Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Jurnalismul social din Republica Moldova: proces de creație, cadru relațional și produse mediatice.


Autor: Stepanov Georgeta
Gradul:doctor habilitat în filologie
Specialitatea: 10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
Anul:2016
Consultant ştiinţific: Ludmila Malcoci
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 aprilie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.62 Mb / în română

Teza

CZU [070:659](478)(043.3)

Adobe PDF document 4.31 Mb / în română
335 pagini


Cuvinte Cheie

jurnalism social, domeniu social, problemă socială, produs mediatic, proces mediatic, practică operațională, gen jurnalistic, comportament profesional, standard deontologic

Adnotare

Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 348 de titluri, 245 de pagini text de bază, 5 tabele, 1 figură și 6 anexe. Rezultatele obținute se regăsesc în peste 60 de lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Științe ale comunicării.

Scopul lucrării: conceptualizarea jurnalismului social ca fenomen mediatic cu identitate distinctă, determinarea specificului jurnalismului social din RM, elucidarea și analiza strategiilor de abordare, a practicilor operaționale și a modelelor de comportament profesional.

Obiectivele lucrării: dezvăluirea esenţei jurnalismului social ca fenomen mediatic cu identitate distinctă; identificarea strategiilor și tehnicilor utilizate; evaluarea produsului jurnalismului social; studierea tipurilor de activitate mediatică și a comportamentelor profesionale.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică constă în elucidarea complexă a fenomenului jurnalism social și a evoluției acestuia pe tot segmentul diacronic propus. Originalitatea rezidă în cercetările realizate de autor, rezultatele cărora au permis conturarea specificului procesului de creație, al cadrului relațional și al produselor mediatice puse în circuit prin intermediul jurnalismului social.

Rezultatele principial noi pentru știință și practică obținute rezidă în: elucidarea integrală a specificității jurnalismului social; modelizarea procesului de creație și a circuitului informațional; elucidarea evoluției jurnalismului social autohton ca proces și ca produs.

Semnificația teoretică a tezei rezidă în conceptualizarea fenomenului de jurnalism social și în prezentarea unui cadru teoretico-metodologic al acestuia în contextul pluridisciplinarităţii, care vine să puncteze deschiderea spre un nou domeniu de cercetare în ştiinţele comunicării.

Valoarea aplicativă a lucrării: implementarea recomandărilor propuse poate eficientiza jurnalismul social din Republica Moldova, iar rezultatele studiului pot servi drept bază metodologică pentru elaborarea politicilor editoriale ale instituțiilor mediatice.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele științifice au fost implementate prin: publicarea unei monografii, a peste 60 de articole şi studii; utilizarea lor sub formă de suport didactic la cursurile universitare; contribuții la conferințe naționale și internaționale, la elaborarea Codului deontologic al jurnalistului din RM, la realizarea expertizelor proiectelor mediatice.

Cuprins


1. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE JURNALISMULUI SOCIAL
 • 1. 1. Dimensiunea socială a comunicării mediatice: discurs istoriografic
 • 1. 2. Jurnalismul social ca obiect de cercetare în studiile naționale și internaționale
 • 1. 3. Metodologia cercetării jurnalismului social
 • 1. 4. Concluzii la capitolul 1

2. CONCEPTUALIZAREA FENOMENULUI DE JURNALISM SOCIAL
 • 2. 1. Jurnalismul social: abordări teoretico-conceptuale
 • 2. 2. Interacțiunea jurnalism social – domeniu social: aspecte definitorii
 • 2. 3. Problemele sociale ca subiecte prioritare ale acoperirii mediatice în jurnalismul social
 • 2. 4. Concluzii la capitolul 2

3. JURNALISMUL SOCIAL CA PROCES MEDIATIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3. 1. Apariția și dezvoltarea jurnalismului social în Republica Moldova
 • 3. 2. Procesul de creație și fluxul informațional în jurnalismul social autohton
 • 3. 3. Concluzii la capitolul 3

4. CADRUL RELAŢIONAL ŞI ACȚIONAL ÎN JURNALISMUL SOCIAL AUTOHTON
 • 4. 1. Cadrul relaţional și comportamentul profesional al jurnaliştilor în procesul de colectare a informațiilor
 • 4. 2. Procedee de mediatizare și practici operaționale în jurnalismul social
 • 4. 3. Concluzii la capitolul 4

5. PRODUSE ALE JURNALISMULUI SOCIAL DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 5. 1. Forme de expresie a produselor jurnalistice pe domeniul social
 • 5. 2. Standarde deontologice în jurnalismul social
 • 5. 3. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI.