Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Modele psihopedagogice de pregătire pentru şcoală a copiilor cu cecitate


Autor: Frunze Olesea
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.03 - Pedagogie specială
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Emilia Laposin
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.39 Mb / în română

Teza

CZU 37.015.3(043.2)

Adobe PDF document 3.19 Mb / în română
248 pagini


Cuvinte Cheie

cecitate, orb, deficienţă de vedere, pregătire pentru şcoală, domeniul intelectual, domeniul relaţional-social, domeniul psihomotric, domeniul pedagogic, model psihopedagogic

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea cuprinde adnotări în limbile română, rusă și engleză, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 231 de titluri, 18 anexe; are 134 de pagini, 38 de figuri şi 26 de tabele. Rezultatele cercetării au fost publicate în 19 articole.

Domeniul de studiu: Pedagogie specială.

Scopul lucrării constă în stabilirea particularităţilor pregătirii pentru şcoală a copiilor cu cecitate şi elaborarea unui program complex corecţional-dezvoltativ, întemeiat experimental pe modelele psihopedagogice ce urmăresc formarea abilităţilor necesare instruirii şcolare.

Obiectivele cercetării: analiza abordărilor teoretice ale conceptului de „pregătire pentru şcoală a copiilor cu cecitate;‖stabilirea conţinutului şi a domeniilor de referinţă privind pregătirea copiilor orbi pentru activitatea şcolară; elaborarea şi implementarea programului de cercetare a particularităților de pregătire pentru învăţarea în şcoală a copiilor cu cecitate; fundamentarea teoretică, elaborarea şi implementarea unui program complex corecţional-dezvoltativ, bazat pe modele psihopedagogice de eficientizare a procesului de pregătire pentru şcoală a copiilor cu cecitate; argumentarea eficienței programului de intervenție psihopedagogică și propunerea unor recomandări cu privire la pregătirea copiilor cu cecitate pentru debutul şcolar.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute ale acestui studiu derivă atât din rezultatele prezentate, cât şi din implicaţiile aplicative şi cele pentru cercetările viitoare ale pregătirii şcolare a copiilor cu deficienţe senzoriale severe. Într-o nouă abordare a fost diagnosticat nivelul de pregătire pentru şcoală al preşcolarilor cu cecitate prin diferite tehnici şi metodici adaptate de noi; au fost determinate domeniile de pregătire pentru şcoală a copiilor cu cecitate, în condiţiile restructurării sistemului de învăţământ special din republică (implementarea învăţământului integrat) – domeniul intelectual, domeniul psihomotric, domeniul relaţional-social şi domeniul pedagogic; au fost constituite şi propuse spre implementare modele psihopedagogice de optimizare a pregătirii şcolare a copiilor cu cecitate, axate pe învăţarea perceptiv mediată.

Problema științifică importantă soluționată constă în determinarea particularităţilor teoretico-ştiinţifice şi aplicative ale pregătirii pentru școală a copiilor cu cecitate, fapt ce a permis elaborarea programului formativ complex, axat pe învăţarea perceptiv mediată, format din modele psihopedagogice de eficientizare a procesului dat, având drept efect creșterea nivelului de pregătire pentru debutul școlar pe domeniile: intelectual, psihomotric, relaţional-social şi pedagogic ale acestora.

Semnificaţia teoretică a lucrării este justificată de completarea concepției cu privire la tabloul abordărilor conceptuale ce vizează pregătirea pentru şcoală a copiilor cu cecitate; identificarea şi formularea caracteristicilor ştiinţifice noi cu referire la esenţa pregătirii pentru şcoală a copiilor cu cecitate;stabilirea relațiilor între consecințele secundare ale cecității și domeniile pregătirii pentru școală la copii cu cecitate.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în descrierea particularităților pregătirii pentru școală a copiilor cu cecitate; fundamentarea teoretică și praxiologică a modelelor psihopedagogice axate pe învățarea perceptiv mediată; elaborarea programului formativ argumentat şi experimental verificat de sporire a nivelului de pregătire pentru şcoală al copiilor orbi şi al celor cu tulburări severe de vedere, care poate fi utilizat în activitatea practică a psihopedagogilor din instituţii preşcolare speciale, din centre de recuperare şi de părinţii ce educă copii cu cecitate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Studiul prezent aduce informaţii esenţiale pentru cercetările ştiinţifice în domeniul tiflopedagogiei (prin semnificaţiile relaţionate cu practicile educaţionale), poate fi utilizat în procesul de formare iniţiala şi continuă a psihopedagogilor, a educatorilor, a părinților şi a altor factori preocupaţi de dezvoltarea preşcolarului cu cecitate, rezultatele pot fi incluse în diferite traininguri, cursuri sau alte resurse educaţionale.Modelele psihopedagogice propuse pot sta la baza organizării şi optimizării procesului de pregătire a preşcolarilor orbi pentru activitatea de învăţare, ţinându-se cont de particularităţile individuale ale copiilor şi de tipul instituţiei de învăţământ: speciale sau generale, cu practici incluzive.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND PREGĂTIREA PENTRU ŞCOALĂ A COPIILOR CU CECITATE
 • 1.1. Repere științifice privind deficiența severă de vedere
 • 1.2. Particularităţile psihopedagogice ale dezvoltării preşcolarului cu cecitate
 • 1.3. Dimensiuni conceptuale asupra pregătirii copilului pentru şcoală
 • 1.4. Problemele debutului şcolar la preșcolarii cu cecitate
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A PARTICULARITĂȚILOR PREGĂTIRII PENTRU ȘCOALĂ A COPIILOR CU CECITATE
 • 2.1. Designul cercetării experimentale
 • 2.1.1 Instrumentarul metodologic
 • 2.2. Evaluarea domeniului intelectual a pregătirii pentru şcoală
 • 2.3. Evaluarea domeniului relaţional-social a pregătirii pentru şcoală
 • 2.4. Evaluarea domeniu pedagogic/ special a pregătirii pentru şcoală
 • 2.5. Evaluarea domeniul psihomotric a pregătirii pentru şcoală
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. INTERVENŢIA FORMATIVĂ PRIVIND FACILITAREA PREGĂTIRII COPIILOR CU CECITATE PENTRU DEBUTUL ȘCOLAR
 • 3.1. Scopul, obiectivele şi conţinutul experimentului formativ
 • 3.2. Programul formativ de pregătire pentru şcoală
 • 3.3. Evaluarea eficienței programului formativ realizat
 • 3.4. Concluzii capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI