Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / mai /

Influenţa dreptului internaţional al drepturilor omului asupra dreptului constituţional în Republicile Azerbaidjan, Moldova şi Georgia


Autor: Kamal Makili-Aliyev
Gradul:doctor habilitat în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Ion Guceac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 mai 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 iulie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în rusă
Adobe PDF document1.43 Mb / în română

Teza

CZU 342.7(478)(043.2):341.231.14 342.7(479.24+4722):341.231.14

Adobe PDF document 1.81 Mb / în rusă
335 pagini


Cuvinte Cheie

drept constitiţional, drept internaţional al drepturilor omului, drept comparat, drepturile omului, istitute, implementarea normelor, proces normativ, legislaţie, constituţia, principiile dreptului internaţional

Adnotare

Teza de doctor habilitat în drept constă din opt părţi (introducere, cinci capitole, concluzii şi bibliografie). Rezultatele ştiinţifice au fost publicate în 70 de articole ştiinţifice şi rapoarte ştiinţifice prezentate în cadrul conferinţelor ştiinţifice.

Domeniul de studiu: sunt axate pe tentativa determinării dreptului internaţional al drepturilor omului în calitate de ramură complexă a dreptului internaţional şi studierea influenţei lui asupra ramurilor naţionale de drept constituţional. Obiect al studiului constituie normele de drept internaţional, ce au tangenţă cu influenţa dreptului internaţional al drepturilor omului asupra formării ramurilor respective ale dreptului constituţional, prin prisma creării şi implementării normelor dreptului material.

Scopul şi obiectivele lucrării: scopul prezentului studiu este examinarea complexă a influenţei dreptului internaţional al drepturilor omului asupra formării institutelor naţionale ale drepturilor omului în dreptul constituţional. Influenţa dreptului internaţional al drepturilor omului asupra dreptului constituţional al statelor trebuie examinat prin prisma recunoaşterii caracterului imperativ pentru „nucleul” drepturilor omului.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: prezenta lucrare este primul studiu monografic ce reflectă aspectele sistemice de influenţă a dreptului internaţional al drepturilor omului în calitate de ramură complexă independentă de drept internaţional, asupra formării ramurilor naţionale de drept constituţional, fiind luate în consideraţie institutele naţionale în domeniul drepturilor omului.

Problema ştiinţifică şi importanţa soluţionată: dreptul internaţional al drepturilor omului constituie o ramură complexă de drept ce influenţează în mod direct dreptul constituţional al statelor. În aşa fel aplicarea directă şi interpretarea uniformă a normelor dreptului internaţional al drepturilor omului în state ce fac parte din diferite sisteme de drept, le face automat parte a dreptului constituţional şi duce treptat la unificarea dreptului constituţional al statelor.

Semnificaţia teoretică: studiul are un caracter ştiinţific, descrie formele şi mecanismele influenţei dreptului internaţional al drepturilor omului asupra dreptului constituţional al statelor, atenţionând asupra caracterului imperativ al prevederilor ce reglementează drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, ceea ce trebuie să grăbească procesul de unificare a interpretării prevederilor respective, atât la nivel internaţional, cât şi naţional al statelor.

Valoarea aplicativă a lucrării: propunerile cu caracter practic ce se conţin în studiul dat, pot fi aplicate atât la nivel naţional, cât şi internaţional, în contextul elaborării documentelor internaţionale, perfectării practicii internaţionale de creare a normelor de drept şi de asigurare a acestora.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele cercetării, concluziile şi recomandările definitivate pe parcursul efectuării studiului, au fost expuse în textele articolelor ştiinţifice în reviste de specialitate, precum şi discutate şi evaluate în cadrul conferinţelor de profil naţionale şi internaţionale.

Cuprins


1. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ КОНСТИТУЦИОННГО ПРАВА ГОСУДАРСТВ
 • 1.1. Доктринальные работы, относящиеся к научному исследованию
 • 1.2. Влияние обычного международного права на универсальное толкование прав человека
 • 1.3. Выводы к 1-ой главе

2. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ И ПРИЗНАНИЯ ЕГО КАК ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ERGA OMNES В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ И КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ ГОСУДАРСТВ
 • 2.1. Юридическая природа международного права прав человека
 • 2.2. Становление и признание основных прав и свобод человека как части международного права
 • 2.3. Принципы международного права прав человека в свете их влияния на конституционное право
 • 2.4. Методы мониторинга, имплементации и применения международного права прав человека на международном уровне и конституционном уровне государств
 • 2.5. Практика государств в процессе унификации мониторинга, имплементации и применения прав человека на конституционном уровне
 • 2.6. Материальное международное право прав человека в свете международного права и конституционного права государств
 • 2.7. Выводы к 2-ой главе

3. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И СТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИНСТИТУТОВ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА, ГРУЗИИ И АЗЕРБАЙДЖАНЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
 • 3.1. Конституционное право в Республике Молдова
 • 3.2. Конституционное право в Грузии
 • 3.3. Конституционное право в Азербайджанской Республике
 • 3.4. Выводы к 3-ей главе
4. ВЗАИМОВЛИЯНИЕ И СОПРИКОСНОВЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
 • 4.1. Первый уровень. Институт прав человека в конституционном праве США, Великобритании и Франции: сравнительно-правовой анализ
 • 4.2. Второй уровень. Институт прав человека в конституционном праве Германии, Италии, Индии и Японии: сравнительно-правовой анализ
 • 4.3. Третий уровень. Институт прав человека в конституционном праве Российской Федерации, Республике Молдова и Азербайджанской Республике: сравнительно-правовой анализ
 • 4.4. Выводы к 4-ой главе

5. ОТРАЖЕНИЕ ИНСТИТУТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА КАК ОТРАСЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА В НАЦИОНАЛЬНОМ/КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ ГОСУДАРСТВ
 • 5.1. Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного права и его отражение на национальном/конституционном уровне
 • 5.1.1. Процесс сближения положений и институтов международного права прав человека и международного гуманитарного права
 • 5.1.2. Санкции за нарушение норм международного гуманитарного права и их влияние на институт защиты прав человека: теория и практика
 • 5.2. Влияние практики международных организаций и международных судебных инстанций на институт прав человека на национальном/конституционном уровне
 • 5.2.1. Практика Судов по Правам Человека в свете ее влияние на институт прав человека на национальном/конституционном уровне
 • 5.2.2. Практика ООН в свете ее влияние на институт прав человека на национальном/конституционном уровне
 • 5.3. Международное право прав человека в свете обеспечения прав некоторых отдельных категорий лиц и групповых прав: беженцы, коренные народы, меньшинства, женщины и дети
 • 5.4. Актуальность международного права прав человека на примере обеспечения прав человека в бизнесе
 • 5.4.1. Основные критерии, определяющие актуальность института прав человека в бизнесе
 • 5.4.2. Международно-правовые обязательства, глобальный бизнес и права человека
 • 5.4.3. Транснациональные корпорации и права человека
 • 5.5. Выводы к 5-ой главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ