Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul pieţei publicitare în condiţiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană


Autor: Ghiţiu Lilia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Tudor Bajura
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Naţional de Cercetări Economie
Instituţia: Institutul Naţional de Cercetări Economie

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 septembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Cuvinte Cheie

agenţie publicitară, funcţiile manageriale, atribuţiile europene, piaţa serviciilor publicitare, creştere economică competitivitate

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 179 de numiri, 12 anexe, 116 de pagini de text de bază, inclusiv 12 figuri, 4 formule şi 17 tabele. Rezultatele obţinute au fost publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: serviciile publicitare.

Scopul şi obiectivele tezei îl constituie cercetarea pieţei serviciilor publicitare din Republica Moldova, precum şi fundamentarea mecanismelor de perfecţionare a acesteia, în contextul aderării la Uniunea Europeană, prin evaluarea pieţei serviciilor publicitare în RM şi cercetarea utilizării instrumentelor manageriale performante în cadrul agenţiilor publicitare şi la nivel naţional, luându-se în consideraţie specificul ţărilor cu economia în tranziţie.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: argumentarea impactului fenomenului publicităţii asupra creşterii economice cu specificarea ţărilor în tranziţie; argumentarea importanţei caracterului inovaţional al serviciilor publicitare prin recurgerea la transferul tehnologic din ţările cu o bogată experienţă în domeniu; analiza econometrică a activităţii firmelor de publicitate; fundamentarea mecanismelor şi instrumentelor moderne pentru perfecţionarea domeniului serviciilor publicitare în Republica Moldova armonizându-l cu cel european.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul cercetat cuprinde evaluarea şi eficientizarea managementului serviciilor publicitare asupra creşterii economice în Republica Moldova în procesul de ajustare la standardele europene. Cercetarea a demonstrat, că managementul publicitar eficient are o influenţă pozitivă asupra creşterii economice avînd impact atât la nivel micro, cât şi macro.

Semnificaţia teoretică a lucrării. A fost cristalizată o viziune interdisciplinară vizând managementul serviciilor publicitare la nivel micro şi macro, ca parte a sistemului socio-economic, fiind analizate şi noi elemente specifice domeniului publicitar din ţările cu o economie în tranziţie.

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de recomandările conţinute în lucrare, materializarea în practică a cărora va spori calitatea şi eficienţa managementului serviciilor publicitare din Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele obţinute au fost implementate în organizaţiile: S.A. „Moldreclama”, ONG „Fundaţia pentru dezvoltare din RM”, IŞ al AŞM „Grădina Botanica”, AO „Moldova- Luxemburg”.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL MODERN AL PIEŢEI SERVICIILOR DE PUBLICITATE
 • 1.1. Abordări teoretico – conceptuale ale managementului serviciilor publicitare
 • 1.2. Formele de organizare şi managementul modern al pieţei serviciilor publicitare
 • 1.3. Piaţa de publicitate – forţă motrice a dezvoltării economiilor naţionale în curs de dezvoltare
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. EVALUAREA CAPACITĂŢII ŞI ANALIZA DEZVOLTĂRII PIEŢEI SERVICIILOR PUBLICITARE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Cadrul retrospectiv şi starea actuală a pieţei autohtone de publicitate
 • 2.2. Evaluarea sistemului managerial al pieţei serviciilor publicitare autohtone
 • 2.3. Analiza statistico-matematică a activităţii firmelor de publicitate
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PERFECŢIONAREA SISTEMULUI MANAGERIAL AL PIEŢEI SERVICIILOR DE PUBLICITATE
 • 3.1. Mecanisme şi instrumente moderne de eficientizare a funcţionării pieţei serviciilor publicitare
 • 3.2. Armonizarea cadrului legislativ-normativ şi instituţional de reglementare al pieţei publicitare autohtone cu cel al Uniunii Europene
 • 3.3. Direcţii de perfecţionare a managementului general şi investiţional pe piaţa serviciilor publicitare
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI