Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Asigurarea viabilităţii economice şi manageriale a întreprinderilor


Autor: Tcaci Carolina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Natalia Burlacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: DH 32-08.00.05-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 noiembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sistem, sistem integrat, abordare sistemică, subsisteme, viabilitate, potenţial de viabilitate, întreprindere în dificultate, stare de depreciere, întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ interior, analiză diagnostic, sistem managerial, sistem economic, subsistem metodologic, subsistem informaţional, subsistem decizional, profiluri decizionale individuale, remodelare, prognoză de optimizare.

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, 197 surse bibliografice, expusă pe 132 pagini, conţine 10 figuri, 65 tabele, 65 anexe. Rezultatele ştiinţifice au fost reflectate în lucrările a 8 conferinţe internaţionale, 13 publicaţii, inclusiv 5 în reviste ştiinţifice recenzate.

Domeniul de studiu al tezei: abordările teoretico-metodologice în domeniul antreprenoriatului în contextul comerţului interior, precum şi asigurarea viabilităţii economice şi manageriale a întreprinderilor.

Problema ştiinţifică soluţionată. Autorul consideră insuficient cercetate şi evidenţiate conceptele de întreprindere în dificultate, viabilitate economică şi managerială, căile şi modalităţile de remodelare a sistemului de management al întreprinderii drept factor decisiv în contextul asigurării viabilităţii economice şi manageriale. La fel, în cercetările economiştilor nu sunt delimitate conceptele de viabilitate şi potenţial de viabilitate. Ipoteza cercetării constă în influenţa decisivă a sistemului de management, a situaţiei, calităţii şi viabilităţii acestuia asupra situaţiei indicatorilor economico-financiari şi a viabilităţii economice, în general.

Scopul cercetării constă în abordarea teoretico-metodologică a asigurării viabilităţii economice şi manageriale a întreprinderilor, analiza diagnostic a sistemului managerial şi a situaţiei economice cu scopul evidenţierii deficienţelor cu care se confruntă întreprinderile moderne, investigarea practicilor şi a perspectivelor internaţionale în domeniu şi elaborarea recomandărilor privind căile şi modalităţile de asigurare a viabilităţii economice şi manageriale a întreprinderilor mici şi mijlocii din ramura comerţului.

Obiectivele cercetării: investigarea şi argumentarea necesităţii abordării sistemice a managementului întreprinderilor în vederea asigurării viabilităţii economice şi manageriale; concretizarea conceptului de viabilitate, potenţial de viabilitate şi întreprindere în dificultate; elaborarea metodologiei de cercetare a potenţialului de viabilitate economică şi managerială; identificarea tendinţelor de dezvoltare a comerţului interior şi a antreprenoriatului în contextul formării cadrului de funcţionare a întreprinderilor în dificultate; analiza viabilităţii economice şi diagnosticarea subsistemelor manageriale ale întreprinderilor; elaborarea recomandărilor de amplificare a potenţialului de viabilitate managerială; desemnarea modalităţilor de asigurare a viabilităţii economice în rezultatul remodelării sistemului managerial.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării şi a rezultatelor obţinute constă în: elaborarea schemei modelului sistemic al managementului întreprinderii; precizarea şi completarea demersului teoretico-metodologic al conceptelor de viabilitate, potenţial de viabilitate, întreprindere în dificultate; efectuarea analizei diagnostic sistemice a viabilităţii economice şi manageriale a întreprinderilor comerciale din sfera antreprenoriatului; analiza multidimensională a comerţului interior, a antreprnoriatului şi a tendinţelor de dezvoltare a acestora în Moldova; evidenţierea deficienţelor manageriale şi economice în activitatea întreprinderilor comerciale din sfera antreprenoriatului, argumentarea necesităţii introducerii completărilor în legislaţia privind insolvabilitatea.

Semnificaţia teoretică a tezei constă în sinteza şi completarea conceptelor teoretice privind întreprinderea în dificultate, viabilitatea economică şi managerială şi potenţialul de viabilitate; generalizarea tendinţelor de dezvoltare a comerţului şi antreprenoriatului în Republica Moldova; elaborarea metodologiei sistemice de analiză diagnostic a întreprinderilor în dificultate.

Valoarea aplicativă a tezei constă în implementarea în practica activităţii întreprinderilor a rezultatelor cercetărilor şi anume: efectuarea analizei diagnostic economice şi manageriale şi evidenţierea potenţialului economic şi managerial al întreprinderilor; evidenţierea căilor de asigurare a viabilităţii economice şi manageriale prin elaborarea recomandărilor de amplificare a potenţialului de viabilitate managerială (implementarea principiilor ştiinţifice de constituire a subsistemului informaţional, principiilor de raţionalitate a subsistemului organizatoric, elaborarea proiectului de Regulament intern pentru întreprinderile mici şi mijlocii, elaborarea organigramelor şi optimizarea ariilor de control în întreprinderile cercetate) şi a modalităţilor de creştere a viabilităţii economice sub impactul perfecţionării sistemului managerial (elaborarea normelor pe unele articole de cheltuieli, evaluarea efectului (economiei) în urma implementării propunerilor efectuate de noi).

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele aplicative ale cercetării sunt implementate: în activitatea întreprinderilor cercetate - Regulamentul intern şi organigramele întreprinderilor au fost adoptate la Adunarea Generală a fondatorilor a întreprinderilor cercetate. Rezultatele analizei diagnostic efectuate de autor au fost, la fel, discutate la Adunarea Generală a Fondatorilor şi au stat la baza adoptării deciziilor privind remodelarea sistemului economic şi managerial al întreprinderilor; în Programul de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii din mun. Bălţi în cadrul Comisiei consultative de specialitate pentru problemele economico-financiare a Consiliului municipal Bălţi.

Cuprins


1. CONCEPTUL DE VIABILITATE ÎN ABORDAREA SISTEMICĂ A ÎNTREPRINDERILOR
 • 1.1. Necesitatea abordării sistemice a managementului în contextul asigurării viabilităţii întreprinderilor în dificultate
 • 1.2. Conceptul potenţialului de viabilitate a întreprinderilor în dificultate
 • 1.3. Metodologia de analiză diagnostic a întreprinderilor în dificultate.
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA DIAGNOSTIC A VIABILITĂŢII ECONOMICE ŞI MANAGERIALE A ÎNTREPRINDERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Tendinţe de dezvoltare a antreprenoriatului şi a comerţului interior în Republica Moldova
 • 2.2. Analiza şi evidenţierea problemelor viabilităţii economice a întreprinderilor
 • 2.3. Diagnosticarea sistemului managerial al întreprinderilor la etapa actuală
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CĂILE DE ASIGURARE A VIABILITĂŢII ECONOMICE ŞI MANAGERIALE A ÎNTREPRINDERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Modalităţi de evaluare şi sporire a viabilităţii manageriale a întreprinderilor
 • 3.2. Recomandări de creştere a viabilităţii economice a întreprinderilor sub impactul perfecţionării sistemului managerial
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI