Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / martie /

Răspunderea penală pentru remunerații ilicite în îndeplinirea lucrărilor de deservire a populației


Autor: Gavajuc Serghei
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2016
Consultant ştiinţific: Viorel Berliba
doctor habilitat, profesor universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 martie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.56 Mb / în română

Teza

CZU 343.352(043.3)

Adobe PDF document 1.34 Mb / în română
170 pagini


Cuvinte Cheie

rechiziție, recompensă, remunerație, ilicită, deservire a populației, salariat, lucrare, serviciu, întreprindere, instituție, organizație, extorcare, extorcare directă, extorcare indirectă

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 175 titluri, 136 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 5 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Teza de doctorat a fost axată, ca conținut, pe domeniul dreptului penal /partea specială/, în limitele atenției speciale fiind inclusă incriminarea faptei de primire de către un salariat a unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor ori prestarea serviciilor, ce intră în cercul obligațiunilor de serviciu ale acestuia.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul tezei presupune abordarea justificării admiterii incriminării faptelor care aduc prejudicii domeniului complex al deservirii populației, precum și clarificarea problematicii vaste a răspunderii penale pentru primirea remunerației ilicite în vederea îndeplinirii lucrărilor legate de domeniul vizat.

Printre obiective se înscrie: identificarea, în baza practicii judiciare supuse analizei, referitoare la infracțiunea de primire a unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației, a premiselor teoretice privind eficiența protecții juridico-penale a relațiilor sociale în domeniul îndeplinirii lucrărilor și prestării serviciilor populației de către întreprinderile, instituțiile și organizațiile din sfera de deservire; investigarea științifică a obiectului juridic și material al infracțiunii prevăzute de art. 256 C.pen. al RM; evaluarea elementului material al infracțiunii în forma primirii ilicite a remunerației, prin diferențierea legăturii principiale între caracterul ilicit al remunerației și cel al primirii ilicite a acesteia; interpretarea modalității normative de comitere a infracțiunii, în particular cercetarea modului de operare a făptuitorului; cercetarea laturii subiective a infracțiunii, prin intermediul clarificărilor conceptuale asupra scopului și mobilului (motivului) infracțiunii; formularea și fundamentarea propunerile și recomandărilor orientate spre perfecționarea cadrului juridico-penal în vigoare și activitatea aplicativă în acest domeniu etc.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute și-au găsit reflectare în mai multe concluzii: domeniul de deservire a populației presupune un sector al economiei naționale, având la bază relații atât de natură publică, cât și private, și implică executarea lucrărilor și/ori prestarea serviciilor, care sunt preponderent patrimoniale; caracterul ilicit al remunerației constă în ilegalitatea modului de obținere a acesteia – extorcarea, lipsa căreia plasează fapta de primire a remunerației printre cele legale, determinând lipsa componenței de infracțiune prevăzute de art. 256 C.pen. al RM; extorcarea poate fi formulată direct ori recurgându-se la anumite mijloace în mod indirect; în cazul incriminării infracțiunii de primire a unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației urmează a se determina cu certitudine și nemijlocit o legătură între remunerația ilicită, calitatea subiectului activ și cercul atribuțiilor profesionale ale acestuia.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată a constat în conceptualizarea răspunderii penale pentru primirea unei remunerații ilicite în sfera de deservire a populației, ceea ce a contribuit la clarificarea condițiilor și limitelor acestei răspunderi juridice, în vederea perfecționării cadrului normativ și uniformizării practicii judiciare în materia sancționării faptelor de acest gen.

Semnificaţia teoretică. Lucrarea cercetează soluțiile diverse și neuniforme din practica judiciară a RM și este necesară atât pentru teoreticienii dreptului penal, cât și pentru practicieni. În acest sens, se oferă interpretări teoretico-normative și soluții de practică judiciară aferente.

Valoarea aplicativă a lucrării este importantă din mai multe perspective: necesitatea acoperirii unor elemente de investigație științifică, implicării cu acest studiu în limitele activității didactice, ajustării activității de aplicare a normativului penal la cerințele și spiritul dispozițiilor normative nu numai constante, ci și a celor variabile (de blanchetă); operării modificărilor de cadru normativ.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile şi recomandările, care formează rezultatele ştiinţifice ale investigaţiilor ştiinţifice întreprinse, şi-au găsit reflectare în 5 articole ştiinţifice publicate în reviste ştiinţifice, inclusiv participări la conferinţe ştiinţifico-practice internaţionale.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN ȘTIINȚA DREPTULUI PENAL PRIVIND RĂSPUNDEREA PENTRU REMUNERAȚIILE ILICITE ÎN DOMENIUL DE DESERVIRE A POPULAȚIEI
 • 1.1. Analiza materialelor științifice referitoare la primirea remunerațiilor ilicite în îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Analiza materialelor științifice publicate în alte state referitoare la răspunderea penală pentru remunerații ilicite în îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației, precum și implicit infracțiunile incidente faptelor care descriu acest conținut normativ
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. REMUNERAȚIILE ILICITE ÎN ÎNDEPLINIREA LUCRĂRILOR LEGATE DE DESERVIREA POPULAȚIEI: NOȚIUNE, GRAD PREJUDICIABIL ȘI JUSTIFICAREA INCRIMINĂRII
 • 2.1. Noțiuni generale privind fenomenul corupției și locul infracțiunii de primire a remunerației ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populației în cadrul acestui fenomen
 • 2.2. Noțiunea remunerației ilicite
 • 2.3. Gradul prejudiciabil al infracțiunii și premisele teoretice privind eficiența protecției juridico-penale a relațiilor sociale în sfera de deservire. Sancționare penală
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. ELEMENTELE PREEXISTENTE ALE INFRACȚIUNII DE PRIMIRE A UNEI REMUNERAȚII ILICITE PENTRU ÎNDEPLINIREA LUCRĂRILOR LEGATE DE DESERVIREA POPULAȚIEI
 • 3.1. Obiectul juridic și obiectul material al infracțiunii
 • 3.2. Subiectul activ și subiectul pasiv al infracțiunii
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

4. ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE INFRACȚIUNII DE PRIMIRE A UNEI REMUNERAȚII ILICITE PENTRU ÎNDEPLINIREA LUCRĂRILOR LEGATE DE DESERVIREA POPULAȚIEI
 • 4.1. Latura obiectivă a infracțiunii
 • 4.2. Latura subiectivă a infracțiunii
 • 4.3. Forme și modalități ale infracțiunii. Delimitare
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI.