Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / mai /

Vinovăţia penală: concept şi caracterizare


Autor: Georgian Dan
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Alexandru Mariţ
doctor, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 mai 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Teza

CZU 343.2.7.043.3

Adobe PDF document 1.34 Mb / în română
175 pagini


Cuvinte Cheie

latură subiectivă, dimensiune subiectivă, vinovăţie, proces psihic, intenţie, imprudenţă, praeterintenţie, eroare, premeditare, motiv, scop

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia compusă din 259 titluri, 139 pagini text de bază. Rezultatele sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea aparţine domeniului drept penal general, instituţia vinovăţiei penale ocupând locul central în această abordare.

Scopul tezeiconstă în cercetarea vinovăţiei penale, prin identificarea locului acesteia în cadrul dimensiunii subiective de ansamblu a infracţiunii sau a laturii subiective a infracţiunii și analiza tuturor proceselor psihice caracteristice infracţiunii.

Obiectivele lucrării: efectuarea unei sinteze asupra problemelor teoretice şi ale celor practice legate de procesele subiective sau psihice ale persoanei infractorului la comiterea infracţiunii; elucidarea concepţiilor şi şcolilor care au predominat în anumite timpuri referitor la vinovăția penală; investigarea importanţei dimensiunii subiective; cercetarea diferitor concepţii contemporane sau încă actuale referitoare la vinovăţia penală; identificarea unor dimensiuni ale vinovăţiei penale – în calitate de trăsătură de bază a infracţiunii şi element al laturii subiective a infracţiunii, delimitarea de rigoare şi interpretarea aferentă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică ar putea fi apreciate printr-o abordare nouă a conceptului de vinovăție penală în raport cu legislaţia în vigoare a României şi, respectiv, încercarea de a realiza o cercetare sistematico-teoretică asupra dimensiunii subiective a infracţiunii, în ansamblu. Aspectul creativ-novator reiese din formularea unor propuneri asupra unor inspiraţii din legislaţiile cu formule sau expresii juridice mai reuşite. Şi aceasta fie atunci când sunt interpretate pe larg şi complex sau multiaspectual unele definiţii sau expresii, fie atunci când se renunţă la asemenea formulări şi se lasă acest tratament în seama doctrinei. Printre principalele rezultate științifice care indică la noutatea științifică a studiului realizat se înscrie: este necesară adoptarea teoriei normative; concepţia psihologică a vinovăţiei şi-a demonstrat limitele în fundamentarea şi explicarea proceselelor psihice în raport cu cunoaşterea sau conştientizarea ilicitului penal la comiterea infracţiunii; pentru existenţa vinovăţiei este necesară atât intenţia sau culpa alături de cele trei condiţii esenţiale pe care le impune teoria normativă: responsabilitatea, cunoaşterea antijuridicităţii faptei şi exigibilitatea unei conduite conforme normei juridice etc.

Problema ştiinţifică importantă soluționată prin intermediul tezei de doctorat elaborate constă în fundamentarea unei concepţii clare asupra vinovăţiei penale, fapt care determină identificarea acesteia în cadrul dimensiunii subiective de ansamblu a infracțiuniii, iar prin acestea și dezvoltarea sistemului de reglementare a vinovăției – ca semn al infracțiunii și element al conținutului infracțiunii, oferindu-se posibilitatea unei eficiente aplicări a cadrului normativ în materie de răspundere penală pentru infracțiunile săvârșite și în limitele vinovăției admise.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Cercetarea se integrează generalităţii şi principialităţii reglementării juridice în materia investigată, realizând o îmbinare a teoriei şi practicii dreptului, pentru ca, în final, să se contribuie atât la clarificarea unor opţiuni, puncte de vedere doctrinare, discutabile, la înlăturarea soluțiilor jurisprundenţiale eronate a unor probleme de drept, la realizarea unor practici judiciare unitare în materie, precum şi la perfecţionarea reglementărilor normative considerate necorespunzătoare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concepţiile şi concluziile de bază ale tezei au fost expuse prin conţinutul mai multor lucrări ştiinţifice, constituind, în acelaşii timp, subiectul unor referate prezentate la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum şi la şedinţele catedrei Drept Public a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova în anii 2008-2012.

Cuprins


1. ANALIZA MATERIALELOR ŞTIINŢIFICE REFERITOARE LA VINOVĂŢIA PENALĂ
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice referitoare la vinovăția penală publicate în România şi Republica Moldova
 • 1.2. Cercetarea vinovăției penale prin intermediul studiilor desfășurate în alte state
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. REGLEMENTĂRI ASUPRA VINOVĂȚIEI: INTERPRETĂRI ISTORICE ȘI SISTEMATICE
 • 2.1. Vinovăţia penală în antichitate
 • 2.2. Vinovăţia penală în epoca medievală
 • 2.3. Vinovăţia penală în epoca modernă
 • 2.4. Vinovăţia în legislațiile penale contemporane
 • 2.4.1. Vinovăţia în legislațiile penale contemporane
 • 2.4.2. Conceptul vinovăţiei în diferite sisteme de drept și în doctrina românească
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. CONCEPTUL, NATURA ŞI ESENŢA VINOVĂŢIEI PENALE
 • 3.1. Conceptul vinovăției penale
 • 3.1.1. Teorii cu privire la natura și esența vinovăției penale
 • 3.1.2. Noțiunea vinovăției penale
 • 3.2. Structura vinovăției penale
 • 3.2.1. Procese psihice intellective
 • 3.2.2. Procese psihice volitive
 • 3.2.3. Procese psihice afective (emotive)
 • 3.3. Vinovăţia în cadrul conceptului de infracţiune şi a normei de incriminare
 • 3.3.1. Vinovăţia penală – trăsătură esenţială a infracţiunii.
 • 3.3.2. Vinovăţia penală - temei subiectiv al incriminării şi al răspunderii penale
 • 3.4. Vinovăţia în cadrul conceptului de conţinut al infracţiunii
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI