Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul atitudinilor preadolescentului cu hipoacuzie asupra relațiilor interpersonale cu semenii


Autor: Plătică Adina
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Aglaida Bolboceanu
doctor habilitat, profesor cercetător
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 septembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română

Teza

CZU 376.33:316.61/.64 (043.3)

Adobe PDF document 3.26 Mb / în română
202 pagini


Cuvinte Cheie

atitudini, semeni, relații interpersonale, relații preadolescent - semeni, preadolescent cu hipoacuzie, dizabilitate

Adnotare

Structura tezei. Teza este constituită din: introducere‚ trei capitole‚ concluzii generale și recomandări‚ bibliografie (213 de titluri). Lucrarea conţine 11 anexe, 8 figuri şi 32 tabele. Volumul tezei cuprinde 128 pagini de text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 11 lucrări științifice.

Domeniul de cercetare: Psihologia socială.

Scopul cercetării rezidă în determinarea impactului atitudinilor preadolescentului cu dizabilitate auditivă (hipoacuzie) faţă de semeni asupra relaţiilor interpersonale şi stabilirea condiţiilor psihosociale de valorificarea a acestora în dezvoltarea relaţiilor interpersonale.

Obiectivele lucrării: analiza teoretică a particularităților atitudinilor preadolescenților şi evidenţierea rolului acestora în procesul de constituire a relaţiilor interpersonale; determinarea particularităţilor psihologice ale atitudinilor preadolescenţilor cu dizabilitate auditivă (hipoacuzie) și a specificului relațiilor interpersonale cu semenii; elaborarea şi implementarea unui program de intervenție psihologică în dezvoltarea atitudinilor și relațiilor interpersonale pozitive față de semeni; determinarea eficienţei Programului de intervenţie psihologică în vederea schimbării atitudinilor preadolescenţilor în procesul experimentului formativ; elaborarea recomandărilor cu privire la suportul psihologic al dezvoltării atitudinilor și relaţiilor interpersonale a preadolescenților cu dizabilitate auditivă (hipoacuzie).

Noutatea și originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în Republica Moldova a fost realizat studiu al atitudinilor și relațiilor interpersonale ale adolescentului cu dizabilitate auditivă (hipoacuzie) în activitățile școlare și extrașcolare. Un element nou este abordarea impactului propriilor atitudini în dezvoltarea preadolescentului cu dizabilitate auditivă (hipoacuzie) ca personalitate, ca subiect al relațiilor sale cu alte persoane. Programul de intervenţie psihologică a fost construit pe baza încurajării implicării proprii în dezvoltarea relaţiilor cu cei din jur şi depăşirea dificultăţilor de interacţiune cu semenii. Implementarea Programului de intervenţie psihologică a permis profilarea unor condiţii psihosociale eficiente (metode, tehnici, procedee) pentru soluţionarea dificultăţilor de constituire şi menţinere a relaţiilor interpersonale constructive.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în determinarea impactului atitudinilor preadolescenţilor cu dizabilitate auditivă (hipoacuzie) asupra relaţiilor lor cu semenii, fapt ce a condus la stabilirea unor noi oportunităţi de intervenţie psihologică, în baza cărora a fost elaborat un Program de intervenţie psihologică şi demonstrat potenţialul lui de ameliorare a relaţiilor interpersonale cu semenii.

Semnificația teoretică rezidă în determinarea particularitățile atitudinilor preadolescentului cu dizabilitate auditivă (hipoacuzie) ca subiect al relațiilor interpersonale și a impactului lor asupra interrelaționării cu semenii; în elaborarea şi validarea bazelor metodologice ale intervenţiei psihologice în vederea dezvoltării atitudinilor față de semeni și facilitarea procesului de socializare a preadolescentului cu dizabilitate auditivă (hipoacuzie).

Valoarea aplicativă a lucrării: a fost elaborat, aprobat şi implementat un Program de intervenţie psihologică eficient pentru modificarea atitudinilor și optimizarea relaţiilor interpersonale la preadolescenţii cu dizabilitate auditivă (hipoacuzie). Rezultatele obținute pot fi incluse în elaborarea ghidurilor metodologice cu privire la educaţia incluzivă a preadolescenţilor, a materialelor informative pentru psihologi, psihopedagogi, părinţi, cadre didactice, cadre didactice de sprijin, echipe multidisciplinare și serviciile de asistență psihopedagogică privind specificul intervenţiei psihologice în modificarea atitudinilor și depăşirea dificultăţilor de relaţionare interpersonală la preadolescenţii cu dizabilitate auditivă (hipoacuzie).

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele obținute au fost aplicate în activitatea de consiliere a preadolescenților cu dizabilități din cadrul Centrului de reabilitare şi protecţie socială a copiilor în situaţie de risc "Пламьче" din or. Taraclia și în optimizarea activității Asociației Obștești "Prima" care realizează educația incluzivă.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE ATITUDINILOR ȘI RELAȚIILOR INTERPERSONALE LA PREADOLESCENȚII CU HIPOACUZIE
 • 1.1. Esența și factorii formării atitudinilor în psihologie
 • 1.2. Particularitățile psihologice și psihosociale ale preadolescenților cu hipoacuzie
 • 1.3. Cercetări ale atitudinilor și relațiilor interpersonale a preadolescenților cu hipoacuzie în psihologie
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. DETERMINAREA PARTICULARITĂȚILOR ATITUDINILOR ȘI A RELAȚIILOR INTERPERSONALE A PREADOLESCENTULUI CU HIPOACUZIE
 • 2.1. Metodologia cercetării atitudinilor și relațiilor interpersonale a preadolescenților cu hipoacuzie
 • 2.2. Caracteristici ale atitudinilor preadolescenţilor cu hipoacuzie
 • 2.3. Particularități ale atitudinilor și a relațiilor interpersonale ale preadolescentului cu hipoacuzie
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. IMPACTUL ATITUDINILOR ÎN FORMAREA RELAȚIILOR INTERPERSONALE A PREADOLESCENȚILOR CU HIPOACUZIE
 • 3.1. Metodologia și desfășurarea experimentului formativ
 • 3.2. Evaluarea impactului activităților formative asupra atitudinilor și relațiilor interpersonale a preadolescentului cu hipoacuzie
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI