Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea penală pentru ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra persoanei cu funcţie de răspundere sau care îşi exercită datoria obştească


Autor: Pavliuc Ghenadie
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Sava Maimescu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 februarie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.03 Mb / în română

Teza

CZU 343.6(043.3)

Adobe PDF document 2.54 Mb / în română
187 pagini


Cuvinte Cheie

ameninţare; violenţă; nimicire; persoană cu funcţie de răspundere; rudă apropiată; autoritate publică; activitate de serviciu; datorie obştească

Adnotare

Teza cuprinde: Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 393 titluri, 142 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Această lucrare este axată pe una dintre cele mai complexe şi actuale probleme ale Părţii Speciale a Dreptului penal: răspunderea pentru infracţiunile prevăzute la art. 349 C. pen. RM.

Scopul tezei de doctorat constă în aprofundarea concepţiei de interpretare şi aplicare a prevederilor art.349 C. pen. RM, în condiţiile în care devine îngrijorătoare tendinţa de a trata fără respect şi cu recalcitranţă activitatea de serviciu sau obştească a persoanelor învestite cu o anumită autoritate sau responsabilitate, ca parte componentă a ordinii de drept instituite, precum şi în identificarea vulnerabilităţilor sistemului actual de protecţie penală a ordinii de drept împotriva infracţiunilor prevăzute la art. 349 C. pen. RM, urmând a fi punctate şi propuse măsuri concrete menite să eficientizeze cadrul reglementar penal.

Obiectivele: stabilirea conţinutului obiectului juridic şi a obiectului material ale infracţiunilor prevăzute la art. 349 C. pen. RM; relevarea caracteristicilor victimei infracţiunilor prevăzute la art. 349 C. pen. RM etc.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea rezultatelor obţinute. Caracterul novator al lucrării este determinat de faptul că teza de faţă se numără printre primele încercări de a trata profund problemele stabilirii elementelor constitutive ale infracţiunilor prevăzute la art. 349 C. pen. RM. Originalitatea rezultatelor obţinute de autor constă în investigarea celor mai controversate probleme ale ştiinţei şi practicii dreptului penal privitoare la respectivele infracţiuni.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elaborarea instrumentarului de interpretare a prevederilor art. 349 C. pen. RM, precum şi a regulilor de încadrare juridică a faptelor în baza acestui articol, în vederea atât a clarificării naturii juridice a infracţiunilor prevăzute la art. 349 C. pen. RM, cât şi a eficientizării procesului de aplicare a acestui articol.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Studiul efectuat a permis constatarea existenţei unor deficienţe ale prevederilor art. 349 C. pen. RM. Acestea împiedică aplicarea şi interpretarea corectă a reglementărilor în cauză. În vederea înlăturării acestor neajunsuri, comunităţii ştiinţifice îi sunt înaintate concluzii şi recomandări menite să contribuie la perfecţionarea cadrului normativ.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Acestea sunt aplicabile în activitatea organelor de drept, în special în ce priveşte calificarea corectă a faptelor în conformitate cu art. 349 C. pen. RM. De asemenea, ele pot fi utile la elaborarea de publicaţii ştiinţifice cu caracter de îndrumare pentru cadrele didactice, studenţi, masteranzi, doctoranzi.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL RĂSPUNDERII PENTRU INFRACŢIUNILE DE AMENINŢARE SAU VIOLENŢĂ SĂVÂRŞITĂ ASUPRA PERSOANEI CU FUNCŢIE DE RĂSPUNDERE SAU CARE ÎŞI EXERCITĂ DATORIA OBŞTEASCĂ
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice publicate în Republica Moldova
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice publicate în alte state
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. OBIECTUL INFRACŢIUNILOR DE AMENINŢARE SAU VIOLENŢĂ SĂVÂRŞITĂ ASUPRA PERSOANEI CU FUNCŢIE DE RĂSPUNDERE SAU CARE ÎŞI EXERCITĂ DATORIA OBŞTEASCĂ
 • 2.1. Obiectul juridic şi obiectul material
 • 2.1.1. Obiectul juridic generic
 • 2.1.2. Obiectul juridic special
 • 2.1.3. Obiectul material
 • 2.2. Victima
 • 2.3. Concluzii la Capitolul 2

3. LATURA OBIECTIVĂ A INFRACŢIUNILOR DE AMENINŢARE SAU VIOLENŢĂ SĂVÂRŞITĂ ASUPRA PERSOANEI CU FUNCŢIE DE RĂSPUNDERE SAU CARE ÎŞI EXERCITĂ DATORIA OBŞTEASCĂ
 • 3.1. Fapta prejudiciabilă
 • 3.2. Urmările prejudiciabile şi legătura cauzală
 • 3.3. Mijloacele speciale de săvârşire a infracţiunii
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

4. ELEMENTELE CONSTITUTIVE SUBIECTIVE ALE INFRACŢIUNILOR DE AMENINŢARE SAU VIOLENŢĂ SĂVÂRŞITĂ ASUPRA PERSOANEI CU FUNCŢIE DE RĂSPUNDERE SAU CARE ÎŞI EXERCITĂ DATORIA OBŞTEASCĂ
 • 4.1. Subiectul
 • 4.2. Latura subiectivă
 • 4.2.1. Vinovăţia
 • 4.2.2. Semnele secundare ale laturii subiective
 • 4.3. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI