Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Problemele reengineeringului business – proceselor în crearea unui sistem managerial eficient la înreprindere


Autor: Irina Dorogaia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Ludmila Bilaş
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 aprilie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.15 Mb / în română

Teza

CZU 658.1.012.4.011.8(478)(043)

Adobe PDF document 0.82 Mb / în română
177 pagini


Cuvinte Cheie

reengineering, reengineeringul businessului, reengineeringul business–proceselor, business–proces, restructurare, reorganizare, reformare, reconstruire, privatizare, formarea echipei, profilul echipei eficiente, liderism, lider, stilul liderismului, outsourcing, benchmarking, exact – la timp, calitate, lanţul valorii, sistem informaţional corporativ, tehnologie informaţională, proiect, echipa de proiect

Adnotare

Prezenta teză este consacrată elaborării aspectelor conceptuale ale reengineeringului business-proceselor în contextul teoriilor contemporane ale transformărilor organizaţionale, determinării principalelor probleme ale reengineeringului, cu care se confruntă întreprinderile economiei naţionale în etapa actuală a dezvoltării sale, căutării şi găsirii metodelor şi modelelor de soluţionare a problemelor relevate, precum şi argumentării utilizării acestor metode şi modele în condiţiile intensificării luptei concurenţiale, dinamismului schimbărilor şi a globalizării economiei.

În lucrare, sunt explicate esenţa şi particularităţile reengineeringului business-proceselor, ca abordare (concepţie) eficientă, care permite reproiectarea business-proceselor fundamentale ale întreprinderii şi, prin aceasta, făcând să sporească de câteva ori rezultatele activităţii ei, precum şi să fie satisfăcută principala cerinţă a reengineeringului şi concepţiilor actuale de management şi marketing – atragerea clientului prin unicitatea mărfii sau serviciului oferit.

În lucrare, sunt prezentate cercetări, care au dezvăluit principalele probleme ale întreprinderilor ţării din etapa actuală de dezvoltare, precum şi problemele programului realizat anterior de restructurare a întreprinderilor moldoveneşti, ce nu s-a soldat cu o îmbunătăţire esenţială a activităţii lor. Sunt argumentate concluziile privind oportunitatea creării, în cadrul întreprinderilor supuse reorganizărilor, a unor echipe de proiect (ce ar echilibra în mod logic principalele roluri de grup) conduse de un lider. De asemenea, sunt analizate particularităţile utilizării diferitelor metode şi modele de management în contextul transformărilor de reengineering. O mare importanţă s-a acordat tehnologiilor informaţionale, ce stau la baza implementării reengineeringului, precum şi proceselor inovaţionale şi investiţionale, care reprezintă elementul principal al atractivităţii climatului din R. Moldova.

Abordarea integrală a metodelor şi modelelor de management în procesul de reengineering, propusă în prezenta teză, poate fi aplicată faţă de întreprinderile din diverse sfere de activitate şi de diferite mărimi.

Recomandările autorului tezei privind soluţionarea problemelor analizate în prezenta lucrare pot fi folosite la elaborarea unor manuale, programe, culegeri de texte, precum şi în cadrul seminarelor şi treningurilor cu tema cercetată în sistem de consulting.

Cuprins


CAPITOLUL I. Aspecte conceptuale ale reengineeringului în crearea sistemului managerial eficient
  • 1.1. Aparatul de noţiuni al reengineeringului business – proceselor
  • 1.2. Modelul de reengineering în condiţii de turbulenţă
  • 1.3. Premisele apariţiei reengineeringului şi evoluţia perspectivelor sale în Republica Moldova

CAPITOLUL II. Probleme ale reengineeringului business-proceselor din întreprinderile Republicii Moldova. cercetări analitice
  • 2.1. Metodologia cercetării, programul şi instrumentariul
  • 2.2. Analiza problemelor – cheie ale reengineeringului şi factorii transformării reuşite

CAPITOLUL III. Perspectivele dezvoltării reengineeringului în sistemul de transformări organizaţionale
  • 3.1. Abordarea integrată a utilizării modelelor şi metodelor de management pentru proiectul de reengineering
  • 3.2. Principalii factori de reengineering utilizaţi în crearea unui sistem managerial eficient în întreprinderile Republicii Moldova