Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Învăţământul profesional tehnic şi modalităţi de ajustare la rigorile pieţei muncii


Autor: Midari Veronica
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Aurelia Tomşa
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 aprilie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Teza

CZU 331.5:377.1(478)(043)

Adobe PDF document 8.36 Mb / în română
189 pagini


Cuvinte Cheie

capital uman, piața muncii, dezechilibre pe pieța muncii, forța de muncă, educaţie şi formare profesională, învăţământ profesional tehnic, ofertă educațională, standarde ocupaţionale, calificări profesionale, Cadrul Naţional al Calificărilor, Cadrul European al calificărilor, Comitete Sectoriale, satisfacție a angajatorilor, randament al investițiilor în educație, eficiența sistemului educațional

Adnotare

Structura lucrării: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 251 titluri, 23 anexe, 125 pagini text de bază ilustrat cu 24 tabele, 40 figuri. Rezultatele cercetării sunt publicate în 10 lucrări.

Domeniul de studiu: Teorie economică și politici economice.

Scopul cercetării efectuate: Analiza modelelor și factorilor care determină eficiența sistemului de formare profesională în cadrul învățământului profesional tehnic cu identificarea modelului cel mai eficient, în condițiile căruia oferta forței de muncă contribuie la echilibrarea pieței muncii și creșterea economică sustenabilă.

Obiectivele de cercetare se axează pe: (1) sistematizarea abordărilor teoretice cu privire la impactului educației profesionale asupra economiei; (2) identificarea efectelor de transmisie a educației asupra indicatorilor economici de rezultate; (3) analiza dezechilibrelor în Republica Moldova privind oferta educațională a sistemului de învățământ profesional tehnic și estimarea efectelor economice; (4) identificarea cauzelor dezechilibrelor dinte oferta educațională a sistemului de sistemului de învățământ profesional tehnic și cerințele pieței muncii; (5) identificarea experienței mondiale privind modelele de organizare și funcționare a sistemului de învățământ profesional tehnic și analiza posibilităților de adaptare a acestora la realitățile economiei Republicii Moldova; (6) estimarea randamentului investițiilor în diferite modele de organizare a sistemului de învățământ profesional tehnic și identificarea modelului avantajos pentru condițiile Republicii Moldova.

Novația științifică constă în determinarea modelului optimal de organizare și funcționare a sistemului de învăţământ profesional tehnic în condițiile pieței muncii Republicii Moldova, care asigură eficientizarea procesului de pregătire profesională a forţei de muncă, obținând un randament înalt al investiției în acest domeniu.

Problema ştiinţifică importantă, soluţionată în domeniul cercetat este dezechilibrul dintre oferta educațională a învățământului profesional tehnic și cererea de pe piața forței de muncă. Ca consecință a acestui dezechilibru se înregistrează un randament redus al investițiilor în sistemul de formare profesională. În cadrul cercetării a fost fundamentat din punct de vedere științific modelul cel mai eficient de organizare a învățământului profesional tehnic, care va avea ca rezultat un nou echilibru al pieței forței de muncă în condițiile realității economice ale Republicii Moldova.

Semnificaţia teoretică a tezei constă în argumentarea și cuantificarea eforturilor, riscurilor și beneficiilor modelelor de organizare și funcționare a sistemului de învățământ profesional în formarea forței de muncă conform cerințelor pieței muncii. A fost fundamentat științific modelului de organizare a învățământului profesional tehnic, prin care se asigură un randament înalt al investiției în educație în condițiile economiei Republicii Moldova.

Valoarea aplicativă a tezei: Ca rezultat al cercetării, au fost oferite recomandări practice care au fost incorporate în Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional tehnic pentru anii 2013-2020, Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național Coordonator pentru Învățământul Profesional, Regulamentul de organizare și funcționare a Centrelor de Excelență (confirmat prin Certificatul de implementare al Ministerului Educației).

Cuprins


1. IMPACTUL EDUCAȚIEI ASUPRA PIEȚEI MUNCII ÎN SISTEMUL ECONOMIC: ABORDĂRI TEORETICE ȘI METODOLOGICE
 • 1.1. Educația și mecanismele de transmisie a finalităților ei asupra rezultatelor activității economice
 • 1.2. Sistemul educațional ca sector al economiei în societatea bazată pe cunoaștere
 • 1.3. Cadrul conceptual al conexiunii învățământului profesional tehnic și a pieței muncii
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL TEHNIC DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI GRADUL EI DE CORESPUNDERE RIGORILOR PIEȚEI MUNCII
 • 2.1. Dimensionări ale ofertei educaționale a învățământului profesional tehnic
 • 2.2. Efectele economice ale ofertei educaţionale din învăţământul profesional tehnic
 • 2.3. Cauzele dezechilibrului dintre oferta educațională a învăţământului profesional tehnic și cererea pe piața forței de muncă
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. OPTIMIZAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL TEHNIC ÎN VEDEREA AJUSTĂRII LA RIGORILE PIEŢEI MUNCII
 • 3.1. Adaptarea practicii internaționale de organizare a învățământului profesional tehnic la rigorile pieţei muncii autohtone
 • 3.1.1. Apropierea formării profesionale de mediul economic – modelul învățământului dual
 • 3.1.2. Apropierea mediului economic de formarea profesională – modelul întreprinderii din cadrul instituției de învățământ profesional tehnic
 • 3.1.3. Instituționalizarea mecanismelor de interacţiune dintre mediul educaţional şi mediul economic – model de abordare complexă
 • 3.1.4. Excluderea învățământului secundar profesional din sistemul de ÎPT – modelul bazat pe cererea de forță de munca pentru domeniile muncitorești
 • 3.2. Analiza comparativă a modelelor de eficientizare a sistemului de învăţământ profesional tehnic și recomandarea soluției optimale pentru Republica Moldova
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI