Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Regimul juridic al activităţii de transport auto în Republica Moldova


Autor: Garştea Nina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Eugenia Cojocari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 septembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

regimul juridic al activităţii de transport auto, instituţia activităţii de transportare, contract de transport auto, principii, buna-credinţă, răspunderea juridică

Adnotare

Teză pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor în drept la specialitatea - 553.01. Drept privat (dreptul civil), Chişinău, 2015.

Structura: Teza de doctor în drept cuprinde: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 202 titluri, 143 pagini de text de bază, anexe. Rezultatele obţinute sînt publicate în 19 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Specialitatea 553.01 – Drept privat (Drept civil).

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul prezentului studiu constă în efectuarea unei investigaţii complexe a problemei instituţiei activităţii transportului auto prin prisma analizei regulilor de drept ce guvernează această materie, valorificînd în acest sens cadrul legal şi abordările doctrinare în domeniu, precum şi în formularea unor soluţii şi propuneri vizînd perfecţionarea legislaţiei ce stabileşte regimul juridic al activităţii de transport auto în Republica Moldova. Principalele obiective ale lucrării sînt: definirea şi crearea conceptului instituţiei activităţii transportului auto în contextul cadrului general în care se pune problema acestora; cercetarea aspectelor de drept comparat în ce priveşte reglementarea legală a regimului juridic al activităţii de transport auto în Republica Moldova, efectelor acestei; enunţarea regulilor de drept care guvernează instituţia activităţii de transport auto în Republica Moldova şi regimul ei juridic; evidenţierea carenţelor şi lacunelor existente în cadrul legal de reglementare a acestei instituţii şi formularea unor propuneri de lege ferenda în vederea perfecţionării şi eficientizării legislaţiei în domeniul vizat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Lucrarea reprezintă una dintre primele încercări de analiză ştiinţifică amplă şi complexă a instituţiei activităţii transportului auto şi stabilirii regimului ei juridic în perimetrul doctrinei autohtone de drept civil. Cercetarea îşi învederează caracterul novator inclusiv graţie faptului că a fost realizată o analiză eminamente comparativă a reglementărilor în materia instituţiei activităţii de transport auto şi regimului ei juridic, care a făcut posibilă reliefarea carenţelor cadrului legal naţional şi crearea unor oportunităţi de implementare a practicilor legislative mai performante în legislaţia civilă a Republicii Moldova.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată, A fost determinat şi fundamentat ştiinţific regimul juridic al activităţii de transport auto în Republica Moldova prin abordarea sistemică a cadrului legal de reglementare şi a viziunilor doctrinare în domeniu, precum şi în formularea unor propuneri ce vor contribui la îmbunătăţirea şi eficientizarea legislaţiei în materia cercetată.

Semnificaţia teoretică. Importanţa studiului rezidă în cercetarea complexă, multiaspectuală şi interdisciplinară a problemelor regimului juridic al activităţii de transport auto în Republica Moldova, evidenţiind interferenţele cu alte instituţii importante din dreptul civil, dreptul procesual civil ş.a. Semnificaţia teoretică constă în fundamentarea ştiinţifică a regimului juridic al activităţii de transport auto în Republica Moldova şi a principiilor ce guvernează această activitate, în sistematizarea şi argumentarea soluţiilor oferite de doctrina juridică, lucru care până acum nu s-a realizat în ştiinţa autohtonă de drept civil.

Valoarea aplicativă. Aspectul aplicativ al lucrării constă în interpretarea clară şi univocă a normelor legale în materia regimului juridic al activităţii de transport auto în Republica Moldova, ceea ce va contribui la aplicarea corectă a legislaţiei atît de către participanţii la raporturile juridice civile, cît şi de către instanţele judecătoreşti chemate să examineze cauzele de încălcare a regimului juridic al activităţii de transport auto în Republica Moldova şi să determine efectele pe care aceasta le va produce. Considerăm, de asemenea, că propunerile de lege ferenda, formulate în urma investigaţiilor întreprinse, pot fi puse la baza proiectelor de modificare a legislaţiei în domeniul activităţii de transport auto în Republica Moldova, lucru care va spori eficienţa cadrului legal în general şi a actului de justiţie în particular.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Lucrarea reprezintă un studiu complex, cu soluţii teoretice argumentate şi propuneri practice, care ar putea fi utile dintr-o perspectivă didactică în procesul predării disciplinei Drept civil în cadrul facultăţilor de drept, prezentînd interes în acelaşi timp şi pentru practicienii în domeniul dreptului privat.

Cuprins


1. DESCRIEREA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL REGIMULUI JURIDIC AL ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT AUTO ŞI IDENTIFICAREA PROBLEMELOR DE CERCETARE
 • 1.1. Doctrina privind regimul juridic al activităţii de transport auto: evoluţia şi abordări contemporane
 • 1.2. Aspecte normative privind activitatea transportului internaţional auto de către normele dreptului intern şi internaţional
 • 1.3. Identificarea problemei de cercetare, formularea scopului și a obiectivelor de cercetare
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. FUNDAMENTAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI LEGALĂ A REGIMULUI JURIDIC AL ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT AUTO
 • 2.1. Explicaţii terminologice și conceptuale ale regimului juridic al activităţii de transport auto
 • 2.2. Legislaţia în transportul auto: structură (conţinut) şi funcţionare
 • 2.3. Licenţierea şi autorizarea activităţii de transport auto
 • 2.4. Particularităţile regimului juridic al activității transportului auto internaţional de pasageri şi bagaje
 • 2.5. Regimul juridic al activității transportului auto de mărfuri naţional şi particularităţile regimului juridic al actuvității transportului auto de mărfuri internaţional
 • 2.5.1. Regimul juridic al mărfii transportate
 • 2.6. Asigurările în activitatea transportului auto - actualităţi şi perspective
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. REGLEMENTAREA JURIDICĂ A MECANISMULUI REALIZĂRII ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT AUTO
 • 3.1. Metodologia cercetării ştiinţifice a logisticii transportului auto ca fundament al eficienţei realizării activităţii de transport auto
 • 3.2. Reglementarea activităţii transportului rutier în viziune europeană
 • 3.3. Problemele mecanismului realizării activităţii de transport şi expediere prin prisma aplicării şi respectării legislaţiei în domeniul transporturilor auto
 • 3.3.1. Raportul juridic dintre expeditor cu organele vamale
 • 3.4. Răspunderea juridică a părţilor în baza contractului de transport şi expediere
 • 3.5. Factori de influienţă şi perspectivele de dezvoltare a legislaţiei ce reglementează activitatea transportului auto în Republica Moldova
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI