Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecţionarea mecanismului financiar în întreprinderile din sistemul cooperaţiei de consum din Republica Moldova


Autor: Sanduţa Tatiana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Victoria Ganea
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul Naţional de Cercetări Economie
Instituţia: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 septembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.02 Mb / în română

Teza

CZU 336.64:334.73(043.3)

Adobe PDF document 3.82 Mb / în română
183 pagini


Cuvinte Cheie

mecanism financiar, evaluare financiară, cooperaţia de consum, mecanism de gestiune, bugetare, sistem de control financiar, cooperația de credit.

Adnotare

Scopul lucrării constă în dezvoltarea fundamentelor teoretico-metodologice și aplicative a mecanismului financiar, utilitatea lui pentru întreprinderile din sistemul cooperației de consum prin optimizarea situaţiei economico-financiare a entităților respective din Republica Moldova.

Obiectivele tezei: stabilirea metodelor de analiză, instrumentelor și pîrghiilor mecanismului financiar utilizate pentru organizarea activităţii profitabile şi gestiunea întreprinderilor; identificarea factorilor, obstacolelor şi perspectivelor de extindere a activităţii economico-financiare a unităţilor din sistemul cooperaţiei de consum prin utilizarea diagnosticului financiar; evaluarea oportunităților de aplicare a bugetării activității entităților cooperației de consum ca instrument al mecanismului financiar; formularea direcțiilor de perfecţionare și căilor de sporire a eficienței mecanismului financiar din sistemul cooperaţiei de consum, etc.

Noutatea și originaliltatea ştiinţifică a lucrării cuprinde următoarele elemente: stabilirea dependenţei dintre eficienţa utilizării metodelor financiare ca parte componentă a mecanismului financiar şi rezultatele financiare înregistrate de întreprinderea cooperatistă; argumentarea aplicării mecanismului bugetării în cadrul sistemului cooperatist prin intermediul bugetelor și strategiilor de planificare; elaborarea și implementarea modelului econometric privind prognozarea rezultatelor activității economico financiare la nivelul sistemului cooperației de consum sub influența factorilor exogeni determinați la nivelul micro și macroeconomic; elucidarea şi argumentarea modelului algoritmic de analiză a strategiilor investiţionale ce poate fi implementat în cadrul sistemului cooperaţiei de consum, etc.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză, constă în perfecționarea mecanismului financiar în întreprinderile din sistemul cooperației de consum bazat pe aplicarea modelului algoritmic de analiză a strategiilor investiţionale, bugetare și dezvoltarea cooperativelor de credit ca posibilitate de optimizarea a mecanismului financiar.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a tezei rezidă în identificarea posibilităților optimale de perfecționare a mecanismului financiar în cadrul întreprinderilor din sistemul cooperației de consum la etapa actuală; implementarea metodelor de planificare strategică și bugetarea activității în cadrul entităților cooperației de consum; utilizarea modelului econometric pentru evaluarea eficienţei și prognozării activității entităților în cadrul sistemului cooperaţiei de consum; aplicarea sistemului de control bugetar la toate nivelurile sistemului cooperatist, în toate domeniile de activitate, pe toate segmentele apariției costurilor și cheltuielilor, etc.

Implementarea rezultatelor. Rezultatele cercetărilor efectuate, concluziile și recomandările specificate în lucrare au fost recepționate și implementate de către Uniunea Raională a Cooperativelor de Consum Urecoop din or. Strășeni, Cooperativa de Consum din Peresecina, SC ORTRALEX VM SRL și SC PARTENER COM SERVICE SRL, etc. precum și în activitatea știinâifico-didactică din cadrul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, fiind confirmate prin acte de implementare.

Cuprins


1. REPERE TEORETICO-CONCEPTUALE PRIVIND MECANISMUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII
  • 1.1. Abordări teoretico-metodologice cu privire la mecanismul financiar al întreprinderii
  • 1.2. Mecanismul financiar în entitățile din cadrul sistemului cooperației de consum din Republica Moldova
  • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ESTIMAREA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR COOPERAŢIEI DE CONSUM DIN REPUBLICA MOLDOVA

  • 2.1. Analiza specificului activităţii economico-financiare a întreprinderilor și organizațiilor din sistemul cooperaţiei de consum a Republicii Moldova
  • 2.2. Determinarea şi evaluarea rezultatelor financiare a entităților economice din cadrul sistemului cooperației de consum
  • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. PERFECŢIONAREA MECANISMULUI FINANCIAR ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR SISTEMULUI COOPERATIST DIN REPUBLICA MOLDOVA

  • 3.1. Mecanismul bugetării și planificării financiare - implicație eficientă în cadrul întreprinderilor cooperaţiei de consum din Republica Moldova
  • 3.2. Prognozarea activității economico-financiare a entităților sistemului cooperației de consum din Republica Moldova prin aplicarea mecanismului financiar de modelare
  • 3.3. Prioritățile dezvoltării instituțiilor financiare în structura sistemului cooperației de consum
  • 3.4. Conclizii la capitolul 3

4 CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI