Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iunie /

Răspunderea penală pentru provocarea ilegală a avortului


Autor: Plop Aliona
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Sergiu Brînză
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 iunie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 1.47 Mb / în română
173 pagini


Cuvinte Cheie

avort, întreruperea cursului sarcinii, indicaţii medicale, produs al concepţiei, femeie însărcinată, termen de gestaţie, condiţii de siguranţă, consimţământ al victimei.

Adnotare

Structura lucrării. Teza cuprinde: Introducere, 3 capitole, concluzii generale şi reco-mandări, bibliografia din 238 titluri, 154 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea face parte din domeniul Dreptului penal, Partea Specială.

Scopul lucrării rezidă în soluţionarea problemelor privind instituirea, diferenţierea şi tra-gerea la răspundere penală pentru provocarea ilegală a avortului, precum şi în formularea, la nivel de exegeză doctrinară, a unor recomandări în vederea eficientizării cadrului incriminator în materie şi aplicării corecte şi uniforme de către instanţele de judecată a normei de incriminare prevăzute la art.159 CP RM.

Obiectivele lucrării: verificarea oportunităţii incriminării faptei de întrerupere ilegală a cursului sarcinii; argumentarea plenară şi precisă a momentului de consumare a infracţiunii pre-văzute la art.159 CP RM; determinarea gradului de compatibilizare dintre art.159 CP RM şi nor-mele extrapenale de referinţă; conturarea carenţelor tehnico-legislative de care suferă norma de incriminare prevăzută la art.159 CP RM; elaborarea unui model incriminator al art.159 CP RM, orientat spre înlăturarea deficienţelor tehnico-juridice ce vizează norma investigată etc.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute rezidă într-o încercare, în pre-mieră absolută la nivel naţional, de a realiza o analiză de calibru a temeiului real al răspunderii penale pentru provocarea ilegală a avortului. Problema ştiinţifică de importanţă majoră soluţio-nată constă în fundamentarea ştiinţifică a momentului de consumare a infracţiunii de provocare ilegală a avortului în varianta-tip, având ca efect tranşarea polemicii doctrinare acerbe privind modalitatea componenţei de infracţiune prevăzute la alin.(1) art.159 CP RM, ceea ce va permite aplicarea unitară a răspunderii penale pentru respectiva infracţiune.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Teza de doctorat reprezintă un algoritm conceptual care descrie la nivel teoretic: principiile aplicării normei de incriminare pre-văzute la art.159 CP RM în procesul de calificare; modalităţile de ajustare a cadrului incrimina-tor etc. Rezultatele reflectate în lucrare pot fi utilizate în activitatea ştiinţifică, instructiv-formativă, în activitatea practică a organelor de drept, dar mai cu seamă în procesul de legiferare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice îşi găseşte oglindire în procesul de instruire a stu-denţilor, masteranzilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior cu profil juridic din Republica Moldova, precum şi în activitatea practică a organelor de drept.

Cuprins


1. CERCETAREA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL RĂSPUNDERII PENALE PENTRU PROVOCAREA ILEGALĂ A AVORTULUI ÎN ŞTIINŢA DREPTULUI PENAL
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice la tema tezei publicate peste hotare
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. INVESTIGAREA COMPLEXĂ A UNOR PROBLEME REFERITOARE LA ÎNTRERUPEREA CURSULUI SARCINII
 • 2.1. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii în condiţii de siguranţă – fundamentul dreptului la sănătatea reproducerii şi necesitatea apărării acesteia prin mijloace juridico-penale
 • 2.2. Jurisprudenţa Curţii Europene în materia întreruperii cursului sarcinii
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACŢIUNII DE PROVOCARE ILEGALĂ A AVORTULUI POTRIVIT LEGII PENALE A REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Elemente constitutive obiective ale infracţiunii prevăzute la art.159 CP RM
 • 3.1.1. Obiectul infracţiunii
 • 3.1.2. Latura obiectivă a infracţiunii
 • 3.2. Elemente constitutive subiective ale infracţiunii prevăzute la art.159 CP RM
 • 3.2.1. Latura subiectivă a infracţiunii
 • 3.2.2. Subiectul infracţiunii
 • 3.3. Elemente circumstanţiale agravante ale infracţiunii de provocare ilegală a avortului prevăzute la alin.(2) art.159 CP RM
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI