Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Protecția juridică a persoanelor cu dizabilități împotriva discriminării: cazul Republicii Moldova


Autor: Pavlencu Mariana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Teodor Cârnaţ
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 octombrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română

Teza

CZU 342.72/.73 (478) (043.3)

Adobe PDF document 4.39 Mb / în română
207 pagini


Cuvinte Cheie

Dizabilitate, persoană cu dizabilități, persoane cu necesități specifice, discriminarea pe criteriu de dizabilitate, drepturile și libertățile persoanelor cu dizabilități, instrumente și mecanisme de protecție juridică a persoanelor cu dizabilități

Adnotare

Teză de doctor în drept, specialitatea 552.01- drept constituțional. Chişinău, 2016 Structura tezei. Lucrarea este structurată în introducere, 4 capitole urmate de concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 406 izvoare şi adnotări în limbile română, rusă și engleză, 11 anexe, 157 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sînt publicate în 8 lucrări ştiinţifice. Domeniul de studiu. Prezenta lucrare ține de domeniul dreptului public (constituțional). Scopul și obiectivele lucrării. Scopul cercetării îl constituie identificarea, sistematizarea și analiza celor mai importante instrumente, mecanisme internaționale, europene și naționale de protecție juridică a persoanelor cu dizabilități împotriva discriminării în vederea asigurării integrării eficiente a acestei categorii în societate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă mai cu seamă în faptul că această teză constituie unul dintre primele studii atît ale mediului doctrinar, cît și ale celui normativ privind protecția juridică a persoanelor cu dizabilități împotriva discriminării în contextul transformărilor determinate de adoptarea în anul 2006 a ultimului instrument internațional de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului – Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în elaborarea instrumentariului necesar de asigurare a protecției juridice eficiente a persoanelor cu dizabilități împotriva faptelor de discriminare, ceea ce a condus la clarificarea pentru teoreticienii şi practicienii din domeniul dreptului a instrumentelor, mecanismelor și metodelor de prevenire, constatare și eliminare a formelor de discriminare pe criteriu de dizabilitate.

Importanța teoretică a lucrării rezidă în determinarea și definirea conceptelor de ,,dizabilitate”, "persoană cu dizabilități”, "discriminare pe criteriu de dizabilitate" în contextul transformărilor cadrului normativ internațional și național și, nu în ultimul rînd, sistematizarea și analiza celor mai importnate instrumente și mecanisme de protecție și promovare a drepturilor și libertăților persoanelor cu dizabilități și de combatere a discriminării.

Valoarea aplicativă a lucrării este condiționată de valoarea ei ştiinţifică, practică, legislativă, didactică şi poate determina aparița de noi studii privind protecția drepturilor și libertăților persoanelor cu dizabilități. Rezultatele prezentei cercetării pot constitui un suport teoretic important în predarea unor disciplini precum ,,Drepturile omului”, ,,Drept constituțional”, ,,Asistență socială” etc. Însă cel mai important lucru îl prezintă, considerăm noi, faptul că recomandările formulate în prezenta lucrare pot fi luate în considerație la modificarea cadrului normativ existent sau la elaborarea noilor acte normative în contextul racordării legislației naționale la standardele internaționale în vigoare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost reflectate în articole ştiinţifice, dezbătute cu succes în cadrul conferinţelor ştiinţifice naționale și internaționale, fiind folosite cu succes și la predarea cursului ,,Protecția juridică a drepturilor omului” din cadrul Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI al RM.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI JURIDICE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII CU IDENTIFICAREA PROBLEMELOR DE CERCETARE
 • 1.1. Abordarea teoretico-științifică a subiectului protecției juridice a persoanelor cu dizabilități împotriva discriminării în lucrările cercetătorilor contemporani
 • 1.2. Determinarea cadrului normativ internațional și național de protecție juridică a persoanelor cu dizabilități împotriva discriminării
 • 1.3. Problema de cercetare, obiectivele și direcțiile de soluționare
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1
2. REPERE CONCEPTUALE PRIVIND PROTECȚIA JURIDICĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII
 • 2.1. Raționamente asupra conceptului de dizabilitate versus persoane cu nevoi specifice
 • 2.2. Esența conceptului de discriminare versus discriminarea pe criteriu de dizabilitate
 • 2.3.Garantarea unor drepturi fundamentale ale persoanelor cu dizabilități – condiție indispensabilă a constituționalismului contemporan
 • 2.3.1. Accesul persoanelor cu dizabilități la bunuri și servicii publice
 • 2.3.2. Accesul persoanelor cu dizabilități la educație și învățămînt
 • 2.3.3. Accesul persoanelor cu dizabilități la muncă
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. SISTEMUL INTERNAȚIONAL ȘI EUROPEAN DE SUPRAVEGHERE ȘI PROTECȚIE A DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII
 • 3.1. Rolul organelor și instituțiilor specializate ale ONU în protecția drepturilor și libertăților persoanelor cu dizabilități împotriva discriminării
 • 3.2. Rolul mecanismelor internaționale convenționale în protecția drepturilor și libertăților persoanelor cu dizabilități împotriva discriminării
 • 3.3. Mecanisme europene de protecție a drepturilor și libertăților persoanelor cu dizabilități împotriva discriminării
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

4. MECANISME NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE ȘI PROTECȚIE A DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII
 • 4.1. Rolul instituțiilor extrajudiciare în protecția persoanelor cu dizabilități împotriva discriminării
 • 4.2. Competența instituțiilor judiciare și de jurisdicție constituțională în protecția persoanelor cu dizabilități împotriva discriminării
 • 4.3. Instituții specializate în protecția persoanelor cu dizabilități împotriva discriminării
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI