Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Protecţia specială a copiilor în dreptul internaţional umanitar


Autor: Zaharia Virginia
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Alexandru Burian
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 septembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.90 Mb / în română

Teza

CZU 341.231.14-053.2

Adobe PDF document 1.53 Mb / în română
176 pagini


Cuvinte Cheie

copil, protecţia internaţională, conflict armat, combatant, victimă a conflictului armat, recrutare, infracţiune internaţională, răspundere internaţională

Adnotare

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul lucrării de doctorat constă în cercetarea aprofundată şi multiaspectuală a conţinutului protecţiei speciale a copiilor în dreptul internaţional umanitar, fapt ce va contribui la argumentarea ştiinţifică a instituţiei protecţiei juridice a copilului în dreptul internaţional umanitar. În acest sens fixăm obiectivele: definirea termenului „copilul” prin prisma reglementărilor de drept internaţional; analiza mecanismului recrutării copiilor soldaţi; analiza statutului juridic al copilului soldat; evaluarea practicii statelor care admit sau tolerează participarea directă a copiilor la ostilităţi; analiza măsurilor privind interzicerea recrutării copiilor-soldaţi; analiza sancţiunilor de drept internaţional şi naţional în materia recrutării copiilor în conflictele armate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării o constituie abordarea interramurală şi interdisciplinară a conceptelor: copil, recrutare, protecţia generală a victimelor conflictelor armate, protecţia specială a copiilor în conflictele armate. Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză constă în determinarea conţinutului instituţiei protecţiei speciale a copilului în cadrul dreptului internaţional umanitar, evidenţierea necesităţii reglementării exprese a situaţiilor întâlnite în conflictele armate contemporane în care copilul necesită protecţie suplimentară, cu înaintarea recomandărilor concrete, fapt care permite să fie ameliorată înţelegerea de către teoreticienii şi practicienii din domeniul dreptului internaţional a numeroaselor acte normative cu un conţinut, deseori, confuz şi contradictoriu în vederea interpretării, aplicării şi cercetării corecte a conceptelor tratate în teză.

Semnificaţia teoretică a lucrării. Studiul efectuat are un profund caracter ştiinţific, în mod special referindu-se la abordarea inovatoare a mecanismelor de protecţie a copiilor în perioada conflictelor armate. Teza propusă spre susţinere este un demers ştiinţific aprofundat centrat pe conceptul de copil şi conţinutul protecţiei juridice internaţionale speciale a copilului.

Valoarea aplicativă a lucrării. Teza este destinată studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, dar şi cadrelor didactice atât în cadrul instituţiilor de învăţământ cu auditoriu civil, precum şi de instituţiile cu profil militar. Evident, studiul poate fi util practicienilor în momentul în care aceştia sunt preocupaţi de rezultatele investigaţiilor ştiinţifice în materia protecţiei internaţionale speciale a copiilor în dreptul internaţional umanitar.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice se înscrie prin excelenţă în direcţiile de cercetare a Departamentului Drept Internaţional şi European a Universităţii de Stat din Moldova, contribuind deja la îmbunătăţirea curriculumului la disciplina drept internaţional umanitar.

Cuprins


1. REGLEMENTĂRI NORMATIVE ŞI REFLECŢII DOCTRINARE PRIVIND PROTECŢIA SPECIALĂ A COPIILOR ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL UMANITAR.
 • 1.1. Instituţia protecţiei copiilor reflectată în doctrina dreptului internaţional umanitar
 • 1.2. Evoluţia cadrului legal al protecţiei internaţionale a drepturilor copilului în perioada conflictelor armate
 • 1.3. Concluzii la capitolul I

2. PROTECŢIA SPECIALĂ ŞI GARANTAREA DREPTURILOR COPIILOR ANTRENAŢI ÎN CONFLICTELE ARMATE

 • 2.1. Abordări specifice ale instituţiei protecţiei drepturilor copilului în dreptul internaţional umanitar
 • 2.2. Protecţia juridică internaţională specială a copiilor în conflictele armate
 • 2.3. Aprecierea juridică a recrutării copiilor
 • 2.4. Statutul juridic al copilului soldat
 • 2.5. Protecţia copiilor în dreptul internaţional umanitar prin prisma conflictelor armate contemporane
 • 2.6. Concluzii la capitolul II

3. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ PENTRU IMPLICAREA COPIILOR ÎN CONFLICTELE ARMATE

 • 3.1. Recrutarea copiilor-combatanţi – crimă internaţională de război
 • 3.2. Angajarea răspunderii internaţionale pentru implicarea copiilor în conflictele armate
 • 3.3. Aportul mecanismelor de control în aplicarea răspunderii privind implicarea copiilor în conflictele armate
 • 3.4. Concluzii la capitolul III

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI