Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / iunie /

Fundamentele evaluării performanței bugetare la nivelul administrației publice centrale


Autor: Hîncu Vasile
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2016
Consultant ştiinţific: Maria Ciubotaru
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 iunie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.28 Mb / în română

Teza

CZU 336.14 :354(478)(043)

Adobe PDF document 5.95 Mb / în română
143 pagini


Cuvinte Cheie

managementul finanțelor publice, cadrul bugetar pe termen mediu, cheltuieli publice, bugetarea bazată pe performanță, performanța bugetară, indicatori de performanță.

Adnotare

Teza de doctor a fost elaborată în cadrul Catedrei „Finanțe și Asigurări”, ASEM și include introducerea, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 238 titluri, 20 anexe, 143 pagini de text de bază, 8 tabele, 4 boxe, 51 de figuri și 13 formule. Cercetările sunt reflectate în 15 publicații științifice.

Domeniul de studiu al tezei îl reprezintă finanțele publice.

Scopul lucrării constă în dezvoltarea fundamentelor teoretice și metodologice de evaluare a performanței bugetare la nivelul administrației publice centrale din perspectiva conformării managementului finanțelor publice din R.M. la principiile europene în domeniu.

Obiectivele tezei: investigarea fundamentelor teoretico-metodologice ale performanței bugetare și identificarea situației în domeniu; cercetarea conexiunii dintre politicile publice, planificarea strategică și bugetare la nivelul APC; realizarea studiului comparativ al practicilor internaționale în domeniul BBP în vederea identificării instrumentelor ce pot fi aplicate în R.M.; dezvoltarea aspectelor metodologice privind evaluarea performanței bugetare din perspectiva conformării MFP în R.M. la principiile europene în domeniu; măsurarea și analiza performanței bugetare sistemice și elaborarea unor recomandări ce pot contribui la eliminarea discrepanțelor identificate; evaluarea interdependenței dintre cheltuielile publice și produsul intern brut în R.M.

Noutatea și originalitatea științifică constă în: precizarea și aprofundarea conceptului de performanță bugetară prin abordarea sistemică și multidimensională a performanței; identificarea elementelor care caracterizează conexiunea dintre politici publice, CBTM și bugetare; dezvoltarea metodologiei de evaluare a performanței bugetare sistemice la nivelul APC din R.M. în conformitate cu principiile europene în domeniul MFP; identificarea sistemului de indicatori de performanță pentru aprecierea situației privind MFP din R.M., folosind Tabelul de bord; elaborarea mecanismului de evaluare a gradului de conformare a MFP din R.M. la principiile europene; elaborarea modelului econometric de evaluare a interdependenței dintre cheltuielile publice și PIB în R.M.

Problema științifică importantă soluționată constă în fundamentarea performanței bugetare prin dezvoltarea mecanismului de evaluare a performanței bugetare sistemice la nivelul APC, bazat pe aplicarea unui sistem de indicatori financiari și non-financiari, în vederea asigurării conformării MFP din Republica Moldova la principiile europene în domeniu.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a tezei constau în: dezvoltarea conceptului privind performanța bugetară, a mecanismului de evaluare a performanței bugetare sistemice, inclusiv a sistemului de indicatori la nivelul APC; identificarea conexiunii dintre politicile publice, planificarea strategică și bugetare, și a instrumentelor de asigurare a performanței bugetare; aprecierea situației în domeniul MFP din R.M. din perspectiva conformării la principiile europene; evaluarea interdependenței dintre cheltuielile publice și PIB în R.M.

Implementarea rezultatelor științifice. Cele mai importante rezultate ale cercetării au fost acceptate spre implementare în Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, Direcția Generală Finanțe a Primăriei mun. Chișinău și în activitatea didactică din cadrul ASEM, fiind confirmate prin acte de implementare.