Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Factori organizaţionali de perfecţionare a managementului instituţiilor medicale din Republica Moldova


Autor: Haj ASSAF MAHMOUD
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Ludmila Bilaş
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: DH 32-08.00.05-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 decembrie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 februarie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.48 Mb / în română

Cuvinte Cheie

organizaţia, management organizaţional, factori organizaţionali, managementul ocrotirii sănătăţii, model integrat, marketing social, cultura organizaţională, structura organizaţională

Adnotare

Structura tezei: Teza constă din introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 171 surse, 14 anexe, 148 pagini text de bază, 19 desene, 20 tabele. Rezultatele obţinute au fost publicate în 6 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei îl constituie aspectele teoretice şi metodologice ale managementului organizaţional în domeniul ocrotirii sănătăţii.

Scopul principal al tezei constă în cercetarea managementului organizaţional în condiţiile reformării sistemului de ocrotire a sănătăţii din R. Moldova

Obiectivele cercetării se referă la studierea esenţei aspectelor organizaţionale ale managementului; cercetarea bazelor metodologice ale managementului organizaţional în sistemul de ocrotire a sănătăţii; sistematizarea factorilor organizaţionali pentru perfecţionarea managementului instituţiilor medicale în contextul sarcinilor ce se conţin în Strategia de dezvoltare a sistemului de ocrotire a sănătăţii din ţară până în anul 2017; argumentarea caracteristicilor-cheie ale organizării orientate spre clienţi a managementului instituţiilor medicale în cadrul sistemului integrat al ocrotirii sănătăţii din Republica Moldova.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea investigaţiei date constă în următoarele: sistematizarea aspectelor metodologice ale managementului organizaţional; precizarea noţiunilor de eficienţă „medicală”, „economică” şi „socială” în sistemul managementului serviciilor medicale; determinarea factorilor organizaţionali de perfecţionare a conducerii instituţiilor medicale la micro- şi macronivel; definirea criteriilor de perfecţionare a conducerii instituţiilor medicale pe bază strategică şi ţinând cont de formarea modelului integrat al ocrotirii sănătăţii în ţară; prezentarea rolului şi particularităţilor organizaţiei orientate spre client în condiţiile medicinii asigurate.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei rezidă în faptul că au fost elaborate aspectele metodice ale construirii unui sistem eficient de conducere a instituţiilor medicale în baza sistematizării factorilor organizaţionali în contextul tranziţiei la un model integrat al ocrotirii sănătăţii în Republica Moldova; a fost fundamentată abordarea dezvoltării managementului organizaţional în sfera ocrotirii sănătăţii în scopul atingerii eficienţei clinice, economice şi sociale; au fost formulate criteriile-cheie de creare a organizaţiei orientate spre client, a managementului instituţiilor ce prestează asistenţă medicală populaţiei; a fost evidenţiat rolul aspectelor comportamentale ale managementului şi culturii organizaţionale în instituţiile ce prestează serviciile medicului de familie; a fost argumentată importanţa factorilor de coordonare, colaborare şi parteneriat în sfera sănătăţii sociale şi au fost indicate direcţiile de majorare a competenţei administrative a colaboratorilor în sistemul ocrotirii sănătăţii. Rezultatele cercetării pot fi utilizate: la macronivel – în cadrul elaborării programelor privind realizarea sarcinilor formulate în Strategia de dezvoltare a sistemului de ocrotire a sănătăţii din R. Moldova până în 2017; la nivelul instituţiilor medicale – pentru optimizarea structurii sistemului şi proceselor managementului ce corespund sarcinilor de îmbunătăţire a calităţii, de majorare a accesului şi siguranţei asistenţei medicale acordate de clinicile ambulatorii populaţiei;

Cuprins


1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ОПИСАНИЕ ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
  • 1.1. Организационные модели здравоохранения: страховая медицина в странах Евросоюза и в Молдове
  • 1.2. Факторный подход к менеджменту медицинских учреждений. Эволюция перспектив
  • 1.3. Менеджмент маркетинг как концептуальная основа совершенствования менеджмента.
  • 1.4. Выводы

2. РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
  • 2.1. Организация управления здравоохранением в стране и динамика показателей состояния здоровья населения
  • 2.2. Совершенствование управления медицинскими учреждениями: функциональный аспект в контексте страховой медицины в Молдове
  • 2.2. Выводы.

3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕНЕДЖМЕНТА МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
  • 3.1. Организационные факторы интеграции и сотрудничества в сфере охраны здоровья населения
  • 3.2. Клиентоориентированная модель организации деятельности медицинских учреждений в условиях интегрированной модели здравоохранения: муниципальный уровень
  • 3.3. Выводы