Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iunie /

Analiza juridico – penală a infracţiunilor privind dreptul de proprietate intelectuală


Autor: Dincă Mihai
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Alexei Barbăneagră
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 34-12.00.08-05.10.11
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 iunie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Teza

CZU 343.533 (043.3)

Adobe PDF document 0.94 Mb / în română
180 pagini


Cuvinte Cheie

autor, proprietate intelectuală, proprietate industrială, marcă comercială, operă, originalitate, drept moral, drept patrimonial

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 195 titluri, 145 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Lucrarea face parte din domeniul dreptului penal, a cărei

reglementări de resort fiind reieşite din materia dreptul proprietăţii intelectuale şi dreptului civil. Scopul lucrării: investigarea complexă şi sistematizată a răspunderii penale pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală (dreptul de autor şi drepturile conexe; proprietatea industrială) prevăzută de legislaţia României şi RM.

Obiectivele tezei: analiza noţiunii de proprietate intelectuală şi a categoriilor ce o conturează (dreptul de autor şi proprietatea industrială); relevarea formelor de manifestare a delictualităţii ce vizează proprietatea intelectuală potrivit cadrului normativ al României şi RM; indicarea asupra unor probleme nuanţate în materia reglementării normative a relaţiilor sociale ce vizează proprietatea intelectuală în România şi RM şi crearea unui cadru de soluţionare a acestora; identificarea şi analiza complexă a semnelor preexistente şi a conţinutului constitutiv al infracţiunilor care afectează dreptul de proprietate intelectuală în România şi RM etc.

Noutatea şi originalitatea ştiinţificăa rezultatelor obţinute constă în poziţionarea cercetării având ca sediu anumite probleme actuale care se constată în domeniul răspunderii penale pentru infracţiunile care atentează la proprietatea intelectuală, precum şi din punctul de vedere al previziunilor normative în acest cadru. O atenţie sporită a fost acordată posibilităţilor de ajustare a legislaţiei penale a României şi RM în materie de răspundere penală pentru încălcarea legislaţiei privind proprietatea intelectuală la stan-dardele europene şi comunitare. Problema ştiinţifică importantă soluţionată prin inter-mediul tezei de doctorat ţine de identificarea unei politici penale clare în materie de combatere a încălcărilor care vizează domeniul dreptului de proprietate intelectuală în România şi RM, având în vedere realităţile curente ale ţărilor respective, precum şi mijloacele financiare care trebuie puse la baza promovării acestei politici. În acest sens, se indică asupra dezvoltării rapide a relaţiilor sociale din domeniul proprietăţii intelectuale şi asupra necesităţii dezincriminării treptate a unor fapte din acest cadru aplicativ.

Semnificaţia teoretică constă în elaborarea şi prezentarea unor soluţii referitoare la infracţiunile privind proprietatea intelectuală, care ar fi optimale pentru ştiinţa dreptului penal şi practica judiciară din acest domeniu. Valoarea aplicativă a lucrării. Cele mai nuanţate opinii pot fi utilizate în activitatea ştiinţifico-didactică, activitatea practică a organelor de drept, precum şi în procesul de adoptare a normelor care se referă la domeniul combaterii infracţionalităţii privind proprietatea intelectuală.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele tezei au fost expuse în 10 articole ştiinţifice, dezbătute cu succes în cadrul mai multor conferinţe ştiinţifice, inclusiv la Colocviul internaţional ,,Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică” (Chişinău, 30-31 octombrie 2009).

Cuprins


1. Analiza materialelor ştiinţifice în domeniul reglementării şi protecţiei juridice a dreptului de proprietate intelectuală
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice publicate la tema tezei în Republica Moldova
 • 1.2. Consideraţii privind formarea, dezvoltarea şi protecţia juridică a domeniului ştiinţific al dreptului de proprietate intelectuală şi analiza situaţiei existente în România
 • 1.3. Elemente de drept penal comparat în materia infracţionalităţii vizând proprietatea intelectuală
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. Analiza juridico-penală a infracţiunilor din domeniul drepturilor de autor prevăzute de legislaţia României şi a Republicii Moldova
 • 2.1. Parcursul istoric şi formele de manifestare a creaţiei umane
 • 2.2. Tratamentul juridic al infracţiunilor în domeniul drepturilor de autor potrivit legislaţiei române
  • 2.2.1. Aspecte generale şi comune
  • 2.2.2. Infracţiunile privind dreptul de autor
  • 2.2.3. Infracţiunile din domeniul drepturilor conexe
 • 2.3. Caracteristica juridico-penală a infracţiunii de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe în Republica Moldova
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. Proprietatea industrială – obiect al ocrotirii juridico-penale
 • 3.1. Tratamentul juridico-penal al infracţiunilor din domeniul drepturilor de proprietate industrială în România
  • 3.1.1. Infracţiuni din domeniul protecţiei desenelor şi modelelor industriale
  • 3.1.2. Infracţiuni privind mărcile şi indicaţiile geografice
  • 3.1.3. Infracţiuni din domeniul brevetelor de invenţie
  • 3.1.4. Alte infracţiuni din domeniul proprietăţii industriale prevăzute în C. pen. român.
 • 3.2. Proprietatea industrială – ca obiect al ocrotirii juridico-penale conform legislaţiei Republicii Moldova
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3