p4K016VlVwZHg2RngzZ1Z5QT09

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii, bibliografie din 318 surse, 172 de pagini de text. Cuvinte-cheie: separarea puterilor, concept, teorie, ramurialeputerii, puterea legislativă, puterea executivă, puterea judecătorească, echilibrul puterilor, «verificări și balanțe», puterea «neutră». Domeniul de studiu: Drept public. 551.01. Teoria generală a statului și a dreptului.

Scopul și obiectivele tezei. Scopul lucrării:analiza complexă a problemelor de formare și dezvoltare a conceptului de separare a puterilor în temeiul principiilor teoretice, practicii de interacțiune a organelor puterii de stat în prezent în vederea transformăriiteoriei date într-un principiu fundamental și esențial al unui stat de drept democratic modern, precum și perfecționarea legislației Republicii Moldova cu privire la organizarea mecanismului de stat și a organelor puterii publice.

Obiectivele studiului: a analiza premizele istorice de formare a principiului separării puterilor; a cerceta particularitățile de dezvoltare a principiului separării puterilor în știința juridică în diferite etape, a identifica tendințele actuale în dezvoltarea acestuia; a dezvălui conținutul conceptual al principiului separării puterilor; a dezvălui intercondiționarea principiului separării puterilor de stat și a esenței statului de drept democratic; a identifica trăsăturile de fond ale realizării separației puterilor, specifice diferitelor modele de organizare a interacțiunii instituțiilor juridice de stat; a evalua potențialul principiului separării puterilor în asigurarea raționalității administrației de stat în statele moderne.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării este deteminată de faptul că se realizează studiul complex și interpretarea principiului separării puterilor din punct de vedere retrospectiv, cât și din punct de vedere actual, în condițiile statului modern. Caracterul novator al lucrăriieste determinat de recomandările formulate, ca rezultat al investigațiilor, orientate spre înlăturarea lacunelor existente în cadrul normativ national, fiind oferite soluții reale de îmbunătățiri și propuneri de lege ferenda. Problema ştiinţifică importantă soluţionată.Problema științifică soluționată constă în abordarea complexă a principiului separației puterii și accentuarea potențialului funcțional (juridic și organizatoric) alacestuiaîn calitate de garant al asigurării esenței și durabilității unui stat de drept democratic.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că cercetările, constatările din conținut dezvoltă și completează acele compartimente ale teoriei și istoriei statului și dreptului, dedicate studierii principiului separării puterilor, aducând un surplus informațional și analitic. Concluziile generale și recomandările formulate în rezultul investigațiilor pot fi un suport solid pentru perfecționarea cadrului legislativ și de reglementare al Republicii Moldova și al altor țări cu democrații tinere.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele activității științifice, cu referire la aspecte importante ale cercetării au fost prezentate la multiple conferințe internaționale, elaborate și publicate articole în reviste științifice, ceea ce a contribuit la îmbogățirea bazelor teoretice ale teoriei separării puterilor din spațiul științific național. Rezultatele cercetării sunt utilizate în predarea teoriei statului și dreptului și a altor discipline juridice.

Cuprins


1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В ПРАВОВОЙ НАУКЕ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ
 • 1.1. Проблематика разделения властей в аспекте доктринального развития и на современном этапе
 • 1.2. Современные трактовки сущности и значения принципа разделения властей в отечественной научной юридической литературе
 • 1.3. Теоретические основы разделения властей в современной зарубежной правовой литературе
 • 1.4. Выводы по Главе 1

2. ДОКТРИНАЛЬНАЯ ОСНОВА ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
 • 2.1. Предпосылки возникновения и периодизация развития принципа разделения властей
 • 2.2. Формирование классической модели разделения властей
 • 2.3. Современные трактовки теории и принципа разделения властей
 • 2.4. Выводы по Главе 2

3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ ВГОСУДАРСТВЕННОМ МЕХАНИЗМЕ
 • 3.1.Cравнительный анализ форм и моделей реализации принципа разделения властей
 • 3.2. Проблема нетипичных ветвей власти в современном государстве
 • 3.3. Практикаразделения властей в странах молодых демократий
 • 3.4. Реализация принципа разделения властей в Республике Молдова
 • 3.5. Выводы по Главе 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CV АВТОРА