Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea penală pentru coruperea pasivă


Autor: Ţurcan Ion
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Trofim Carpov
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: D 30-12.00.08-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 decembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

corupţie, corupere, corupere pasivă, extorcare, remunerare ilicită, persoană cu funcţie de răspundere, abuz, provocare, funcţionar public, infracţiuni de serviciu

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, biblio¬grafia din 209 denumiri, 137 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu şi obiectivele tezei. Lucrarea ţine de domeniul dreptului penal, mai cu seamă de Partea Specială a acestuia. Printre principalele obiective ale tezei se numără: cerce¬tarea şi concretizarea înţelesului noţiunilor de corupţie şi corupere pasivă; argumentarea lipsei obiectului material în cazul infracţiunii de corupere pasivă; determinarea locului şi rolului coru¬pe¬rii pasive în cadrul infracţiunilor comise de persoane cu funcţie de răspundere; definirea noţiunii de persoană cu funcţie de răspundere şi identificarea legăturii acestei noţiuni cu noţiunile conexe; stabilirea categoriilor de persoane care pot fi considerate persoane cu funcţie de răspundere; re¬le¬va¬rea unor particularităţi ale subiectului infracţiunii de corupere pasivă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică derivă din modalitatea de abordare a problemei, din însăşi natura obiectului de cercetare. Lucrarea reprezintă o investigare complexă a tuturor semnelor infracţiunii de corupere pasivă, investigare în baza căreia au fost formulate concluzii şi reco¬man¬dări teoretice în vederea perfecţionării continue a legislaţiei. Originalitatea ştiinţifică îşi găseşte exprimare în examinarea, prin prisma practicii Curţii Europene a Drepturilor Omului, a necesităților sociale de aplicare și interpretare a prevederilor art.324 CP RM. Problema ştiinţifică actuală de importanţă majoră în domeniu soluţionată constă în realizarea analizei complexe a coruperii pasive, prin determinarea conţinutului elementelor constitutive şi a circum¬stanţelor agravante ale infracţiunii prevăzute la art.324 CP RM.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării decurge din fundamentarea teoretică a acesteia. În acest plan, este efectuat un amplu studiu exegetic, dogmatic şi critic al problematicii privind răspunderea penală pentru coruperea pasivă. Ideile, concepţiile şi explica¬ţiile formulate în lucrare pot servi ca bază teoretică pentru perfecţionarea legislaţiei în materie. Rezultatele obţinute în cadrul tezei pot fi utilizate în procesul de instruire, precum şi pentru dezvoltarea ulterioară a concepţiilor ştiinţifice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice îşi găseşte exprimare în eficientizarea proiectelor didactice şi curriculelor în materie de drept penal ce vizează răspunderea penală pentru coruperea pasivă; informaţiile cu conotaţii practico-aplicative din cadrul tezei de faţă se dovedesc a fi utile în activitatea ofiţerilor de urmărire penală, procurorilor şi judecătorilor, lucrarea servind în calitate de ghid teoretico-practic întru perfecţionarea abilităţilor profesionale.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL RĂSPUNDERII PENALE PENTRU CORUPEREA PASIVĂ
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei publicate înainte de anul 1990
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei publicate în perioada anilor 1990-2010
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. ANALIZA ELEMENTELOR CONSTITUTIVE OBIECTIVE ALE INFRACŢIUNII DE CORUPERE PASIVĂ
 • 2.1. Obiectul infracţiunii prevăzute la art.324 CP RM
 • 2.1.1. Obiectul juridic al infracţiunii de corupere pasivă
 • 2.1.2. Obiectul destinat coruperii în cazul infracţiunii prevăzute la art.324 CP RM
 • 2.2. Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art.324 CP RM
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. ANALIZA ELEMENTELOR CONSTITUTIVE SUBIECTIVE ŞI A CIRCUMSTANŢELOR AGRAVANTE ALE INFRACŢIUNII DE CORUPERE PASIVĂ
 • 3.1. Subiectul infracţiunii prevăzute la art.324 CP RM
 • 3.2. Latura subiectivă a infracţiunii prevăzute la art.324 CP RM
 • 3.3. Analiza circumstanţelor agravante ale infracţiunii de corupere pasivă
 • 3.4. Delimitarea infracţiunii de corupere pasivă de unele infracţiuni adiacente
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3