Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecţionarea sistemului de management în restaurante


Autor: Negru Ruxanda
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Elena Turcova
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 aprilie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.54 Mb / în română

Teza

CZU [658.012.4:640.43 + 640.43:658.012.4] (478) (043)

Adobe PDF document 1.11 Mb / în română
155 pagini


Cuvinte Cheie

management, sistem de management, alimentaţie publică, restaurant, restauraţie, restaurator, catering, ciclu de catering, securitate alimentară, politici manageriale, cerere, ofertă, strategie, piaţă, consumator, proces tehnologic, logistică

Adnotare

Scopul cercetării constă în analiza şi determinarea celor mai eficiente căi de dezvoltare şi perfecţionare a sistemului de management în restaurante. Se propune evidenţierea metodologiei organizării proceselor manageriale în serviciile de restauraţie pe plan internaţional, la standardele cărora urmează să se alinieze restauratorii Republicii Moldova.

Obiectivele cercetării s-au axat pe definirea şi analiza teoretică şi metodologică a noţiunii de management; evidenţierea specificului sistemului de management şi a componentelor acestuia în cadrul restaurantelor; evaluarea pieţei şi a potenţialului serviciilor de restauraţie din Republica Moldova; prezentarea şi argumentarea importanţei unor strategii manageriale moderne în restaurante.

Abordarea metodologică a temei studiate s-a bazat pe utilizarea următoarelor instrumente de cercetare: analiză statistică şi grafică, sinteză, inducţie şi deducţie, abstracţie ştiinţifică, analogie, corelare, comparaţie, sondaj sociologic.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor cercetării constă în definirea complexă a sistemului de management în industria de restauraţie, cu evidenţierea elementelor-cheie în practicarea unor politici manageriale contemporane. În cadrul tezei au fost elaborate şi argumentate concepte şi practici inovatoare, care pot servi ca soluţii pentru rezolvarea numeroaselor probleme din industria de restauraţie pe plan local. Lucrarea reliefează noţiuni şi tehnici pentru îmbunătăţirea competenţelor decizionale a celor care intenţionează să iniţieze o afacere în domeniul prestării serviciilor de restauraţie.

Concluziile şi recomandările investigaţiei efectuate pot fi utilizate pentru perfecţionarea strategiilor manageriale ale restaurantelor din Republica Moldova, în calitate de suport informaţional pentru armonizarea politicilor economice naţionale cu standardele internaţionale, pentru sporirea competenţelor decizionale ale viitorilor manageri ai restaurantelor, inclusiv prin utilizarea informaţiei prezentate în procesul de studii la specialităţile de profil.

Cuprins


CAPITOLUL I. Aspecte teoretice privind sistemul de management în restaurante
  • 1.1. Industria de restauraţie - aspecte manageriale
  • 1.2. Managementul igienei şi securitatea alimentară ca elemente distincte ale industriei de restauraţie
  • 1.3. Experienţa internaţională şi tendinţe în managementul contemporan al restaurantelor

CAPITOLUL II. Evaluarea serviciilor de restauraţie din Republica Moldova
  • 2.1. Caracteristici generale ale serviciilor de restauraţie din Republica Moldova
  • 2.2. Analiza SWOT a potenţialului serviciilor de restauraţie pe plan local.
  • 2.3. Suportul legislativ pentru iniţierea şi activitatea restaurantelor pe teritoriul R. Moldova.

CAPITOLUL III. Direcţii de dezvoltare şi perfecţionare a managementului în restaurante
  • 3.1. Evaluarea factorilor determinanţi în managementul restaurantelor.
  • 3.2. Realizări ale ştiinţei şi tehnicii - catalizatori ai dezvoltării serviciilor de restauraţie
  • 3.3. Direcţii şi modalităţi de perfecţionare a sistemului de management în restaurantele Republicii Moldova