Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iunie /

Conceptul infracţiunii militare în dreptul penal


Autor: Ulianovschi Xenofon
Gradul:doctor habilitat în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2011
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: D 30-12.00.08-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 iunie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

militar, drept militar, drept penal militar, infracţiune militară, serviciu militar, unitate militară, forţele armate, securitate naţională, ordine de subordonare

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea cuprinde adnotări în trei limbi, lista abrevierilor, cuprins, introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 359 titluri, 21 anexe, 297 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 42 lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: militar, drept militar, drept penal militar, infracţiune militară, serviciu militar, unitate militară, forţele armate, securitate naţională, ordine de subordonare.

Domeniul de studiu. Drept penal (Drept penal militar).

Scopul şi obiectivele lucrării. Prin prezenta cercetare s-a propus acoperirea unui anumit segment al vidului din ştiinţa dreptului penal autohton şi cercetarea complexă a IM, în special sub aspectul problemelor legate de răspunderea penală pentru IM, a controverselor şi incoerenţelor constatate în procesul de încadrare juridică a IM, evident, cu referire la legislaţia internaţională, naţională şi legislaţia unor state străine. În acest context, obiectul cercetării îl constituie legislaţia-internaţional penală şi penal-internaţională, precum şi legislaţia naţională care vizează materia răspunderii penale pentru IM. În ipoteza materializării ştiinţifice a obiectului cercetării au fost formulate anumite obiective, printre care: a evalua şi elucida esenţa DM şi a DPM, ca ramură de drept distinctă; a defini IM şi a caracteriza semnele definitorii şi esenţiale ale acestei instituţii prin prisma legislaţiei şi doctirnei penale a RM, precum şi a unor ţări străine, etc.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Studiul ştiinţific a avut la bază ideea racordării legislaţiei penal-militare naţionale la cea internaţională sub aspectul IM, rezultatele inovaţionale bazânduse pe un cumul de concluzii, propuneri, recomandări, inclusiv sub aspect de lege ferenda. Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute, care au determinat crearea unei noi direcţii ştiinţifice, cât şi soluţionare a unor probleme ştiinţifico-aplicative, sunt următoarele: s-a a identificat o nouă ramură de drept – dreptul militar; a fost identificată o subramură a dreptului penal, cum ar fi dreptul penal militar, etc.

Semnificaţia teoretică rezidă în sistematizarea materialului teoretic din doctrina dreptului penal şi plasarea lui la baza argumentării tezei; sintetizarea jurisprudenţei instanţelor de drept naţional şi internaţional, în baza căreia a fost elaborat un şir de propuneri de lege ferenda la legislaţia penală existentă ce se referă la prevederile legale generale şi infracţiunile care au constituit obiectul investigaţiei; generalizarea sistemică a bazei legale actuale a IM, a activităţilor specifice ce se întreprind şi a preocupărilor comunitare în lupta cu criminalitatea militară şi propunerea unui nou sistem al IM; analiza juridico-penală a fiecărei infracţiuni ce constituie obiectul studiului, în parte şi în bloc clasificativ, în contextul infracţiunilor internaţionale şi al celor naţionale.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării pot servi drept material de studiu pentru cercetarea sub alte aspecte a infracţiunilor conţinute în PG a CP RM. De asemenea, unele propuneri, teze, concluzii pot servi ca punct de plecare pentru aprofundarea temei cercetate, dar şi pentru investigaţii independente. Materialele studiului pot fi utilizate de către MJ, CJNI a Parlamentului, deputaţi pentru a iniţia modificarea legislaţiei în vigoare. Materialul cercetării ar putea fi un punct de pornire pentru elaborarea conţinutului tematic al unor cursuri speciale de drept penal pentru facultăţile de profil din instituţiile de învăţământ superior, şi în special, al Institutului Militar „Alexandru cel Bun”.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. La Facultatea Drept a USM (catedra Drept penal) a fost introdusă disciplina la masterat profesional cu titlul „Drept penal militar”; o parte din propunerile autorului, expuse în articolele ştiinţifice, au servit ca bază de modificare a legislaţiei penale, inclusiv şi la elaborarea CP RM în vigoare.

Cuprins


1. ANALIZA DOCTRINEI ŞI LEGISLAŢIEI MILITARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI DIFERITE ŢĂRI
 • 1.1. Infracţiunile militare în ipoteza cercetărilor ştiinţifice din Republica Moldova
 • 1.2. Problematica infracţiunilor militare în cercetările ştiinţifice ale autorilor străini
 • 1.3. Analiza comparativă a sistemului justiţiei militare din perspectiva opiniilor expuse în literatura de specialitate
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. DREPTUL MILITAR, DREPTUL PENAL MILITAR ŞI INFRACŢIUNEA MILITARĂ: ESENŢĂ DEFINITORIE ŞI CONCEPTUALĂ
 • 2.1. Dreptul militar şi legislaţia militar-penală în sistemul de drept al RM
 • 2.2. Răspunderea juridică a militarilor şi disciplina militară
 • 2.2.1. Noţiunea şi tipurile răspunderii juridice a militarilor
 • 2.2.2. Disciplina militară şi răspunderea disciplinară a militarilor
 • 2.2.3. Răspunderea penală a militarului
 • 2.3. Infracţiunea militară: noţiune, trăsături definitorii, delimitare
 • 2.3.1. Noţiunea infracţiunii militare şi caracteristicile ei
 • 2.3.2. Delimitarea infracţiunilor militare de delictele disciplinare
 • 2.3.4. Noţiunea infracţiunilor militare în legislaţiile penale ale altor ţări
 • 2.4. Sistemul infracţiunilor militare
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A ELEMENTELOR OBIECTIVE ALE INFRACŢIUNILOR MILITARE
 • 3.1. Conceptul obiectului infracţiunilor militare
 • 3.1.1. Caracteristica generală a obiectului infracţiunilor militare
 • 3.1.2. Elemente conceptuale care caracterizează obiectul unor infracţiuni militare
 • 3.2. Latura obiectivă a infracţiunilor militare: structură conceptuală
 • 3.2.1. Noţiuni generale cu privire la latura obiectivă a infracţiunilor militare
 • 3.2.2. Trăsături definitorii ale laturii obiective a unor infracţiuni militare
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A ELEMENTELOR SUBIECTIVE ALE INFRACŢIUNILOR MILITARE
 • 4.1. Conceptul subiectului infracţiunii militare
 • 4.1.1. Esenţa subiectului special al infracţiunii
 • 4.1.2. Apariţia şi încetarea raporturilor juridice penal-militare
 • 4.1.3. Subiectul infracţiunii militare: noţiune, esenţă, caracterizare
 • 4.1.3.1. Consideraţii generale cu privire la subiectul infracţiunii militare
 • 4.1.3.2. Depunerea jurământului militar - condiţie specială pentru recunoaşterea militarului în calitate de subiect al unor infracţiuni militare
 • 4.1.3.3. Persoana fizică - subiect al infracţiunii militare
 • 4.1.3.4. Vârsta subiectului infracţiunii militare
 • 4.1.3.5. Persoanele care se află în prizonierat - subiecţi ai unor infracţiuni militare
 • 4.1.3.6. Cazurile de exonerare a persoanelor care exercită serviciul militar de răspunderea penală pentru infracţiuni militare
 • 4.1.3.7. Nuanţe conceptuale vis-a-vis de categoria subiecţilor infracţiunilor militare
 • 4.1.3.8. Subiectul infracţiunii militare în legislaţia penală a altor ţări
 • 4.2. Latura subiectivă a infracţiunii militare
 • 4.2.1. Consideraţiuni generale cu privire la latura subiectivă a infracţiunii militare
 • 4.2.2. Caracterizarea laturii subiective a infracţiunilor militare
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4
5. CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI ÎN SITUAŢIA INFRACŢIUNILOR MILITARE
 • 5.1. Specificul legitimei apărări în cazul infracţiunilor militare
 • 5.2. Specificul stării de extremă necesitate în cazul infracţiunilor militare
 • 5.3. Specificul reţinerii infractorului în cazul infracţiunilor militare
 • 5.4. Specificul executării ordinului sau a dispoziţiei superiorului ca circumstanţă care exclude caracterul penal al faptei
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI