Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Gestiunea sistemului de finanțare a businessului mic și mijlociu în contextul dezvoltării proceselor economice


Autor: DOGA-MÎRZAC Mariana
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2015
Consultant ştiinţific: Galina Ulian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 octombrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 noiembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.25 Mb / în română

Teza

CZU 005.915:334.72.012.63/.64

Adobe PDF document 6.18 Mb / în română
293 pagini


Cuvinte Cheie

gestiunea financiară, sistem de finanțare, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, sectorul agricol, programe de finanțare şi dezvoltare a antreprenoriatului mic şi mijlociu, susținerea tinerilor antreprenori, resurse directe și indirecte de finanţare, structura financiară, proces economic

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 233 de titluri, 43 de anexe, 222 de pagini text de bază, 39 de figuri, 44 de tabele, 10 formule. Rezultatele obținute sunt publicate în 60 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: gestiunea financiară, finanțele întreprinderilor mici și mijlocii.

Scopul lucrării: elaborarea bazei teoretice şi metodologice a componentelor sistemului de finanțare a întreprinderilor mici şi mijlocii pentru gestionarea acestuia și orientat spre eficientizarea activităţii mediului de afaceri în contextul dezvoltării proceselor economice din Republica Moldova.

Obiectivele lucrării constau în: identificarea și evaluarea componentelor sistemului de finanțare orientate spre eficientizarea activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; evidențierea formelor financiare moderne orientate spre susținerea tinerilor antreprenori stimulând procesul de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii în regiuni; analiza experienţei internaţionale privind determinarea criteriilor pentru definirea businessului mic şi mijlociu; evaluarea formelor de reglementare fiscală, orientate spre activitatea mediului de afaceri la nivel național; formularea recomandărilor cu privire la gestiunea sistemului de finanțare a businessului mic și mijlociu pentru a impulsiona dezvoltarea proceselor economice.

Noutatea și originalitatea științifică constă în: determinarea conceptului și a componentelor sistemului de finanțare a businessului mic și mijlociu; evidențierea și influența elementelor moderne de finanțare a businesului mic și mijlociu în Republica Moldova; elaborarea sistemului de indicatori orientat spre evaluarea şi monitorizarea sistemului de finanțare, cu specificarea ÎMM active la resursele financiare; elaborarea schemei-model privind procesul de incubare a tinerilor antreprenori în vederea formării unei afaceri viabile și dezvoltării rurale, cu specificarea surselor financiare; elaborarea schemei-model a mini-clusterului agroindustrial specializat, orientat spre dezvoltarea mediului de afaceri concentrate în spațiile rurale; susținerea financiară prin elaborarea de măsurii noi de subvenționare pentru stimularea activității tinerilor fermieri, unde obiectivul general ar fi orientarea tinerilor antreprenori la iniţierea şi dezvoltarea activităţilor agricole în sectorul rural.

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică ale cercetării constau în elaborarea conceptului sistem de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii, ce au permis evidențierea elementelor moderne de finanțare a acestui sector și elaborarea mecanismelor orientate spre evaluarea şi monitorizarea elementelor de finanțare (la etapele incipiente) ale activității întreprinderilor din sfera businesului mic și mijlociu.

Semnificaţia teoretică și valoarea aplicativă a tezei derivă din recomandările pe care le conţine, a căror implementare poate contribui la îmbunătăţirea sistemului de finanțare orientat spre susţinerea IMM-urilor şi creșterea eficienţei sectorului businessului mic şi mijlociu în dezvoltarea proceselor economice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost implementate de către Ministerul Economiei al Republicii Moldova, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Uiversitatea de Stat din Moldova, Instituțiea Publică „Incubatorul de Afaceri” din Leova. Rezultatele ştiinţifice obţinute în procesul realizării proiectului aplicativ „Perfecţionarea politicii de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi consolidarea parteneriatului între business şi organele administraţiei publice” au fost utilizate de Institutul Naţional de Cercetări Economice al AȘM.

Ministry of Agriculture and Food Industry of the Republic of Moldova, Moldova State University and Public Institution "Business Incubator" in Leova.

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICE ȘI METODOLOGICE PRIVIND SISTEMUL DE FINANȚARE A ACTIVITĂȚII BUSINESSULUI MIC ȘI MIJLOCIU
 • 1.1. Abordări conceptuale privind sistemul de finanțare și mecanismul financiar ale businessului mic și mijlociu
 • 1.2. Criterii de definire a businessului mic şi mijlociu ca formă economică
 • 1.3. Aspecte metodologice orientate spre componentele sistemului de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. BUSINESSUL MIC ȘI MIJLOCIU ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII ECONOMIEI MODERNE
 • 2.1. Rolul sectorului businessului mic şi mijlociu în economia modernă
 • 2.2. Evoluția dezvoltării businessului mic şi mijlociu autohton – realizări şi perspective
 • 2.3. Evaluarea activității economico-financiare a întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul agricol
 • 2.4.Susținerea și promovarea businessului mic şi mijlociu din perspectiva tinerilor antreprenori
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. PERFECȚIONAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND PRINCIPIILE DE ORGANIZARE A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII
 • 3.1. Cadrul legislativ și normativ privind înfiinţarea și activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii
 • 3.2. Sistemul de impozitare (Reglementarea fiscală) în activitatea întreprinderilor mici și mijlocii
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. GESTIUNEA COMPONENTELOR SISTEMULUI DE FINANȚARE A BUSINESSULUI MIC ȘI MIJLOCIU
 • 4.1. Mecanismul funcționării și organizării pieței financiare în contextul dezvoltării antreprenoriatului
 • 4.2. Leasingul – componentă a sistemului de finanțare și formă de susţinere a mediului de afaceri
 • 4.3. Susţinerea financiară a antreprenorilor din sectorul agricol prin fondul de subvenționare
 • 4.4. Incubatorul de afaceri – sursă alternativă de finanțare și promovare a tinerilor antreprenori
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. PREVIZIUNILE STRATEGICE PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI DE FINANȚARE A BUSINESSULUI MIC ȘI MIJLOCIU
 • 5.1. Depăşirea constrângerilor în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii prin prisma perfecţionării sistemului de finanțare a mediului de afaceri
 • 5.2. Direcții importante privind perfecţionarea politicii de dezvoltare și îmbunătățire a susținerii sistemului de finanțare a businessului mic și mijlociu
 • 5.3. Dezvoltarea proceselor economice prin perspectiva creării clusterelor agroindustriale în spațiul rural
 • 5.4. Extinderea parcurilor industriale în calitate de suport financiar indirect pentru întreprinderile mici și mijlocii

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI