Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecţionarea infrastructurii şi eficientizarea funcţionării comerţului în cadrul cooperaţiei de consum


Autor: Şerban Natalia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Larisa Şavga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Instituţia: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
CSS: DH 32-08.00.05-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 ianuarie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Cuvinte Cheie

comerţ: interior, angro, cu amănuntul, infrastructură comercială, management comercial, reţele de comerţ, format de magazine, cooperaţie de consum, eficientizare, management pe categorii, concept de magazine, manualul concept

Adnotare

Structura tezei: Teza include introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 242 de titluri, 26 de figuri, 26 de tabele, 23 de anexe, 135 de pagini de text de bază.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei: abordările teoretico-metodologice în domeniul comerţului, cadrul comerţului cooperatist şi contextul comerţul interior, precum şi infrastructura comercială.

Scopul cercetării constă în concretizarea demersului teoretico-metodologic privind comerţul, analiza situaţiei în comerţul cooperatist în contextul evoluţiei comerţului interior, a practicilor şi perspectivelor internaţionale în domeniu, precum şi identificarea orientărilor de dezvoltare a infrastructurii şi de eficientizare a activităţii de comerţ a cooperaţiei de consum.

Obiectivele cercetării: concretizarea aspectelor teoretico-metodologice privind noţiunile de comerţ şi infrastructură comercială; analiza structurii şi infrastructurii comerţului; analiza formelor moderne de organizare a comerţului cu amănuntul; identificarea particularităţilor pieţei rurale; analiza contextului antreprenorial al comerţului; analiza situaţiei în comerţul interior; diagnosticarea infrastructurii comerciale a cooperaţiei de consum; argumentarea propunerilor de modernizare a acesteia, de eficientizare a funcţionării comerţului cooperatist şi la nivel naţional.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării şi a rezultatelor obţinute constă în: precizarea şi completarea demersului teoretic cu privire la comerţ şi infrastructura comercială; analiza complexă, multiaspectuală a structurii şi a infrastructurii comerţului angro şi cu amănuntul prin optica teoriei comerciale şi practicilor internaţionale; argumentarea necesităţii elaborării reglementărilor în domeniul comerţului angro; fundamentarea teoretico-metodologică şi abordarea, pentru prima dată în cadrul naţional, a conceptului de reţele de magazine, format de magazine şi a modelului manualului concept şi a manualului operaţional; analiza complexă, multidimensională a situaţiei în ramura de comerţ a cooperaţiei de consum, a infrastructurii comerciale, a strategiei de dezvoltare a acesteia.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei este determinată de utilizarea rezultatelor teoretice obţinute în cadrul studiului efectuat în activitatea de comerţ din cooperaţia de consum şi în cadrul comerţului interior din ţară. Conceptul de modernizare a infrastructurii comerciale cooperatiste va contribui la optimizarea şi eficientizarea activităţii comerciale. Cu referinţă la cadrul general al comerţului interior, propunerile de perfecţionare a cadrului legislativ-normativ cu privire la comerţ, de perfecţionare a tipologiei unităţilor de comerţ angro şi cu amănuntul etc. vor avea un impact important. Rezultatele investigaţiilor din cadrul tezei se utilizează în procesul didactic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării cu caracter aplicativ au fost prezentate Moldcoop pentru examinarea şi luarea deciziilor de implementare. Manualul Concept pentru unităţile de comerţ de formatele „CoopPrim” şi „CoopPlus”, elaborate cu participarea autorului, se implementează în activitatea cooperaţiei de consum. Autorul a participat la elaborarea Strategiei de dezvoltare a cooperaţiei de consum în perioada 2008-2011, anume compartimentele ce vizează dezvoltarea comerţului şi a infrastructurii comerciale, optimizarea organizatorico-managerială, asigurarea eficienţei economice în condiţii de concurenţă, care a fost aprobată la congresul al XIV-lea al cooperaţiei de consum (14 decembrie 2007) şi este în curs de implementare.

Cuprins


1. REPERE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND COMERŢUL ŞI COMERŢUL COOPERAŢIEI DE CONSUM ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ
 • 1.1. Concept teoretic vizând comerţul şi infrastructura comercială
 • 1.2. Analiza structurii şi infrastructurii comerţului angro
 • 1.3. Coordonate structurale şi forme manageriale moderne ale comerţului cu amănuntul
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CONTEXTUL ACTUAL DE DEZVOLTARE A PIEŢEI DE CONSUM ŞI DIMENSIUNEA COMERŢULUI INTERIOR
 • 2.1. Caracteristicile pieţei de consum şi particularităţile pieţei rurale
 • 2.2. Diagnosticul contextului antreprenorial al comerţului
 • 2.3. Analiza situaţiei în comerţul interior din Republica Moldova şi a perspectivelor de evoluţie a sectorului
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PERFECŢIONAREA INFRASTRUCTURII COMERCIALE ŞI EFICIENTIZAREA FUNCŢIONĂRII COMERŢULUI ÎN COOPERAŢIA DE CONSUM
 • 3.1. Dimensiunea socio-economică şi managerială a cooperaţiei de consum şi a comerţului cooperatist
 • 3.2. Analiza infrastructurii comerciale a cooperaţiei de consum şi a eficienţei utilizării acesteia
 • 3.3. Strategia de dezvoltare a comerţului cooperatist şi de modernizare a infrastructurii comerciale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3