Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tranziții de fază printr-o stare intermediară metastabilă


Autor: Gubceac Ghennadii
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Florentin Paladi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 octombrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 noiembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.38 Mb / în română

Teza

CZU [532.78+531.19](043.2)

Adobe PDF document 3.81 Mb / în română
134 pagini


Cuvinte Cheie

lichid subrăcit, tranziție de fază, timp mediu de tranziție, cluster, sistem eterogen, bifurcația soluțiilor, model parametric, analiză de stabilitate, stare metastabilă

Adnotare

Teza este alcătuită din introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia care conține 104 titluri bibliografice, cu volum total de 134 pagini, conține 41 figuri și un tabel. Rezultatele prezentate în teză sunt publicate în 20 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: fizica sistemelor complexe

Scopul cercetării a fost de a studia tranzițiile de fază de ordinul întâi în lichide subrăcite în prezența unei stări intermediare metastabile.

Obiectivele înaintate constau în dezvoltarea teoriei tranziţiilor de fază de ordinul întâi în lichide subrăcite pe baza conceptului de cluster și a stării intermediare metastabile; efectuarea analizei bifurcaționale și de stabilitate pentru tranziția de fază în prezența unei stări intermediare în modelul cu unul și doi parametri de ordine; examinarea rolului stării intermediare în cinetica tranziţiilor induse de fluctuaţii din starea iniţială în cea finală; cercetarea impactului eterogenității și al câmpului extern asupra tranziţiei de fază; determinarea setului de valori ale parametrilor de control în corespundere cu datele experimentale; determinarea proprietăților modelului matematic care descrie interacțiunea stocastică a agenților într-un sistem eterogen.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în faptul că a fost generalizat modelul parametric cu potenţial cinetic de tip Landau cu parametri de ordine și parametri de control, fiind demonstrată importanța eterogenității, a câmpului extern și a stării intermediare metastabile pentru micșorarea timpului mediu de relaxare și, prin urmare, accelerarea tranziției de fază de ordinul întâi, precum și au fost determinate pentru prima dată unele proprietăți ale modelului matematic care descrie interacțiunea stocastică a agenților într-un sistem eterogen la modelarea computaţional-probabilisticǎ pe baza formulei pentru distribuția agenților în clusteri.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în formularea teoriei tranziţiei de fază de ordinul întâi pe baza stării intermediare metastabile și a conceptului de cluster pentru cercetarea analitică și numerică a cineticii proceselor colective de relaxare în lichide subrăcite și soluții de proteine în proces de cristalizare, precum și în determinarea unor soluții generale și proprietăți matematice ale modelelor teoretice aplicate la studiul tranziţiei de fază.

Semnificaţia teoretică a tezei constă în dezvoltarea teoriei tranziţiilor de fază de ordinul întâi în lichide subrăcite, ţinându-se cont de eterogenitatea sistemelor complexe de tip cluster şi de influența câmpurilor externe constant și periodic.

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de importanţa înţelegerii conexiunii dintre proprietǎţi, structura microscopicǎ a substanţei şi condiţiile macroscopice de prelucrare a materialelor, care se impune a fi categorică la producerea unor materiale noi cu proprietǎţi tehnologice avansate.

Implementarea rezultatelor: Rezultatele obținute sunt utilizate în cadrul proiectului instituțional de cercetări științifice fundamentale 15.817.02.29F, direcţia strategică „Materiale, tehnologii şi produse inovative”, în curriculele cursurilor la masterat „Fizica clusterilor”, „Modelarea sistemelor complexe” și „Teoria proceselor de cristalizare” care sunt ţinute la Universitatea de Stat din Moldova.

Cuprins


1. SITUAȚIA ACTUALĂ ÎN CERCETAREA TEORETICĂ A TRANZIŢIILOR DE FAZĂ DE ORDINUL ÎNTÂI
 • 1.1. Starea intermediară metastabilă în teoria termodinamică a relaxării structurale din lichidele subrăcite
 • 1.2. Studiul dinamicii proceselor de cristalizare pe baza noţiunii de cluster
 • 1.3. Aprecieri asupra modelării parametrice a relaxǎrii stocastice în sistemele eterogene
 • 1.4. Aprecieri asupra modelării computaționale ABM a proceselor de cristalizare
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

2. CINETICA TRANZIȚIEI DE FAZĂ ÎN PREZENȚA UNEI STĂRI INTERMEDIARE ÎN MODELUL CU UN PARAMETRU DE ORDINE
 • 2.1. Introducere
 • 2.2. Cadrul teoretic general al modelului
 • 2.3. Descrierea parametrică a tranzițiilor de fază
 • 2.4. Reprezentarea asimptotică a dependenței parametrice
 • 2.5. Analiza stabilității stărilor staționare
 • 2.6. Rezultate numerice și discuții
 • 2.7 Aplicații ale teoriei și comparația cu experimentul
 • 2.8. Concluzii la Capitolul 2

3. ANALIZA BIFURCAȚIONALĂ ȘI DE STABILITATE PENTRU TRANZIȚIA DE FAZĂ ÎN PREZENȚA UNEI STĂRI INTERMEDIARE ÎN MODELUL CU DOI PARAMETRI DE ORDINE ȘI MODELAREA PROBABILISTICǍ A SISTEMELOR COMPLEXE DE TIP CLUSTER
 • 3.1. Generalizarea modelului matematic pentru tranziția de fază în sisteme subrăcite
 • 3.2. Analiza stabilității soluțiilor staționare ale sistemului descris de doi parametri de ordine
 • 3.3. Analiza bifurcațională a soluțiilor staționare
 • 3.4. Modele computaţionale ABM în comparație cu modelul probabilistic
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

4. CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI