Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / august /

Sistematizarea legislației și formele sale


Autor: Tentiuc Elena
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Ion Postu
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 august 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 noiembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.86 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 2.61 Mb / în română
198 pagini


Cuvinte Cheie

tehnică legislativă, sistematizarea legislației, codificare, recodificare, încorporare, consolidare, act codificat, cod

Adnotare

Structura tezei: Introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 304 titluri, 151 pagini text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 6 lucrări științifice, volumul total al publicațiilor la temă este de 3,3 c.a.

Domeniul de studiu: Teoria generală a dreptului.

Scopul lucrării constă în cercetarea complexă a activității de sistematizare legislativă din perspectiva teoriei generale a dreptului, pentru identificarea problemelor ce țin de fundamentarea teoretică a acesteia, conceptualizarea fenomenului în general și în particular, prin intermediul elucidării trăsăturilor caracteristice formelor sale de manifestare și evidențierea lacunelor normative și a carențelor doctrinare.

Obiectivele cercetării: cercetarea doctrinei juridice și analiza cadrului normativ pentru identificarea opiniilor, teoriilor și prevederilor existente și definirea conceptului de sistematizare a legislației și a elementelor sale definitorii, împreună cu reliefarea locului acesteia între activitățile de tehnică juridică; identificarea trăsăturilor inerente și definirea conceptului de încorporare ca activitate nelegislativă de sistematizare și conceptualizarea consolidării drept formă independentă a sistematizării legislației și definirea acesteia; identificarea și analiza caracteristicilor codificării ca formă superioară de sistematizare a legislației; dezvăluirea și fundamentarea conceptului de „recodificare”; definirea conceptului de „cod” ca rezultat material al codificării și analiza trăsăturilor și tipurilor actelor codificate; formularea recomandărilor și propunerilor de lege ferenda pentru modernizarea cadrului legal în domeniul sistematizării legislației.

Noutatea și originalitatea științifică este determinată de esența cercetării, care reprezintă un prim studiu în doctrina națională dedicat totalmente sistematizării și analizei formelor sale, lucrarea conținând o serie de concluzii și recomandări ce completează problematica juridică în domeniul sistematizării legislației, iar rezultatele obținute se materializează în definiții proprii, în reliefarea conceptelor noi, precum și în fortificarea și completarea prezumțiilor existente în știința teoriei generale a dreptului din Republica Moldova, precum și perfecționarea cadrului normativ național existent.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante constau în fundamentarea cadrului conceptual al formelor specifice și aplicabile a sistematizării legislației, având ca efect evidențierea elementelor conceptuale adiacente și expunerea unor definiții și viziuni originale, în vederea completării lacunelor normative, precum și pentru orientarea teoretică spre o abordare comprehensivă a sistematizării legislației.

Semnificația teoreticăconstă în formularea unei definiții proprii a conceptului de sistematizare a legislației ca activitate de tehnică juridică și analiza elementelor sale definitorii; propunerea definițiilor proprii a conceptelor de „încorporare”, „consolidare”, „cod”; definirea și fundamentarea conceptului de „recodificare”, ca formă a codificării.

Valoarea aplicativă a cercetăriise reflectă și în utilizarea rezultatelor obținute în activitatea cotidiană a unor categorii largi de profesioniști ai domeniului juridic, pentru eficientizarea dreptului și se manifestă concret în mai multe propuneri de lege ferenda, menite să contribuie la completarea lacunelor normative, la consolidarea și evoluția reglementărilor legale, în particular prin completarea și modificarea Legii nr. 100 din 2017 cu privire la actele normative, dar și propunerea îndreptată Agenției Resurse Informaționale Juridice implementarea câmpului „codul de clasificare” în cadrul SIA „Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova” și asigurarea posibilității de interogare a bazei de date conform acestui criteriu, precum și în plan didactico-disciplinar, ca sursă didactică utilizată în cadrul studiului activității de sistematizare în cadrul cursului de teorie generală a dreptului.

Implementarea rezultatelor științifice. Elementele de bază, tezele primare, concluziile și rezultatele prezentei cercetări au fost aprobate prin participarea la conferințe și expuse în publicațiile doctorandei în materialele conferințelor și reviste de specialitate acreditate, fapt ce a contribuit la îmbogățirea cadrului teoretic autohton. Elementele de noutate desprinse din cercetare sunt utilizate în procesul de studii la predarea disciplinei Concepte Fundamentale ale Teoriei Statului și Dreptului în cadrul Facultății Drept, ULIM. O adresare specială, ce conține o propunere practică, a fost expediată în adresa Agenției Resurse Informaționale Juridice.

Cuprins


1. ABORDĂRI DOCTRINARE ȘI NORMATIVE CU PRIVIRE LA SISTEMATIZAREA LEGISLAȚIEI ȘI FORMELE SALE
 • 1.1. Considerații teoretice privind sistematizarea legislației și formele sale
 • 1.2. Reglementări normative privind sistematizarea legislației
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1
2. NATURA JURIDICĂ A SISTEMATIZĂRII LEGISLAȚIEI ȘI FORMELOR SALE
 • 2.1. Conturarea conceptului „sistematizarea legislației” printre altele conexe
 • 2.2. Elemente definitorii ale sistematizării legislației
 • 2.3. Principiile sistematizării legislației
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. INCORPORAREA ȘI CONSOLIDAREA CA FORME DE SISTEMATIZARE A LEGISLAȚIEI
 • 3.1. Repere conceptuale ale încorporării, ca formă simplă a sistematizării legislației
 • 3.2. Repere conceptuale ale consolidării legislației
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. CODIFICAREA — FORMA SUPERIOARĂ A SISTEMATIZĂRII LEGISLAȚIEI
 • 4.1. Definiții conceptuale ale codificării
 • 4.2. Trăsăturile, scopurile, sarcinile și principiile codificării
 • 4.3. Formele codificării. Coraportul dintre „codificare”, „decodificare” și „recodificare”
 • 4.4. Actele codificate — rezultatul material al codificării
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
CV-ul autorului
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII