Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


06.01.02 – Îmbunătăţiri funciare


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Agricultură, tehnică

Formula specialităţii
Îmbunătăţirile funciare reprezintă domeniul ştiinţei de ameliorare a terenurilor ce are ca obiect studierea teoretică şi aplicarea în practică a ansamblului de procedee hidrotehnice, agrotehnice, chimice şi biologice, de măsuri complexe, lucrări şi intervenţii tehnice în scopul stabilizării şi îmbunătăţirii condiţiilor pedologice, hidrologice şi climaterice etc., în vederea valorificării în folosul agriculturii a unor terenuri neproductive sau îmbunătăţirii condiţiilor de dezvoltare a culturilor agricole pe unele terenuri slab productive.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea cu succes a obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 06.01.02 – Îmbunătăţiri funciare necesită utilizarea unor metode specifice ale mai multor disciplini adiacente: agrotehnică; alimentarea cu apă, canalizări; sisteme de protecţie a resurselor de apă; automatizarea şi gestionarea proceselor tehnologice; construcţii hidrotehnice şi de irigare; tehnologii şi tehnici de gospodărire a apelor şi ale celorlalte disciplini indicate în capitolul IV al acestui paşaport, precum şi ale celor complementare indicate în capitolul V.

Dar e de menţionat că pentru „Îmbunătăţiri funciare” sunt importante atît metodele disciplinelor mai-sus enumerate, cît şi folosirea datelor, informaţiei furnizate de aceste disciplini, pe care se bazează „Îmbunătăţirile funciare”. În mai multe cazuri cercetările de îmbunătăţiri funciare sunt imposibile fără luarea în consideraţie a sprijinelor oferite de disciplinile adiacente şi complementare.

Problemele regularizării proceselor naturale (umiditatea solurilor şi regimurile nutritiv, termic etc.) pe terenurile cu îmbunătăţiri funciare se referă la specialitatea „Pedologie”, „Agropedologie” şi „Hidrologie, hidrogeochimie”.

Automatizarea diferitor procese tehnologice în sistemele hidroameliorative, automatizarea funcţionării diverselor instalaţii, utilaje, echipamente ţine de domeniul specialităţii „Automatizarea şi gestionarea proceselor tehnologice (pe ramuri)”.

Alimentarea cu apă a agriculturii (hidroagroalimentarea) şi a unor spaţii rurale se referă la specialitatea „Alimentarea cu apă, canalizarea, sisteme de protecţie a resurselor de apă”.

Toate construcţiile hidrotehnice din sistemele hidroameliorative şi cele antierozionale ţin de domeniul specialităţii „Construcţii hidrotehnice şi de irigare, tehnologii şi tehnici de gospodărire a apelor”.

Tehnologiile de executare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare se referă la specialitatea „Tehnologii şi organizarea construcţiilor (pe ramuri)”.

Dimensionarea construcţiilor hidrotehnice, canalelor, conductelor, staţiilor de pompare şi hidrologia terenurilor cu îmbunătăţiri funciare se referă la specialitatea „Hidraulică şi hidrologie inginerească”.

Agrotehnica culturilor irigate şi a celor de pe terenuri desecate ţin de domeniul specialităţii „Agrotehnică”.

Creşterea culturilor agricole pe terenuri cu îmbunătăţiri funciare se referă la specialitatea „Legumicultură”, „Producerea nutreţurilor şi praticultura”, „Culturi medicinale şi eterooleaginoase”, „Fitotehnie”, „Pomicultură” şi ‚,Viticultură ”.

Prevenirea şi combaterea degradărilor terenurilor cu îmbunătăţiri funciare, folosirea raţională a apelor pe aceste terenuri constituie părţi componente ale specialităţii „Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale”, „ Gospodărire silvică”.

Utilizarea raţională a terenurilor ameliorate, a resurselor hidrofunciare se referă la specialitatea „Cadastru, monitorizarea şi reglementarea funciară”.

Monitorizarea folosierii terenurilor, elaborarea procedeelor noi de ameliorare a lor in condiţiile contemporane se efectuează cu folosirea metodelor geoinformaţionale, care sunt obiectul cercetărilor stiinţei ,,Cartografie geografică şi geoinformatică”.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii „Îmbunătăţiri funciare” cu specialităţile adiacente sus-menţionate pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Coşuleanu Teodor, doctor în tehnică, profesor universitar, profesor universitar la catedra „Îmbunătăţiri funciare şi hidrotehnică” a Universităţii Agrare de Stat din Moldova.
  2. Horjan Oleg, doctor în agricultură, conferenţiar universitar, decan al facultăţii „Cadastru şi Drept”, conferenţiar universitar la catedra „Organizarea teritoriului” a Universităţii Agrare de Stat din Moldova

Recenzentii:

  1. Pencov Mihail, doctor in tehnică, Concernul republican pentru gospodărirea apelor ”Apele Moldovei”, preşedinte al Concernului.
  2. Ceban Rodica, doctor în agricultură, conferenţiar universitar interimar, catedra „Îmbunătăţiri funciare şi hidrotehnică” a facultăţii „Cadastzru şi Drept” a UASM, şef al catedrei