Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iulie /

Statutul şi profesionalizarea activităţii deputatului în contextul parlamentarismului contemporan


Autor: Rusu Victor
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Ion Guceac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 iulie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Teza

CZU 342.5:342.4(478)

Adobe PDF document 1.19 Mb / în română
170 pagini


Cuvinte Cheie

Parlament, parlamentarism, organ reprezentativ suprem, deputat, statutul deputatului, mandatul parlamentar, profesionalizarea activităţii parlamentare, protecţia mandatului parlamentar

Adnotare

Structura tezei. Teza de doctorat este compusă din: introducere, patru capitole, subcapitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 295 de titluri şi 152 de pagini de text de bază. Rezultatele tezei au fost publicate în 13 articole ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Drept public - drept constituţional.

Scopul lucrării: Scopul prezentului studiu rezidă în cercetarea complexă a statutului deputatului în instituţiile reprezentative ale statului, precum şi a principalelor tendinţe privind profesionalizarea activităţii deţinătorilor de mandate parlamentare în contextul parlamenta-rismului contemporan.

Obiectivele lucrării: Determinarea particularităţilor parlamentarismului contemporan în Republica Moldova; analiza funcţiilor autorităţii reprezentative supreme în realizarea suveranităţii naţionale; analiza principiilor constituţionale a mandatului parlamentar; interpretarea trăsăturilor juridice ale mandatului parlamentar; identificarea statutului deputatului şi caracteristicile sale în exercitarea mandatului parlamentar; dezvoltarea noţiunii de profesionalizare a activităţii parlamentare; evidenţierea unor aspecte ale activităţii profesionale de deputat; identificarea unor calităţi profesionale specifice ale deputatului în contextul parlamentarismului contemporan; formularea unor recomandări pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniu.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în efectuarea unui studiu complex al particularităţilor evoluţiei parlamentarismului, o distincţie între mandatul parlamentar şi statul deputatului, precum şi dezvoltarea noţiunii de profesionalizare a activităţii parlamentare în contextul parlamentarismului contemporan şi formarea cerinţelor profesionale speciale faţă de candidaţii la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pe care le-am plasat în contextul transformărilor politice şi social-economice din Moldova.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în identificarea particularităţilor parlamentarismului contemporan din Republica Moldova; este cercetat şi generalizat statutul deputatului în raport cu exercitarea mandatului parlamentar; este relevată profesionalizarea activităţii deputatului în contextul parlamentarismului contemporan şi înaintarea unor recomandări pentru profesionalizarea activităţii de deputat, toate acestea avînd impact asupra sporirii responsabilităţii reprezentanţilor poporului şi perfecţionarea legislaţiei naţionale în domeniu.

Semnificaţia teoretică a lucrării: Rezultatele investigaţiilor vor contribui la dezvoltarea dreptului parlamentar şi dreptului electoral, ca elemente ale dreptului constituţional.

Valoarea aplicativă: Rezultatele investigaţiilor efectuate vor servi drept reper în cercetarea ulterioară a problemei abordate, pot fi folosite în activitatea didactică, servind ca suport teoretic în cadrul cursurilor de specialitate în domeniul dreptului parlamentar. Ele vor contribui la extinderea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice în domeniul dreptului parlamentar, dreptului electoral, în activitatea parlamentară, la responsabilizarea deputaţilor fată de alegători.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele, concluziile şi recomandările acestei cercetări pot fi utilizate şi transpuse în legislaţia în vigoare, precum şi în activitatea parlamentară, în instruirea juridico-profesională a deputaţilor.

Cuprins


1. SPAŢIUL DOCTRINAR ŞI LEGISLATIV PRIVIND STATUTUL DEPUTATULUI ÎN PROCES EVOLUTIV
 • 1.1.Repere ştiinţifice privind statutul deputatului în doctrina dreptului parlamentar
 • 1.2.Repere normative privind reglementarea statutului deputatului
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2.PARLAMENTARISMUL – SEDIUL INSTITUŢIONAL Al SUVERANITĂŢII NAŢIONALE
 • 2.1.Originile parlamentarismului
 • 2.2.Particularităţile evoluţiei parlamentarismului în Republica Moldova
 • 2.3. Parlamentul în cadrul sistemului instituţional politico-juridic al
 • parlamentarismului 65
 • 2.4.Funcţiile Parlamentului Republcii Moldova, ca autoritate reprezentativă supremă în realizarea suveranităţii naţionale
 • 2.5.Concluzii la capitolul 2

3.PRINCIPIILE CONSTITUȚIONALE ALE MANDATULUI PARLAMENTAR
 • 3.1. Mandatului parlamentar – împuternicire politico-juridică de reprezentare a intereselor poporului
 • 3.2.Dobîndirea şi durata în timp a mandatului parlamentar
 • 3.3.Formele de protecţie a mandatului parlamentar
 • 3.4.Concluzii la capitolul 3

4.PROFESIONALIZAREA ACTIVITĂŢII DEPUTAŢILOR ȘI EFICIENȚA ACTIVITĂȚII INSTITUȚIEI REPREZENTATIVE
 • 4.1.Mandatul parlamentar: cerinţe profesionale indispensabile la etapa parlamentarismului contemporan
 • 4.2.Aspecte privind profesionalizarea activităţii deţinătorilor de mandate parlamentare
 • 4.3.Funcţionalitatea şi eficienţa activităţii parlamentare în lumea contemporană
 • 4.3.Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI