Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.27.01 – Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică


Paşaportul specialităţii:

Domeniul în care se conferă gradul ştiinţific:
Tehnica, ştiinţe fizico-matematice

Formula specialităţii
Electronica corpului solid, microelectronica, nanoelectronica este specialitatea ce se ocupă de cercetarea diferitor fenomene şi procese fizico-chimice pentru elaborarea dispozitivelor electronice noi şi perfecţionarea celor existente, inclusiv studiul proprietăţilor materialelor solide, particularităţilor transformării (modificării) nanodimensionale locale a structurii lor, modelarea diferitor tipuri de dispozitive şi componente radioelectronice, ce se caracterizează prin aceea, că ea conţine cercetări ştiinţifice şi practice a fenomenelor fizice, mai ales a celor electronice, care au loc in obiecte solide masive (volumionoase), in straturi subtiri, supraretele, fibre, circuite integrate si alte structuri dimensional limitate, inclusiv structuri mezoscopice si nanodimensionale, elaborări în domeniul fizicii, schemotehnicii, construcţiei, tehnologiei, modelării, măsurării caracteristicilor, încercărilor şi utilizării dispozitivelor enumerate, care asigură premise pentru dezvoltarea producţiei componentelor tehnicii electronice competitive pe piaţa mondială.

Domeniile de studiu
Formând baza de elemente a sistemelor de calcul, telecomunicaţie si automatizare, aceasta ramura ştiinţifică, de rând cu problema ştiinţifică fundamentală excepţională, determină în mare măsură gradul de dezvoltare economic al societăţii. Consiliul ştiinţific specializat işi propune să primească spre examinare competitivitatea tezelor de doctorat care sunt dedicate studierii următoarelor probleme ştiinţifice aderente acestei specialităţi:

 1. Studiul fenomenelor fizice în diverse componente miniaturizate pe care se bazează funcţionarea dispozitivelor electronice, precum si dependenţa dintre proprietatile fizice si tehnologia de fabricaţie; elaborarea şi studiul principiilor fizice de creare a dispozitivelor noi şi de perfecţionare a dispozitivelor tradiţionale ale electronicii corpului solid, microelectronicii şi nanoelectronicii, inclusiv traductori de mărimi fizice (sensori).
 2. Elaborarea tehnologiei de fabricare a componentelor electronice elementare, a diferitor tipuri de structuri pe bază de corp solid pentru dispozitive semiconductoare, circuite integrate, inclusiv hibride cu diferit grad de integrare şi aparate ale electronicii funcţionale, de asemenea a senzorilor şi traductorilor, a dispozitivelor magnetoelectronicii, crioelectronicii ş.a.
 3. Fizica dispozitivelor şi sistemelor electronice discrete şi complexe pe bază de elemente miniaturizate şi dens integrate; studiul proprietăţilor interfeţelor dintre straturile diferitor materiale, crearea în materiale a diferitor micro- şi nano-regiuni, neomogenităţi statice şi dielectrice, elaborarea dispozitivelor funcţionale de dimensiuni micronice şi submicronice, măsurarea parametrilor şi studiul proprietăţilor dinamice, electrice şi mecanice ale elementelor structurilor pe bază de corp solid.
 4. Elaborarea şi studiul metodelor principial noi de modificare a suprafeţelor materialelor solide în micro- şi nanovolume (epitaxia, implantarea, oxidarea, difuzia, decaparea, litografia ş.a.), de creare a structurilor cu micro- şi nanofire, nanopuncte, a structurilor peliculare subţiri şi a proceselor tehnologice pentru realizarea lor.
 5. Tratarea proceselor tehnologice din punct de vedere a cerinţelor fizice asociate funcţionarii elementelor discrete si integrate; elaborarea şi cercetarea modelelor fizice şi matematice ale dispozitivelor electronicii corpului solid, micro- şi nano-electronicii, inclusiv pentru sisteme de proiectare automatizată.
 6. odelarea, calculul, mijloace şi metode de proiectare a elementelor micro- şi nano- electronice şi circuitelor integrate pe baza lor, elaborarea metodelor fizice şi statice de evaluare şi asigurare a fiabilităţii lor, de pronosticare a calităţii şi stabilităţii.

  Ramura ştiinţei, la care se acordă titlul ştiinţific:

  • Ştiinţe fizico-matematice - pentru cercetări conform punctelor 1 şi 5.
  • Ştiinţe tehnice – pentru cercetări conform punctelor 2 - 6.

Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitări cu specialităţile adiacente
Soluţionarea problemelor înaintate în cercetările ştiinţifice la specialitatea 05.27.01 cere cooptarea disciplinelor adiacente: “ Electronica cu vid şi cu plasmă”, “ Electronică cuantică şi optoelectronică”, „Dispozitive radioelectronice integrate”, “Tehnologia semiconductorilor şi a materialelor tehnicii electronice”. Însă în domeniul electronicii corpului solid, microelectronicii şi nanoelectronicii ca obiect de studiu sunt nu metodele disciplinelor enumerate mai sus, ci eficacitatea utilizării acestor metode pentru formarea diferitor produse noi şi perfecţionarea dispozitivelor tradişionale ale micro- şi nanoelectronicii, de asemenea utilizarea acestor metode pentru modificarea diferitor materiale.

Problemele elaborării metodelor şi mijloacelor amplificării şi generării oscilaţiilor electromagnetice în baza efectului de iradiere forţată a atomilor, moleculelor şi corpurilor solide ţine de specialitatea “Electronica cuantică şi optoelectronică”.

Problemele emisiei electronice, fotoelectronice şi de tunel, formarea şi dirijarea fluxurilor de electroni şi ioni, procesele fizico-chimice la suprafaţa semiconductorilor şi dielectricilor, crearea dispozitivelor cu vid se referă la specialitatea “ Electronica cu vid şi cu plasmă”.

Problemele de caracter tehnologic şi de producţie a diferitor materiale ale industriei electronice ţin de specialitatea “Tehnologia semiconductorilor şi a materialelor tehnicii electronice”.

Cercetările legate de elaborarea şi fabricarea dispozitivelor radioelectronice intergrate ţin de specialitatea 05.27.05 – Dispozitive radioelectronice integrate.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
 1. Ion Tighineanu – d. h. ş. f.-m., profesor universitar, U.T.M.
 2. Valeriu Canţer - d.h.ş.f.-m., prof. univ., academician, director L.I.S.E.S. al I.F.A. al A.Ş.M.
 3. Nicolae Leporda - d. ş. f.-m., cercetător ştiinţific coordonator, L.I.S.E.S. al I.F.A al A.Ş.M.

Recenzenţii:
 1. Veaceslav Ursachi - d. h. ş. f.-m., profesor universitar, cercetător ştiinţific principal I.F.A. al A.Ş.M.
 2. Daria Grabco – d. h. ş. f.-m., cercetător ştiinţific principal I.F.A al A.Ş.M.