Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Dezvoltarea activității de consultanță și outsourcing internațional în Republica Moldova


Autor: Zubco Roman
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Natalia Lobanov
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.03 Mb / în română

Teza

CZU 339.9:005.942(478)(043)

Adobe PDF document 2.74 Mb / în română
175 pagini


Cuvinte Cheie

activitate de consultanță, outsourcing, externalizare, globalizare economică, competitivitate, relații economice internaționale, economia cunoașter ii, engineering, mediu de afaceri, strategie de dezvoltare, fluxuri comerciale și financiare, subcontractare, avantaje concurențiale.

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie cu 200 titluri, 11 anexe, 19 figuri, 13 tabele, 136 de pagini de text de bază. Rezultatele obținute au fost publicate în 9 articole științifice.

Domeniul de cercetare îl constituie aspectele teoretice și practice ale activității de consultanță și outsourcing internațional în condițiile globalizării economice.

Scopul tezei: identificarea factorilor și a modalităților de dezvoltare a activității de consultanță și outsourcing internațional ca instrumente de formare a avantajelor concurențiale, la nivel național și internațional, în condițiile globalizării economice.

Obiectivele cercetării: determinarea factorilor de influență și tendințelor ce se manifestă pe piața internațională a serviciilor de consultanță; analiza destinațiilor și tendințelor outsourcingului internațional în contextul crizei din anii 2008-2009 și în condițiile actuale; realizarea unui studiu în vederea evaluării situației pe piața autohtonă a serviciilor de consultanță, avantajelor și limitelor pieței respective; identificarea căilor de valorificare a oportunităților outsourcingului internațional în Republica Moldova ca domeniu specific de activitate a consultingului.

Noutatea științifică a tezei rezidă în următoarele elemente: dezvoltarea aspectelor teoretice privind activitatea de consultanță și outsourcing internațional prin concretizarea conceptelor și sistematizarea particularităților acestora; identificarea activității de consultanță și outsourcing ca instrumente de formare a avantajelor concurențiale în condițiile globalizării economice; efectuarea diagnozei pieței serviciilor de consultanță din Republica Moldova și evaluarea tendințelor care se manifestă pe această piață, prin prisma cererii și ofertei; determinarea factorilor ce contribuie la dezvoltarea activității de consultanță și outsourcing în Republica Moldova, dar și a constrângerilor existente în domeniile respective.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Cercetările efectuate constituie o contribuție la dezvoltarea fundamentelor teoretice a activității de consultanță și outsourcing internațional. Rezultatele cercetării au un caracter aplicativ pentru specialiștii care activează în sfera serviciilor de consultanță, preocupați de creșterea competitivității și o interacțiune eficientă cu clienții, extinderea activității și valorificarea rezervelor existente. De asemenea, valoarea practică este determinată de posibilitatea implementării recomandărilor care vizează oportunitățile outsourcingului în Republica Moldova, corelate cu tendințele și practicile internaționale.

Problema științifică soluționată constă în determinarea căilor de dezvoltare a pieței de consultanță în Republica Moldova prin identificarea direcțiilor de sporire a avantajelor concuren țiale și creșterea eficienței în activitatea de consultanță , inclusiv prin aplicarea outsourcingului businessproceselor, în scopul corelării cu practicile internaționale și valorificării oportunităților existente în condițiile globalizării economice.

Implementarea rezultatelor științifice este confirmată prin certificate de implementare, eliberate de B.C. "Mobiasbanca - Groupe Société Générale" S.A., Î.C.S. "Raiffeisen Leasing" S.R.L. și Î.C.S. "INFODEBIT" S.R.L. parte a grupului internațional "Julianus INKASSO".

Cuprins


1. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONSULTANȚĂ ȘI OUTSOURCING INTERNAȚIONAL
 • 1.1. Delimitări conceptuale privind activitatea de consultanță
 • 1.2. Abordări teoretice privind outsourcingul internațional
 • 1.3. Activitatea de consultanță și outsourcing ca procedeu de dezvoltare a capitalului intelectual al întreprinderii
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1
2. EXTINDEREA ACTIVITĂȚII DE CONSULTANȚĂ ȘI OUTSOURCING LA NIVEL INTERNAȚIONAL
 • 2.1. Factorii de influență și evoluția pieței internaționale de consultanță în contextul globalizării economice
 • 2.2. Principalele destinații de outsourcing în condițiile internaționalizării business-proceselor
 • 2.3. Evoluția pieței de outsourcing în perioada crizei 2008-2009 și post-criză 2010-2014
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

 • 3. EVOLUȚIA ȘI OPORTUNITĂȚILE DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂȚII DE CONSULTANȚĂ ȘI OUTSOURCING INTERNAȚIONAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA
  • 3.1. Analiza pieței serviciilor de consulting din Republica Moldova
  • 3.2. Outsourcingul IT ca domeniu specific de activitate a consultingului internațional din Republica Moldova
  • 3.3. Outsourcingul business-proceselor în cadrul activității de consulting și formarea avantajelor concurențiale în firmele de consultanță
  • 3.4. Concluzii la capitolul 3

  CОNCLUZII GENERALE ȘI RECОMANDĂRI