Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul dezvoltării serviciilor fiscale în România şi Republica Moldova


Autor: Ghercu Marin
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Popescu Gabriel
doctor în economie, profesor universitar, Academia de Studii Economice, Bucureşti, România
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
CSS: DH 60-08.00.05-25.12.03
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 aprilie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Cuvinte Cheie

chirurgie fiscală, goluri de resurse financiare, readaptare, reaşezare, măsuri fiscale, exponerare de impozite, omisiune, cota 0, presiune fiscală

Adnotare

Structura tezei. Teza este expusă pe 164 pagini tehnoredactate şi se compune din: introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări. Bibliografia din 145 numiri. Materialul ilustrativ include 9 anexe, 48 figuri, 55 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studii: economie şi management, 08.00.05.

Obiectivele cercetării sunt: studierea şi evaluarea modernităţii sistemului fiscal, în general, şi a celui din România şi Republica Moldova, în particular; analiza acceptabilităţii sistemului fiscal de către contribuabil, care generează şi consolidează, parteneriatul între contribuabil şi autoritatea fiscală; scoaterea în evidenţă a clarităţii şi transparenţei, care asigură aplicarea legislaţiei fiscale.

Scopul principal al tezei constă în studierea şi analiza amplă a bazelor teoretice şi a modului de aplicare a managementului fiscal şi în lărgirea influenţei financiare asupra îmbunătăţirii bugetului, atât local, cît şi republican.

Metodologia cercetării ştiinţifice include: concepţiile ştiinţifice ale savanţilor cu renume mondial în economie şi management Adam Smith, John Stuart Mil, P. Musgrave, Grier şi Neiman, Dornbusch şi Fischer, A.Tasnadi, C. Doltu, Bierman, Heiler, Mackenzie, Mansur, Liederman. De asemenea au fos studiate lucrările ştiinţifice ale savanţilor autohtoni G. Belostecinic, Cotelnic A., S. Certan, Manole T., Ulian G., T. Bajura, Cebotari M., A. Nederiţa.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în condiţiile economiei de piaţă în Republica Moldova sau propus noi mecanisme de ameliorare a presiunii fiscale şi reducerea cerinţelor faţă de producătorii autohtoni care realizează producţia pe piaţa internă.

Semnificaţia teoretică a lucrării. Semnificaţia teoretică constă în ridicarea responsabilităţii contribuabililor şi organelor fiscale faţă de legislaţia fiscală a statului.

Valoarea aplicativă a lucrării. Valoarea aplicativă constă în fundamentarea şi dezvoltarea politicii fiscale în unităţile agricole.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost expuse în reviste de specialitate, publicaţiile ştiinţifice ale simpozioanelor ştiinţifice internaţionale, atît cît şi în întreprinderile agricole din Romînia şi Republica Moldova.

Cuprins


1. Bazele teoretice şi metodologice ale fiscalităţii şi ale politicii fiscale în contextul economico – social din România şi Republica Moldova
 • 1.1. Cadrul strategic al reformării economiei româneşti şi a economiei Republicii Moldova, depăşirea crizei economico-financiare actuale
 • 1.2. Concept, conţinut, obiective şi principii ale fiscalităţii în România şi Republica Moldova. Politici Fiscale actuale în contextul economico-social intern
 • 1.3. Realizarea obiectivelor de politică economică prin folosirea instrumentelor fiscale şi monetare, aprecieri privind reformele fiscale ale României şi Republicii Moldova
 • 1.4. Concluzii

2. Raporturile de fiscalitate dintre stat şi contribuabili, obiect al procesului de management fiscal public (pentru stat) şi al procesului de management fiscal privat (pentru contribuabili)
 • 2.1. Conţinutul raporturilor dintre stat şi contribuabili, obiect al proceselor de management fiscal
 • 2.2. Bugetele publice – instrumente de gestiune şi management a veniturilor şi cheltuielilor statului
 • 2.3. Bugetele, contribuabililor – instrumente de gestiune şi management fiscal refolosite de către agenţii economici privaţi
 • 2.4. Concluzii

3. Analiza managerială a fiscalităţii agenţilor economici din agricultura României şi Republicii Moldova
 • 3.1. Aspecte introductive privind managementul fiscal la contribuabili agenţi economici, care îşi desfăşoară activitatea în agricultura din România şi Republica Moldova
 • 3.2. Analiza şi diagnosticul fiscal al agenţilor economici, care îşi desfăşoară activitatea în agricultura României
 • 3.3. Analiza şi diagnosticul fiscal al agenţilor economici, care îşi desfăşoară activitatea în agricultura Republicii Moldova
 • 3.4. Concluzii