Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tehnologii comunicative de predare a frazeologismelor engleze în învăţămîntul superior


Autor: Bushnaq Tatiana
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Maia Borozan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Consultant ştiinţific: Tamara Gogu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: D 33-13.00.02-26.02.04
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 decembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document1.01 Mb / în română

Cuvinte Cheie

frazeologism, tehnologii educaţionale, tehnologii comunicative, competenţă de comunicare, strategii de predare, activităţi didactice universitare, Model de predare a frazeologismelor engleze prin tehnologii comunicative (MPFETC) în învăţămîntul superior

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 251 titluri, 9 anexe, 144 pagini text de bază, 24 figuri, 34 tabele.

Publicaţii la tema tezei: 11 lucrări ştiinţifice (1 ghid metodologic, 3 articole în reviste de profil şi 7 comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale).

Domeniul de studiu reprezintă teoria şi metodologia instruirii (limbii engleze).

Scopul lucrării constă în determinarea tehnologiilor comunicative de predare a frazeologismelor engleze în învăţămîntul superior. Obiectivele cercetării: studierea evoluţiei şi teoriei tehnologiilor comunicative de predare a frazeologismelor engleze; identificarea factorilor de natură psiholingvistică şi psihopedagogică ce orientează spre abordarea comunicativă în predarea limbii engleze; sistematizarea tehnologiilor comunicative de predare a frazeologismelor engleze; determinarea caracteristicilor şi a nivelurilor de dezvoltare a limbajului frazeologic englez al studenţilor, identificarea valorilor comunicative ale limbajului frazeologic englez operaţionalizate în competenţa de comunicare în limba engleză; elaborarea, experimentarea şi validarea MPFETC în învăţămîntul superior; interpretarea datelor statistice ale cercetării.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a investigaţiei este obiectivată: în actualizarea semnificaţiei termenilor de frazeologisme engleze, limbaj frazeologic englez; în redefinirea conceptelor de tehnologii comunicative de predare a frazeologismelor engleze şi competenţă de comunicare în limba engleză; în stabilirea indicatorilor eficienţei tehnologiilor comunicative de predare a frazeologismelor engleze (TCPFE). Modernizarea didacticii limbii engleze în învăţămîntul superior prin integrarea TCPFE implicînd definirea noilor criterii de evaluare a competenţei de comunicare în limba engleză a studenţilor din perspectiva utilizării frazeologismelor engleze constituie problema ştiinţifică soluţionată în cercetare.

Semnificaţia teoretică a cercetării este justificată de: elucidarea argumentelor ştiinţifice privind importanţa predării comunicative a limbajului frazeologic englez în universitate; analiza evoluţiei conceptului de TCPFE; determinarea şi sistematizarea tehnologiilor comunicative de predare a frazeologismelor engleze în raport cu indicatorii eficienţei acestora în învăţămîntul superior; stabilirea criteriilor de evaluare a competenţei de comunicare în limba engleză a studenţilor din perspectiva utilizării frazeologismelor engleze.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea şi validarea Modelului de predare a frazeologismelor engleze prin tehnologii comunicative în învăţămîntul superior (MPFETC), valabil şi pentru învăţămîntul preuniversitar, creînd deschideri pentru renovări de curriculum disciplinar la limba engleză.

Implementarea rezultatelor ştiinţificeau fost expuse la conferinţe, experimentate în instituţii de învăţămînt universitar din R. Moldova, în anii 2007–2010.

Cuprins


1. REPERE EPISTEMOLOGICE ALE TEHNOLOGIILOR COMUNICATIVE DE PREDARE A FRAZEOLOGISMELOR ENGLEZE
 • 1.1. Evoluţia conceptului de tehnologii comunicative de predare a frazeologismelor engleze
 • 1.2. Tendinţe clasice şi moderne în clasifi carea frazeologismelor engleze
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA VALORIFICĂRII FRAZEOLOGISMELOR ENGLEZE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL UNIVERSITAR
 • 2.1. Determinări psiholingvistice şi psihopedagogice ale abordării comunicative a
 • frazeologismelor în predarea limbii engleze
 • 2.2. Oportunităţi metodologice de efi cientizare a predării – învăţării – evaluării limbii engleze
 • 2.3. Modelul de predare a frazeologismelor engleze prin tehnologii comunicative în învăţămîntul superior (MPFETC)
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CADRUL EXPERENŢIAL AL TEHNOLOGIILOR COMUNICATIVE DE PREDARE A FRAZEOLOGISMELOR ENGLEZE ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR
 • 3.1. Caracteristici şi niveluri de dezvoltare a limbajului frazeologic englez al studenţilor
 • 3.2. Valorile comunicative ale limbajului frazeologic englez validate experimental
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE