Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reglementarea migraţiei forţei de muncã la nivel internaţional şi naţional


Autor: Luca Ala
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Victoria Arhiliuc
doctor habilitat, profesor cercetător, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 septembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Teza

CZU 341.215.43:331.556.2

Adobe PDF document 7.15 Mb / în română
197 pagini


Cuvinte Cheie

forţă de muncă, lucrător-migrant, protecţia drepturilor şi libertăţilor lucrătorilor migranţi, măsuri politico-juridice, reglementări juridice internaţionale şi naţionale.

Adnotare

Scopul şi obiectivele lucrării. Cercetarea presupune elucidarea modalităţilor legale de protecţie a drepturilor lucrătorilor migranţi pe întreaga perioadă a ciclului migraţional, care reies din diverse acte semnate de către lucrătorul migrant, din actele normative ale statului gazdă şi cele internaţionale. Pentru atingerea acestui scop au fost trasate următoarele obiective: studiul fenomenului migraţiei forţei de muncă, a componentelor sale definitorii, corelaţia dintre migraţie şi globalizare; analiza complexă a mecanismelor legale de protecţie a lucrătorilor migranţi pe care le au la dispoziţie statele şi perspectivele de implementarea a acestora; abordarea politicii migraţionale a Republicii Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Investigaţia de faţă vine să aducă un suflu nou prin cercetarea reglementărilor fluxului migrator din punct de vedere al globalizării şi regionalizării fenomenului migraţional, analizând variate aspecte ale protecţiei lucrătorilor migranţi şi drepturilor sociale ale acestora. Accentul se pune pe reglementarea juridică internaţională şi naţională a migraţiei forţei de muncă, pe specificul proceselor migraţionale care au loc la moment pe plan regional, pe relaţiile dintre lucrătorul migrant şi angajator.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză constă în fundamentarea politicii migraţionale a statului, fapt care va contribui la evidenţierea reglementărilor juridice şi măsurilor politico-sociale de asigurare a protecţiei drepturilor şi libertăţilor lucrătorilor migranţi-cetăţeni ai Republicii Moldova, în vederea aplicării unui model de management motivaţional în materie de migraţie a forţei de muncă în Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică este determinată de abordarea inovatoare asupra mecanismelor de protecţie a lucrătorilor migranţi, evidenţierea oportunităţilor şi dezavantajelor migraţiei forţei de muncă în contextul globalizării, extinderea şi diversificarea cercetărilor în domeniul dat, propunerea soluţiilor mai eficiente, în vederea depăşirii handicapului decizional la nivel naţional. Metodologia utilizată în teză denotă caracterul interdisciplinar al cercetării, ce corespunde tendinţelor moderne de dezvoltare a ştiinţei juridice la nivel global.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării pot servi în calitate de material didactic la suporturile de curs la disciplinele: drept internaţional public, protecţia juridică internaţională a drepturilor omului, dreptul protecţiei sociale, drept social european. Se propune elaborarea unui ghid-instrument pentru practicienii din domeniul dreptului (avocaţi, judecători, funcţionari publici, apărători ai drepturilor omului).

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Teza a fost prezentată în cadrul Departamentului Drept Internaţional şi European a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Republica Moldova şi a Seminarului ştiinţific de profil, fiind discutată şi apreciată. Aspectele teoretico-practice expuse în lucrare au fost examinate şi recunoscute la diverse conferinţe şi reuniuni naţionale şi internaţionale. Drept aprobare a rezultatelor serveşte şi activitatea în calitate de lector la Facultatea de Drept.

Cuprins


1. ANALIZA CADRULUI DOCTRINAR AL FENOMENULUI MIGRAŢIEI FORŢEI DE MUNCĂ ÎN CONTEXTUL CERCETĂRILOR ŞTIINŢIFICE
 • 1.1. Reflectarea migraţiei forţei de muncă în lucrările ştiinţifice actuale
 • 1.2. Delimitări conceptuale privind migraţia forţei de muncă în documente oficiale şi acte normative
 • 1.3.Problema ştiinţifică, direcţiile de soluţionare, scopul şi obiectivele cercetării
 • 1.4.Concluzii la Capitolul 1

2.REGLEMENTAREA JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ A MIGRAŢIEI FORŢEI DE MUNCĂ

 • 2.1.Reglementări internaţionale speciale privind lucrătorii migranţi la nivel universal
 • 2.2.Protecţia lucrătorilor migranţi în baza Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi Cartei Sociale Europene
 • 2.3.Lucrătorii migranţi prin prisma reglementărilor Uniunii Europene
 • 2.4.Protecţia lucrătorilor migranţi în cadrul relaţiilor bilaterale între state
 • 2.5.Concluzii la Capitolul 2

3.REGLEMENTĂRI JURIDICE NAŢIONALE PRIVIND STATUTUL JURIDIC AL LUCRĂTORILOR MIGRANŢI

 • 3.1.Evoluţia politicii migraţioniste în Republica Moldova
 • 3.2.Reglementarea migraţiei forţei de muncă la nivel naţional
 • 3.3.Măsuri politico-juridice de asigurare a protecţiei drepturilor şi libertăţilor lucrătorilor migranţi-cetăţeni ai Republicii Moldova înafara frontierei de stat
 • 3.4.Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI