Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Asigurarea juridică a implicării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor de guvernare şi reprezentative


Autor: Pînzaru Tudor
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Gheorghe Costachi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 aprilie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 mai 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.75 Mb / în română

Teza

CZU 342.572:342.52(478)(043.2)

Adobe PDF document 1.92 Mb / în română
190 pagini


Cuvinte Cheie

democraţie, democraţie participativă, participare, participare politică, participare publică, proces decizional, actul guvernării, decizie, iniţiativă legislativă, proces decizional legislativ, proces decizional local.

Adnotare

Cuvintele-cheie: democraţie, democraţie participativă, participare, participare politică, participare publică, proces decizional, actul guvernării, decizie, iniţiativă legislativă, proces decizional legislativ, proces decizional local.

Domeniul de studiu: dreptul constituţional.

Scopul lucrării rezidă în studierea unor aspecte importante ale asigurării juridice a implicării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor reprezentative ale statului în vederea identificării unor soluţii de optimizare a cadrului juridic în vigoare pentru consolidarea participării cetăţeneşti. Obiectivele cercetării: elucidarea importanţei democraţiei, statului de drept şi a societăţii civile ca premise necesare implicării cetăţeanului în procesul decizional; dezvăluirea esenţei şi conţinutului participării cetăţeneşti, evaluarea costurilor şi beneficiilor acesteia; argumentarea rolului dreptului la administrare ca fundament constituţional al implicării cetăţeanului în actul guvernării; precizarea importanţei drepturilor socialpolitice ca instrumente indispensabile implicării cetăţeanului în procesul decizional; identificarea şi aprecierea cadrului juridic în vigoare ce asigură implicarea cetăţeanului în procesul decizional; elucidarea rolului e-guvernării ca oportunitate inestimabilă pentru participarea cetăţeanului la procesul decizional contemporan; analiza implicării cetăţeanului în procesul decizional legislativ şi local în vederea optimizării mecanismului de asigurare a acesteia.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Teza conţine o serie de concluzii şi recomandări ştiinţifice, care completează problematica implicării cetăţeanului în procesul decizional. Originalitatea ştiinţifică a studiului derivă din scopul şi obiectivele prestabilite, orientate la dezvoltarea teoriei participării cetăţeneşti ca instituţie a democraţiei contemporane şi a mecanismului de asigurare a acesteia. În acest sens este argumentată necesitatea consolidării constituţionale şi legislative a instituţiei participării cetăţeneşti la nivel naţional şi local, pentru asigurarea unei democraţii participative reale.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în relevarea importanţei asigurării juridice corespunzătoare a participării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor publice reprezentative şi argumentarea teoretico-empirică a necesităţii respectării legislaţiei în vigoare de către acestea drept condiţii indispensabile dezvoltării democraţiei participative şi consolidării statului de drept în Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele investigaţiilor sînt benefice dezvoltării continue a teoriei statului de drept, a democraţiei reprezentative şi participative, a teoriei organizării şi funcţionării autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi a dreptului constituţional.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute pot servi drept repere orientative în cercetarea ulterioară a problemei abordate; pot fi folosite în procesul didactic ca suport teoretic în cadrul cursurilor de specialitate. Ele vor contribui la amplificarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice privind fenomenul implicării cetăţeanului în procesul decizional şi a mecanismului de asigurare a acesteia în cadrul statului de drept democratic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute pot fi transpuse în legislaţia în vigoare, precum şi în activitatea practică a autorităţilor reprezentative ale statului, a administraţiei publice centrale şi locale, în vederea consolidării rolului acestora în dezvoltarea democraţiei participative în cadrul statului.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL ASIGURĂRII JURIDICE A IMPLICĂRII CETĂŢEANULUI ÎN PROCESUL DECIZIONAL AL AUTORITĂŢILOR PUBLICE
 • 1. Implicarea cetăţeanului în procesul decizional ca subiect de cercetare ştiinţifică în doctrina străină
 • 2. Interesul doctrinar faţă de implicarea cetăţeanului în procesul decizional în literatura de specialitate autohtonă
 • 3. Concluzii la capitolul 1

2. PREMISELE, IMPORTANŢA ŞI NECESITATEA IMPLICĂRII CETĂŢEANULUI ÎN ACTUL GUVERNĂRII DEMOCRATICE
 • 1. Premisele implicării cetăţeanului în procesul decizional în perioada contemporană
 • 2. Participarea cetăţenească: esenţă, costuri şi beneficii
 • 3. Nivelurile şi instrumentele participării cetăţeneşti
 • 4. Concluzii la capitolul 2

3. GARANTAREA CONSTITUŢIONALĂ A IMPLICĂRII CETĂŢEANULUI ÎN ACTUL GUVERNĂRII
 • 1. Dreptul la administrare – fundamentul constituţional al participării cetăţeanului la procesul decizional
 • 2. Drepturile şi libertăţile social-politice – instrumente indispensabile implicării cetăţeanului în actul guvernării
 • 3. Cadrul juridic ce asigură implicarea cetăţeanului în actul guvernării
 • 4. Concluzii la capitolul 3

4. ROLUL E-GUVERNĂRII ÎN ASIGURAREA PARTICIPĂRII CETĂŢEANULUI ÎN PROCESUL DECIZIONAL CONTEMPORAN
 • 1. Procesul decizional şi particularităţile realizării acestuia
 • 2. E-guvernarea – oportunitate inestimabilă pentru participarea cetăţeanului în procesul decizional contemporan
 • 3. Concluzii la capitolul 4

5. IMPLICAREA CETĂŢEANULUI ÎN PROCESUL DECIZIONAL AL AUTORITĂŢILOR REPREZENTATIVE
 • 1. Implicarea cetăţeanului în procesul decizional al legislativului
 • 2. Implicarea cetăţeanului în procesul decizional local
 • 3. Concluzii la capitolul 5