Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Interactivitatea multidimensională bazată pe utilizarea TIC în didactica limbii franceze


Autor: Lăpădat (Răuț) Raluca Aurora
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Ana Guţu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 decembrie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 februarie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.74 Mb / în română

Teza

CZU 37.016.046:811.133.1(043.2) L21

Adobe PDF document 5.82 Mb / în română
238 pagini


Cuvinte Cheie

Interactivitate, interacţiune, predare-învățare, multimedia, multidimensionalitate, motivație, internet, proiect didactic, învățământ, TIC

Adnotare

Structura tezei. Prezenta cercetare cuprinde adnotă ri în limbile română, rusă şi engleză, lista abrevierilor, cuprins, introducere, trei capitole, 178 de pagini de text de bază, bibliografie (175 titluri), concluzii generale şi recomandări şi 13 anexe, 29 figuri, 15 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Filologie romanică. Interactivitate și TIC în clasa de FLE. Scopul şi obiectivele lucrării. Această cercetare a pornit de la simbioza dintre o necesitate practică și o preocupare teoretică. Scopul principal al prezentei cercetări este demonstrarea eficienței utilizării noilor tehnologii informaționale și de comunicare aplicate în didactica limbii franceze, prin formularea și realizarea coerentă și sistemică a sarcinilor didactice, care decurg din pentagonul competențelor cultivate elevului în cadrul procesului de predare-învățare-evaluare a limbii franceze.

În vederea realizării scopului formulat ne propunem identificarea și analiza unor exemple de bune practici pentru integrarea TIC, în vederea implementă rii unor activități interactive care să stimuleze învățarea unei limbi străine.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Caracterul novator al lucrării rezidă în repertorierea unor aspecte teoretice și practice care îi preocupă pe formatorii de limbi străine. Lucrarea constituie un îndemn și o reflecție asupra propriilor practici de lucru prin abordarea originală și multidimensională a noilor tehnologii informaționale. Interesul științific produs de demersul de faţă permite o mai bună înțelegere a dispozitivelor de predare, susținând mediatizarea pedagogică și pune în lumină diferitele abordări utilizate în mediatizarea de conținut FLE. Semnificaţia teoretică. Lucrarea constituie o sursă modernă şi actuală în învățământul limbilor străine din România, care să permită ameliorarea nivelului de competențe de comunicare ale elevilor.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute în urma investigaţiilor efectuate pot fi utilizate în conceperea proiectelor pedagogice, incluzând în derularea lor noi instrumente multimedia. Cercetarea poate constitui un punct de plecare pentru o viitoare cercetare, respectiv o viitoare acțiune în domeniul integrării tehnologiilor în didactica limbii franceze. Lucrarea poate determina un interes metodologic, prin sugestii privind aplicarea curriculei, în conceperea și folosirea manualelor, dar și pentru conceperea testelor pentru olimpiadele școlare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Prezenta cercetare constituie un suport practic prin includerea în structura lucrării a unui compendiu cu propuneri de activități realizabile în ora de limba franceză, construite folosindu-se noile suporturi multimedia, dar și un capitol de activități pentru îmbunătățirea competențelor orale.

Cuprins


1. SINERGIA TEHNOLOGIE ŞI EDUCAȚIE
 • 1.1. Provocări și tendințe ale începutului de secol XXI: de la învăţământul tradiţional la unul virtual
 • 1.2. Dimensiunea autonomă
 • 1.3. Triada diversitate lingvistică, educație plurilingvistică și interculturalitate
 • 1.4. Trasee principale în didactica limbilor
 • 1.5. Francofonia - ofertant de instrumente interactive pentru didactica limbii franceze
 • 1.5.1. Didactica limbii franceze - de la o abordare tradițională la una interactivă
 • 1.5.2. Obiectivele învățării limbii franceze în perspectiva curriculumului național
 • 1.5.3. Imperative noi pentru activitatea profesorului de limbă franceză
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA INTERACTIVITĂȚII ÎN BAZA TIC APLICATĂ ÎN TRIADA PREDARE - ÎNVĂȚARE – EVALUARE
 • 2.1. Digitalizarea în sistemul educativ.
 • 2.2. Produsele multimedia în didactica limbilor
 • 2.3. Abordarea pe competențe
 • 2.3.1. Dezvoltarea competențelor de comunicare orală și scrisă prin sarcina de lucru
 • 2.3.2. Comunicarea orală - dimensiune prioritară a noului curriculum
 • 2.3.3. Suportul audio-facilitator al înțelegerii orale
 • 2.3.4. Imaginea - suport de mediere, declanșator de interacțiuni
 • 2.3.5. TIC în sprijinul formării competențelor lingvistice de scriere, lexicale și gramaticale
 • 2.3.6. TIC şi oferta complexă de documente autentice
 • 2.3.7. Cultivarea competenţelor de comunicare orală prin didactizarea ludică a suporturilor audio
 • 2.4. Fațete ale evaluării utilizate în didactica FLE: metode alternativ - complementare de evaluare a elevilor, utilizate în școală
 • 2.5. Studiu de caz privind oportunitatea și eficacitatea utilizării TIC în procesul didactic
 • 2.5.1. Studiul de caz nr. 1
 • 2.5.2. Studiul de caz nr. 2
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. EFICIENȚA INTERACTIVITĂȚII MULTIDIMENSIONALE CU UTILIZARE TIC ÎN DIDACTICA LIMBII FRANCEZE: EXPERIMENT PEDAGOGIC
 • 3.1. Interactivitatea şi valorificarea tehnologiilor informaţionale în didactica limbii franceze
 • 3.2. Tratarea textului asistată de TIC - dinamică novatoare de lectură și scriere
 • 3.3. Internetul - suport de activitate pentru cele patru componente: C.O., C.E., E.O., E.E.
 • 3.4. Dispozitive multimedia în predarea - învățarea limbii franceze
 • 3.4.1. Tabla albă interactivă – dispozitiv ludic în predarea limbilor străine
 • 3.4.2. Competențele analitice și sintetice cultivate prin dispozitivul Power Point
 • 3.4.3. Suportul video/audio - dispozitiv de contextualizare a competențelor de exprimare orală
 • 3.5. Teste interactive TIC pentru cultivarea competențelor de comprehensiune şi de exprimare orală
 • 3.6. Alte unelte ,,en ligne”, exploatabile în scop didactic
 • 3.7. Experiment pedagogic de verificare a finalităților obținute în rezultatul predării-învățăriievaluării la lecțiile de limbă franceză cu utilizarea TIC
 • 3.8. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI