Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Legitimitatea puterii de stat – fenomen complex şi indispensabil societăţii umane contemporane


Autor: Arseni Alexandru
Gradul:doctor habilitat în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Gheorghe Costachi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 ianuarie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.44 Mb / în română

Cuvinte Cheie

societate umană; stat; putere; putere de stat; legitimitate; suveranitate; suveranitate naţională; formă de guvernământ; regim politic; principii; separarea puterilor; legitimitatea puterii; organ de stat; aparat de stat; mecanism de stat; demnitar de stat

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 6 capitole, Concluzii generale şi recomandări, Bibliografia din 379 titluri; 274 de pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 45 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Lucrarea include un studiu complex în domeniul Dreptului constituţional, elucidând cerinţele de organizare şi funcţionare a puterii de stat în baza principiului constituţional al legitimităţii. Scopul cercetării – elaborarea reperelor conceptuale ale principiului legitimităţii puterii de stat în contextul fundamentării ştiinţifice a fenomenului complex putere de stat, din perspectiva edificării statului de drept şi democratic.

Obiectivele cercetării: definirea conceptelor: legitimitatea puterii de stat; sistem politic; suveranitate naţională; formă de guvernământ; regim politic; sistem instituţionalizat al puterii de stat, aparat de stat; fundamentarea ştiinţifică a principiului legitimităţii puterii de stat şi a funcţiei Curţii Constituţionale de asigurare a legitimităţii puterii de stat; identificarea raportului funcţional dintre contextul gnoseologic şi practic şi legitimitatea puterii de stat în procesul complex de la geneză şi finalizând cu activitatea guvernanţilor în realizarea puterii de stat; determinarea premiselor şi reperelor conceptuale ale legitimităţii organelor, instituţiilor etatice şi a principiilor şi calităţilor guvernanţilor, ca parte integrantă a procesului complex de realizare a puterii de stat, fundamentarea ştiinţifică a fenomenului complex putere de stat ca parte integrantă a ştiinţei dreptului constituţional; elaborarea în baza reperelor conceptuale a tematicii legitimităţii puterii de stat în cadrul ştiinţei dreptului constituţional; validarea teoretică şi recomandarea practică a soluţiilor privind asigurarea legitimităţii puterii de stat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Este exprimată prin formularea şi argumentarea unui nou principiu al regimului politic – principiul legitimităţii puterii de stat – condiţie imanentă a statului de drept şi democratic. Acest principiu, alături de principiul separaţiei puterilor în stat, va permite delimitarea clară a regimurilor politice democratice de cele nedemocratice. În acelaşi timp, principiul legitimităţii determină soluţionarea problemei ştiinţifice, aplicative, de importanţă majoră: 1) pentru Şeful statului – obligativitatea de a-şi declina calitatea de membru de partid, precum şi de a exercita o nouă funcţie, funcţia de mediere, 2) pentru Curtea Constituţională – de a asigura legitimitatea puterii de stat şi a organelor etatice antrenate în procesul de realizare a puterii de stat.

Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute: etapizarea evoluției fenomenului legitimității; identificarea proprietăților și elementelor sistemului politic – mediu ambiant al puterii de stat; fundamentarea științifică a principiului legitimității de stat și, ca consecință praxiologică, a unei noi funcții a Curții Constituționale de asigurare a legitimității puterii de stat; conceptualizarea sistemului instituțional al puterii de stat și determinarea unei noi direcții de cercetare – legitimitatea puterii de stat parte integrantă a științei Dreptului Constituțional și domeniu de activitate a Curții Constituționale.

Semnificaţia teoretică. Realizarea studiului teoretic contribuie la soluţionarea unei probleme majore pentru ştiinţă, în general, şi pentru Dreptul constituţional ca ramură ştiinţifică.

Anume legitimitatea puterii de stat identifică un impuls interacţional de echilibru şi colaborare a ramurilor puterii în stat în condiţiile unui regim politic contemporan democratic. Domnia legii are la bază legitimitatea însăşi a Constituţiei, iar aceste precondiţii de calitate pot fi realizate numai în condiţiile aplicării şi respectării principiului legitimităţii puterii de stat şi a organelor etatice antrenate direct în procesul complex de instaurare, menţinere şi exercitare a puterii de stat.

Valoarea aplicativă a lucrării. Drept rezultat, a fost înaintat un ansamblu de propuneri de natură teoreticopractică, a căror implementare poate influenţa în mod decisiv existenţa, menţinerea şi chiar vitalitatea legitimităţii puterii de stat, precum şi afirmarea unui regim politc contemporan democrat – fenomene justificate inclusiv graţie modificărilor legislative ce caracterizează procesul de formare a statului de drept şi democratic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării urmează a fi utilizate la elaborarea cursurilor universitare de licenţiat în drept şi de masterat, precum şi la perfecţionarea suportului normativ-juridic din domeniul Dreptului constituţional.