Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / mai /

Managementul inovaţional în funcţionarea asociaţiilor ştiinţifice de producere din Republica Moldova


Autor: Petru Bargan
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Ion Sârbu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Consultant ştiinţific: Vasile Micu
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Fitotehnie "Porumbeni"
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: DH 32-08.00.05-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 mai 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Teza

CZU 658.012.4:001.891:061.22(478)043 001.891:061.22(478):658.012.4(043)

Adobe PDF document 2.05 Mb / în română
150 pagini


Cuvinte Cheie

inovaţie; invenţie; investiţie; lag; difuzare; antreprenor; efect sinergetic; factori fizici; factori „moi”; fezabilitate; cuantum; funcţie logistică; corelare; nano-tehnologie; redimensionare

Adnotare

Republica Moldova traversează perioada unei serioase modernizări, legate de învechirea şi eliminarea din circulaţie a activelor aflate în patrimoniul agenţilor economici.

În teza prezentată se accentuează problema ce se referă la renovarea tuturor tehnologiilor. în condiţiile concurenţiale, produsul inovaţional a devenit un instrument specific al antreprenorilor, un mijloc prin care se face schimbarea în diferite activităţi. Competitivitatea naţională şi internaţională a întreprinderilor se bazează, în măsură sporită, pe capacitatea acestora de a genera şi asimila idei noi. Managementul, ca proces şi artă a gestionării resurselor, caută permanent căi inovaţionale pentru eficientizarea activităţii antreprenoriale.

Obiectul de studiu în cercetarea dată îl reprezintă asociaţiile ştiinţifice de producere (AŞP) din sectorul agroalimentar al Republicii Moldova. Create în anii 1970-1980, activitatea acestora era orientată spre cercetările tehnico-ştiinţifice a asociaţiei respective şi nu a ramurii în întregime. Relaţiile unităţilor ştiinţifice în cadrul AŞP în retrospectivă au demonstrat că, la timpul lor, ele au creat condiţii pentru producătorii agricoli de creştere a volumelor şi calităţii produselor, însă în condiţiile de piaţă fiecare asociaţie agricolă în parte nu face faţă lucrurilor.

Pornind de la conceptul managementului inovaţional, unde autorul analizează opiniile savanţilor autohtoni şi internaţionali, concretizând impactul acestuia pentru agricultură - domeniu important al economiei Republicii Moldova – el încearcă să perfecţioneze managementul inovaţional al AŞP.

În acest scop, autorul efectuează analiza complexă a evoluţiei managementului inovaţional în R. Moldova şi al AŞP prin intermediul analizei SWOT, evaluează importanţa şi caracteristicile acestuia, evidenţiază specificul şi costurile managementului inovaţional.

Un detaliu central novator al tezei îl constituie tratarea marginalistă a creşterii produselor agricole în baza managementului inovaţional şi elaborarea unor metode de determinare a eficacităţii acestuia, şi anume: economia Republicii Moldova, fund mică şi deschisă, bazată pe ramura agricolă, poate deveni competitivă numai în cazul dezvoltării sale intensive, şi anume: în condiţiile când ţara are posibilităţi restrânse de dezvoltare a tot felul de industrii, este important ca managementul inovaţional să fie orientat spre dezvoltarea industriilor de procesare a materiei prime; scopul suprem al AŞP nu este obţinerea momentă a profitului maxim de la comercializarea produselor finite, ci asigurarea producătorilor de materie primă cu culturi agricole de performanţă; difuzarea culturilor agricole cu calităţi noi (rezistenţă la condiţiile climaterice etc.) şi potenţialul sporit al agenţilor economici din agricultură ar asigura o eficienţă durabilă a acestei ramuri.

Autorul expune procesul inovaţional din cadrul AŞP în limbaj economico-analitic, grafic, elaborând algoritme pentru determinarea şi interpretarea variantelor posibile de procesare a materiei prime agricole prin compararea costurilor cu efectele/eficienţa maximă posibilă.

Utilizând instrumente economico-matematice, autorul reuşeşte să argumenteze economic evoluţia difuzării inovaţiilor.

Finalul tezei se încheie cu evaluarea impactului pozitiv al managementului inovaţional asupra dezvoltării AŞP în Republica Moldova, ultimele fiind determinate ca forţă motrice de transformare a cunoştinţelor teoretice în inovaţie tehnologică, care va asigura îmbunătăţirea calităţii şi competitivitatea produselor agricole pe piaţa naţională şi internaţională, valorificarea resurselor umane încadrate în acest domeniu, dezvoltarea performanţelor agenţilor economici din agricultură şi, în perspectivă, creşterea economică durabilă a ţării.

Cuprins


CAPITOLUL I. Managementul inovaţional: aspect metodologic
  • 1.1. Evoluţia managementului inovaţional.
  • 1.2. Caracteristicile inovaţionale ale managementului contemporan.
  • 1.3. Managementul inovaţional în domeniul de cercetare-dezvoltare a agriculturii în funcţionarea AŞP „Porumbeni”

CAPITOLUL II. Problemele dezvoltării managementului inovaţional în AŞP
  • 1. Metodologia determinării eficienţei managementului inovaţional în AŞP
  • 2. Rolul inovaţiilor în soluţionarea dilemelor socio-economice
  • 3. Eficientizarea procesului inovaţional

CAPITOLUL III. Impactul managementului inovaţional asupra dezvoltării asociaţiilor ştiinţifice de producere
  • 1.Contribuţia managementului contemporan la producerea inovaţiilor
  • 2. Protejarea juridică a produselor inovaţionale pe plan internaţional
  • 3. Evoluţia activităţilor ştiinţifico-practice ale asociaţiilor ştiinţifice de producere