Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Subrealizarea şcolarã a adolescenţilor contemporani în contextul schimbării sociale


Autor: Tufeanu Magda
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Svetlana Rusnac
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 octombrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.80 Mb / în română

Teza

CZU C.Z.U.: 316.6 (043.3)

Adobe PDF document 1.69 Mb / în română
247 pagini


Cuvinte Cheie

subrealizare în plan şcolar, schimbare socială, efecte asupra dezvoltării adolescenţilor, deficit în domeniul competenţelor sociale şi emoţionale, program psihosocial de antrenare.

Adnotare

Structura tezei.

Teza conţine:introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 196 de titluri şi 15 anexe. Volumul tezei este de 128 de pagini text de bază, inclusiv 15 tabele şi 19 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării a constat în analizarea caracteristicilor psihosociale ale fenomenului subrealizării şcolare a adolescenţilor şi în dezvoltarea competenţelor sociale şi emoţionale ale acestora, în vederea creşterii potenţialului de adaptare la presiunile impuse de contextul social actual.

Obiectivele lucrării: analizarea surselor bibliografice referitoare la aspectele psihosociale ale subrealizării şcolare a adolescenţilor în contextul schimbării sociale; elaborarea metodologiei şi cercetarea deficitului în domeniul competenţelor sociale şi emoţionale, ca particularitate a adolescenţilor subrealizaţi; elaborarea şi implementarea unui model de program psihosocial de antrenare, în vederea dezvoltării compenţelor sociale şi emoţionale în rândul adolescenţilor subrealizaţi şcolar. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Lucrarea contribuie la explicarea fenomenului subrealizării şcolare, prin elaborarea unui model al influenţei schimbării sociale asupra adolescenţilor, subliniind contribuţia competenţelor sociale şi emoţionale în adaptarea acestora la sarcinile dezvoltării; propune o tratare complexă şi explicită din punct de vedere conceptual a rolului competenţelor sociale şi emoţionale în acest proces, prezintă şi argumentează eficienţa unui program de intervenţie pentru antrenarea acestor competenţe la adolescenţii subrealizaţi.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în determinarea caracteristicilor psihosociale ale subrealizării şcolare a adolescenţilor contemporani, utilizarea rezultatelor în elaborarea şi implementarea unui program de intervenţie având ca efect ameliorarea deficitului în planul competenţelor sociale şi emoţionale, prin care au fost create condiţii de facilitare a adaptării adolescenţilor la sarcinile dezvoltării solicitate de schimbarea socială.

Semnificaţia teoretică constă în determinarea caracteristicilor complexe ale subrealizării şcolare din perspectiva psihologiei sociale, dar şi în conformitate cu teoriile dezvoltării şi educaţiei, modelul teoretico-explicativ elaborat articulând relaţia dintre situaţia schimbării sociale şi subrealizarea şcolară, ceea ce contribuie la o mai bună înţelegere a fenomenului studiat. Particularităţile psihosociale identificate au evidenţiat necesitatea dezvoltării competenţelor sociale şi emoţionale, ceea ce a condus la elaborarea unui model conceptual care a vizat această categorie de competenţe.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în crearea unui chestionar multidimensional pentru aprecierea competenţelor sociale şi emoţionale şi a unei metodologii de evaluare complexă (prin participarea elevilor, diriginţilor, părinţilor) a particularităţilor de dezvoltare şi psiho-comportamentale ale adolescenţilor subrealizaţi şcolar, în vederea obţinerii informaţiilor utile elaborării şi implementării programului psihosocial de intervenţie. Aceste metodologii pot fi utilizate de către psihologii şcolari, consilieri, diriginţi şi alţi specialişti implicaţi în realizarea şcolară a adolescenţilor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute au fost utilizate şi prezentate în activităţile desfăşurate la Centrul de Consiliere Educaţională şi Formare Creativă “Ion Holban” din cadrul Universităţii “Petre Andrei” din Iaşi; în activităţile desfăşurate cu studenţii la disciplinele Psihologie socială, Psihologia educaţiei şi Consiliere educaţională şi OSV; în cadrul a 14 manifestări ştiinţifice şi 12 lucrări ştiinţifice publicate.

Cuprins


INTRODUCERE

1. SUBREALIZAREA ÎN PLAN ŞCOLAR A ADOLESCENŢILOR ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR SOCIALE – ANALIZA TEORETICĂ A FENOMENULUI
 • 1.1. Subrealizarea şcolară – aspect al inadaptării adolescenţilor contemporani în contextul schimbărilor sociale
 • 1.2. Subrealizarea şcolară – caracterizare generală a fenomenului şi manifestare la adolescenţi
 • 1.3. Competenţele sociale şi emoţionale – resurse pentru depăşirea situaţiei de subrealizare şcolară a adolescenţilor contemporani
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. INVESTIGAREA PROFILULUI COMPETENŢELOR SOCIALE ŞI EMOŢIONALE ALE ADOLESCENŢILOR SUBREALIZAŢI ÎN PLAN ŞCOLAR
 • 2.1. Organizarea cercetării experimentale şi metodele de colectare a datelor
 • 2.2. Criteriile de diferenţiere a adolescenţilor în funcţie de nivelul realizării în plan şcolar
 • 2.3. Specificitatea competenţelor sociale şi emoţionale ale adolescenţilor subrealizaţi în domeniul şcolar
 • 2.4. Alte particularităţi ale profilului psihosocial al adolescenţilor subrealizaţi în plan şcolar
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR SOCIALE ŞI EMOŢIONALE – PROGRAM PSIHOSOCIAL PENTRU ADOLESCENŢII SUBREALIZAŢI ÎN PLAN ŞCOLAR
 • 3.1. Organizarea experimentului formativ şi metodele de colectare a datelor
 • 3.2. Caracteristici ale adolescenţilor din grupul experimental şi de control
 • 3.3. Elaborarea şi implementarea programului psihosocial
 • 3.4. Analiza cantativă a rezultatelor implementării programului
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3