Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2012 / iulie /

Problemele realizării dreptului persoanei la administrare într-un stat de drept (studiu juridico-comparativ)


Autor: Scripnic Veaceslav
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Victor Balmuş
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 iulie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 octombrie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Teza

CZU 342(043.3)

Adobe PDF document 0.87 Mb / în română
170 pagini


Cuvinte Cheie

dreptul la administrare, drept de vot, dreptul de a fi ales, vot obligatoriu, absenteism electoral, participare cetăţenească, transparenţă decizională, democraţie participativă, administraţie publică, funcţie publică

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 278 de titluri, anexe, 136 pagini text de bază. Numărul de publicaţii la tema tezei. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări.

Domeniul de studiu: drept constituţional

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul tezei constă în studierea complexă comparativă a problemelor de realizare a dreptului persoanei la administrare într-un stat de drept. Iar cele mai importante obiective sunt: a analiza cercetările ştiinţifice actuale ce vizează realizarea dreptului persoanei la administrare într-un stat de drept; a supune unui studiu complet aspectul normativ al problemei realizării dreptului persoanei la administrare şi evidenţierea lacunelor în acest domeniu în legislaţia autohtonă; a prezenta stadiul actual al democraţiei reprezentative în Republica Moldova, fiind analizate probleme privind asigurarea dreptului de vot şi de a fi ales; a examina mecanismul de exercitare a dreptului de vot în cadrul Uniunii Europene; a evidenţia reglementările juridice privind votul obligatoriu în unele state; a analiza cauzelor absenteismului electoral şi a supune unei analize comparative problema realizării democraţiei participative în cadrul unor state din Uniunea Europeană şi SUA; a cerceta conceptul şi accepţiunea fenomenului participării cetăţeneşti la actul de administrare şi importanţa sa pentru edificarea unei democraţii funcţionale şi participative; a examina stadiul actual al stării transparenţei decizionale în Republica Moldova; a examina cadrul juridic de aplicare a legislaţiei în domeniul accesului la informaţiile de interes public şi al participării cetăţeneşti la procesul decizional; a evidenţia rolul societăţii civile şi modalităţile de participare a ei la procesul de luare a deciziilor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constă în faptul că ea este axată pe studiul teoretico-practic al realizării dreptului persoanei la administrare într-un stat de drept, fiind printre primele lucrări de acest gen. Elemente de noutate pot fi regăsite şi în conţinutul concluziilor şi recomandărilor formulate de autor şi care pot aduce îmbunătăţiri cadrului normativ actual în materia asigurării dreptului persoanei la administrare, pot, în ultimă instanţă să contribuie la compatibilizarea legislaţiei Republicii Moldova cu bunele practici şi actele normative ale Uniunii Europene în materie. Problema ştiinţifică importantă soluţionată a prezentei lucrări constă în relevarea dimensiunii complexe a realizării dreptului persoanei la administrare într-un stat de drept printr-o abordare sistemică şi multi-aspectuală.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele ştiinţifice obţinute în cadrul prezentei lucrări pot servi ca suport ştiinţifico-practic pentru organizaţiile nonguvernamentale şi decidenţii sociali din administraţia publică centrală şi locală de orice nivel, în procesul de instruire juridico-profesională şi formare profesională continuă, la popularizarea cunoştinţelor juridice, în procesul de cercetare ştiinţifică etc. Implementarea rezultatelor ştiinţifice ale prezentei lucrări ar aduce îmbunătăţiri reale protecţiei drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor, ar impulsiona participarea cetăţenească şi ar institui o democraţie participativă veritabilă.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL REALIZĂRII DREPTULUI PERSOANEI LA ADMINISTRARE ÎNTR-UN STAT DE DREPT
 • 1.1. Realizarea dreptului persoanei la administrare într-un stat de drept în cadrul cercetărilor actuale
 • 1.2. Consideraţiuni de ordin normativ de stipulare şi asigurare a realizării dreptului persoanei la administrare într-un stat de drept
 • 1.3.Concluzii la capitolul 1

2. REALIZAREA DREPTULUI LA ADMINISTRARE PRIN ASIGURAREA DREPTULUI DE VOT ŞI A DREPTULUI DE A FI ALES
 • 2.1. Asigurarea dreptului de vot şi a dreptului de a fi ales în Republica Moldova
 • 2.2. Tendinţe juridice moderne de reglementare şi de exercitare a dreptului de vot în cadrul Uniunii Europene
 • 2.3. Natura juridică a votului obligatoriu drept una din modalităţile de realizare a dreptului la administrare
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DIMENSIUNEA CONTEMPORANĂ A PARTICIPĂRII CETĂŢENEŞTI LA ACTUL DE ADMINISTRARE
 • 3.1. Concepte şi accepţiuni ale fenomenului participării cetăţeneşti la actul de administrare
 • 3.2. Transparenţa decizională şi democraţia participativă în Republica Moldova
 • 3.3. Democraţia participativă în statele Uniunii Europene şi SUA
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. INSTRUMENTE JURIDICE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE REALIZARE A DREPTULUI PERSOANEI LA ADMINISTRARE
 • 4.1. Reglementarea juridică a participării cetăţeneşti la administrare prin intermediul reprezentanţilor săi
 • 4.2. Participarea cetăţenească la actul de administrare prin accesul liber al persoanei la funcţia publică
 • 4.3. Accesul la informaţiile de interes public
 • 4.4. Participarea societăţii civile la procesul de luare a deciziilor
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI